Регистрация торговой марки

Патентный поверенный, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 093-300-2060. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Цивільний кодекс України. Право інтелектуальної власності.

КНИГА ЧЕТВЕРТА
                 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

                             Глава 35
                   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО
                    ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

     Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності

     1. Право  інтелектуальної  власності  -  це  право  особи  на
результат інтелектуальної,  творчої діяльності або на інший об'єкт
права інтелектуальної власності,  визначений цим Кодексом та іншим
законом.

     2. Право  інтелектуальної   власності   становлять   особисті
немайнові  права  інтелектуальної власності та (або) майнові права
інтелектуальної власності,  зміст яких щодо певних об'єктів  права
інтелектуальної  власності  визначається  цим  Кодексом  та  іншим
законом.

     3. Право інтелектуальної власності  є  непорушним.  Ніхто  не
може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений
у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

     Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та
                 права власності

     1. Право  інтелектуальної власності та право власності на річ
не залежать одне від одного.

     2. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не
означає переходу права власності на річ.

     3. Перехід  права  власності на річ не означає переходу права
на об'єкт права інтелектуальної власності.

     Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності

     1. До  об'єктів  права  інтелектуальної  власності,  зокрема,
належать:

     літературні та художні твори;

     комп'ютерні програми;

     компіляції даних (бази даних);

     виконання;

     фонограми, відеограми,    передачі   (програми)   організацій
мовлення;

     наукові відкриття;

     винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

     компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

     раціоналізаторські пропозиції;

     сорти рослин, породи тварин;

     комерційні (фірмові) найменування,  торговельні марки  (знаки
для товарів і послуг), географічні зазначення;

     комерційні таємниці.

     Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності

     1. Суб'єктами  права  інтелектуальної  власності  є:  творець
(творці)   об'єкта   права   інтелектуальної   власності   (автор,
виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті
немайнові  та  (або)  майнові  права   інтелектуальної   власності
відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

     Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права
                 інтелектуальної власності

     1. Право інтелектуальної власності  виникає  (набувається)  з
підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

     Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної
                 власності

     1. Особистими немайновими правами  інтелектуальної  власності
є:

     1) право  на  визнання  людини творцем (автором,  виконавцем,
винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

     2) право   перешкоджати   будь-якому   посяганню   на   право
інтелектуальної   власності,   здатному  завдати  шкоди  честі  чи
репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

     3) інші особисті немайнові права  інтелектуальної  власності,
встановлені законом.

     2. Особисті   немайнові   права   інтелектуальної   власності
належать  творцеві  об'єкта  права  інтелектуальної  власності.  У
випадках,   передбачених   законом,   особисті   немайнові   права
інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.

     3. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  не
залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

     4. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  не
можуть відчужуватися (передаватися),  за винятками,  встановленими
законом.

     Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності

     1. Майновими правами інтелектуальної власності є:

     1) право   на   використання  об'єкта  права  інтелектуальної
власності;

     2) виключне  право  дозволяти  використання   об'єкта   права
інтелектуальної власності;

     3) виключне  право  перешкоджати  неправомірному використанню
об'єкта права інтелектуальної власності,  в тому числі  забороняти
таке використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Законом можуть бути встановлені  винятки  та  обмеження  в
майнових  правах  інтелектуальної  власності  за  умови,  що  такі
обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної
реалізації  майнових  прав інтелектуальної власності та здійснення
законних інтересів суб'єктів цих прав.

     3. Майнові права інтелектуальної власності можуть  відповідно
до  закону  бути  вкладом  до статутного капіталу юридичної особи,
предметом  договору  застави  та  інших   зобов'язань,   а   також
використовуватися в інших цивільних відносинах.

     Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності

     1. Особисті   немайнові  права  інтелектуальної  власності  є
чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом.

     2. Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом
строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

     3. Майнові   права   інтелектуальної  власності  можуть  бути
припинені достроково у випадках,  встановлених цим Кодексом, іншим
законом чи договором.

Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної
                 власності

     1. Способи   використання   об'єкта   права   інтелектуальної
власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.

     2. Особа,  яка  має  виключне  право  дозволяти  використання
об'єкта права інтелектуальної власності,  може використовувати цей
об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

     3. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою
особою здійснюється  з  дозволу  особи,  яка  має  виключне  право
дозволяти  використання  об'єкта  права інтелектуальної власності,
крім  випадків  правомірного  використання  без  такого   дозволу,
передбачених цим Кодексом та іншим законом.

     4. Умови  надання  дозволу  (видачі ліцензії) на використання
об'єкта права  інтелектуальної  власності  можуть  бути  визначені
ліцензійним договором,  який укладається з додержанням вимог цього
Кодексу та іншого закону.

     Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності

     1. Майнові   права   інтелектуальної  власності  можуть  бути
передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

     2. Умови передання майнових  прав  інтелектуальної  власності
можуть  бути  визначені договором,  який укладається відповідно до
цього Кодексу та іншого закону.

     Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке
                 належить кільком особам

     1. Право  інтелектуальної  власності,  яке  належить  кільком
особам спільно,  може здійснюватися за договором між ними.  У разі
відсутності  такого договору право інтелектуальної власності,  яке
належить кільком особам, здійснюється спільно.

     Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
                 створений у зв'язку з виконанням трудового
                 договору

     1. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  на
об'єкт,  створений  у  зв'язку  з  виконанням  трудового договору,
належать  працівникові,  який  створив  цей  об'єкт.  У  випадках,
передбачених    законом,    окремі    особисті   немайнові   права
інтелектуальної  власності  на  такий   об'єкт   можуть   належати
юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.

     2. Майнові   права   інтелектуальної   власності  на  об'єкт,
створений у зв'язку  з  виконанням  трудового  договору,  належать
працівникові,  який створив цей об'єкт,  та юридичній або фізичній
особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено
договором.

     3. Особливості   здійснення   майнових  прав  інтелектуальної
власності на об'єкт,  створений у зв'язку з  виконанням  трудового
договору, можуть бути встановлені законом.

     Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
                 створений за замовленням

     1. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  на
об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта.

     У випадках,  передбачених законом,  окремі особисті немайнові
права інтелектуальної власності на такий  об'єкт  можуть  належати
замовникові.

     2. Майнові   права   інтелектуальної   власності  на  об'єкт,
створений за  замовленням,  належать  творцеві  цього  об'єкта  та
замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

     Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної
                 власності

     1. Порушення права інтелектуальної власності,  в  тому  числі
невизнання  цього  права  чи  посягання  на нього,  тягне за собою
відповідальність,  встановлену  цим  Кодексом,  іншим  законом  чи
договором.

     Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом

     1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого
права інтелектуальної власності  відповідно  до  статті  16  цього
Кодексу.

     2. Суд  у випадках та в порядку,  встановлених законом,  може
постановити рішення, зокрема, про:

     1) застосування негайних заходів щодо  запобігання  порушенню
права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

     2) зупинення  пропуску  через  митний кордон України товарів,
імпорт  чи  експорт   яких   здійснюється   з   порушенням   права
інтелектуальної власності;

     3) вилучення  з цивільного обороту товарів,  виготовлених або
введених у цивільний оборот  з  порушенням  права  інтелектуальної
власності та знищення таких товарів;

     4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь,  які
використовувалися переважно для виготовлення товарів з  порушенням
права  інтелектуальної  власності  або вилучення та знищення таких
матеріалів та знарядь;

     5) застосування    разового   грошового   стягнення   замість
відшкодування збитків за неправомірне використання  об'єкта  права
інтелектуальної    власності.    Розмір   стягнення   визначається
відповідно до закону з урахуванням вини особи та  інших  обставин,
що мають істотне значення;

     6) опублікування  в засобах масової інформації відомостей про
порушення  права  інтелектуальної  власності  та  зміст   судового
рішення щодо такого порушення.
{  Стаття  432  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1111-V  від 31.05.2007 }

  На головну сторінку Про торгову марку >>>