Регистрация торговой марки

Патентный поверенный, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 093-300-2060. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Про ратифікацію Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень

З А К О Н     У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 45, ст.379 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, підписану 4 червня 1999 р. в м. Мінську, ратифікувати з таким застереженням:
"Для України стаття 22 щодо процедури захисту власником своїх прав на товарні знаки або географічні зазначення застосовується відповідно до законодавства України".

Президент України         Л.КУЧМА

м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1971-III

Угода
про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень

( Угоду ратифіковано із застереженням Законом N 1971-III від 21.09.2000 )

Держави-учасниці цієї Угоди в особі своїх урядів, далі - Сторони,
базуючись на Угоді про заходи по охороні промислової власності і створенні Міждержавної ради з питань охорони промислової власності від 12 березня 1993 року, Договорі про проведення узгодженої антимонопольної політики від 23 грудня 1993 року, а також на Угоді про співробітництво щодо припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності від 6 березня 1998 року,
визнаючи важливе значення спільних заходів по здійсненню захисту прав споживачів і виробників від реалізації товарів з використанням несправжніх товарних знаків та географічних зазначень,
керуючись загальновизнаними нормами міжнародного права,
надаючи важливе значення розширенню торгово-економічних зв'язків між Сторонами,
з метою координації спільних дій щодо попередження та припинення використання несправжніх товарних знаків та географічних зазначень, а також фактів застосування методів недобросовісної конкуренції погодилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди наступні терміни означають:
товар - предмет, що задовольняє будь-яку суспільну потребу і вироблений для обміну, тобто такий що має цінність, яка встановлена в процесі його обміну на інші товари;
товарний знак - позначення для відмінності товарів одних фізичних і юридичних осіб від однорідних товарів інших юридичних і фізичних осіб;
географічні зазначення - зазначення, що ідентифікують походження товару з територій Сторін або їхніх регіонів, або місцевостей, де якість, репутація або інші характеристики товару в значній мірі співвідносяться з його географічним походженням;
неправдивий товарний знак - товарний знак, який використовується третьою особою в порушення прав власника товарного знака, або знак, що містить неправдиві зазначення походження товару, а також дані або такий елемент, що може ввести споживачів в оману;
правові засоби захисту - комплекс заходів щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, дозволений до використання відповідно до чинного правового режиму Сторін;
заінтересована сторона - будь-яка фізична та/або юридична особа, залучена до виробництва, виготовлення, збуту або споживання товарів, що знаходиться в місцевості, неправдиво зазначеній як місце походження товару, або в районі, де знаходиться ця місцевість, або в неправдиво зазначеній країні або в країні, де застосовуються неправдиве географічне зазначення про походження товару або неправдивий товарний знак.

Стаття 2

Сторони співробітничають у питаннях:
виявлення і припинення фактів використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень;
попередження проникнення через свої митні кордони на території інших Сторін товарів з неправдивими товарними знаками та географічними зазначеннями.

Стаття 3

Узгодження заходів щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень Сторони здійснюють на основі спільних дій і добровільно взятих на себе зобов'язань.

Стаття 4

Щодо географічних зазначень Сторони надають правові засоби захисту заінтересованим сторонам з метою перешкодити використанню:
а) будь-яких засобів при позначенні товару або його презентації, що вказують (або викликають асоціацію) на інше, ніж правдиве, місце походження товару і таким чином вводять в оману споживачів щодо географічного походження товару;
б) будь-яких дій, що можуть розглядатися як недобросовісна конкуренція в межах статті 10-біс Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Стаття 5

Сторони внаслідок своїх обов'язків відповідно до їхнього національного законодавства або за обгрунтованим запитом заінтересованої сторони відмовляють у реєстрації товарного знака або в передачі прав на товарний знак або визнають недійсною реєстрацію товарного знака або передачу прав на товарний знак, що складається з географічного зазначення або містить його, якщо використання географічного зазначення в товарному знаку для товарів, що не походять з зазначеної території будь-якої Сторони, вводить в оману споживачів щодо справжнього місця походження таких товарів.

Стаття 6

Правові засоби захисту відповідно до статей 4 і 5 цієї Угоди застосовуються також щодо географічних зазначень, які, хоча є буквально вірними щодо території, регіону або місцевості, звідки походять товари, дають споживачам помилкове уявлення про територіальне походження товарів.

Стаття 7

Сторони надають правові засоби захисту з метою попередження використання географічних зазначень, що ідентифікують територіальне походження вин або міцних спиртних напоїв, для цих видів напоїв, які в дійсності не походять з вказаного в географічному зазначенні місця, у тому числі й у випадках, коли такі географічні зазначення використовуються в перекладі або супроводжуються зазначенням справжнього місця походження, або такими поясненнями, як "вид", "тип", "стиль", "імітація" тощо.

Стаття 8

У реєстрації товарного знака для вин або міцних спиртних напоїв, що складається з географічного зазначення або містить його, має бути відмовлено або реєстрація має бути визнана недійсною, якщо це передбачено національним законодавством Сторони, або за запитом заінтересованої сторони щодо тих вин або міцних спиртних напоїв, що не мають цього географічного походження.

Стаття 9

У разі використання однакових географічних зазначень для вин або міцних спиртних напоїв правові засоби захисту надаються кожному географічному зазначенню за умови дотримання положень статті 6 цієї Угоди.
В цілях забезпечення рівних умов для виробників і запобігання введення споживачів в оману кожна Сторона визначає умовні позначення, за якими однакові географічні зазначення будуть відрізнятися одне від одного.

Стаття 10

Для того щоб полегшити правові засоби захисту географічних зазначень, Сторони проводять переговори щодо заснування багатосторонніх систем реєстрації географічних зазначень і повідомлень про їх охорону на територіях Сторін.

Стаття 11

Сторони забезпечують включення до їх національного законодавства положень про процедури щодо дотримання прав на товарні знаки та географічні зазначення, що передбачають ефективні заходи проти будь-якого порушення прав, обумовлених у цій Угоді, включаючи термінові заходи щодо попередження таких порушень і засоби, що являють собою правову санкцію на випадок подальших порушень. Ці процедури мають забезпечувати захист законної торгівлі від зловживань і перешкоджати створенню в ній бар'єрів.

Стаття 12

Процедури, що забезпечують дотримання прав на товарні знаки та географічні зазначення, мають бути рівними для всіх і справедливими.

Стаття 13

Сторони надають власникам прав на товарний знак або географічне зазначення можливість звертатися в судові органи для забезпечення захисту таких прав, передбачених цією Угодою, за місцем їх порушення і згідно з національним законодавством Сторін.

Стаття 14

Судові органи мають право зажадати від будь-якої фізичної та/або юридичної особи Сторін відшкодувати в повному обсязі заподіяні заінтересованій стороні збитки і виплатити їй всю суму прибутку, отриману від торгівлі товарами з неправдивими товарними знаками та географічними зазначеннями.

Стаття 15

Судові органи мають право за заявою заінтересованої сторони зажадати від будь-якої фізичної та/або юридичної особи Сторони відшкодування їй витрат по веденню процесу, що можуть включати гонорар адвокату, а також вжити всіх необхідних заходів, передбачених національним законодавством цієї Сторони.

Стаття 16

Для створення ефективного засобу проти порушення прав власника на товарний знак або географічне зазначення судові органи Сторін мають право за заявою заінтересованої сторони зажадати, щоб товари, щодо яких встановлено порушення прав, без будь-якої компенсації були усунуті з торгового обігу без заподіяння будь-якої шкоди власнику прав на товарний знак або географічне зазначення або знищені, якщо це не суперечить існуючому національному законодавству Сторін.
При розгляді подібних випадків Сторони забезпечують відповідність двох факторів: факт правопорушення і правові засоби захисту, з одного боку, та інтереси третіх осіб, з іншого боку. Щодо товарів з неправдивими товарними знаками просте усунення незаконно прикріпленого товарного знака визнається недостатнім для того, щоб дозволити допуск таких товарів у торговий обіг, крім виняткових випадків, які додатково погоджують Сторони.

Стаття 17

Судові органи мають право зажадати від заінтересованої сторони, за заявою якої були вжиті заходи, у зв'язку з недобросовісним використанням нею процедури щодо забезпечення дотримання прав власника на товарний знак або географічне зазначення надати іншій заінтересованій стороні, що незаконно зобов'язується або обмежується, достатню компенсацію за шкоду, зазнану в результаті такого недобросовісного використання.
Судові органи також мають право вимагати від заявника відшкодування витрат відповідача, що можуть включати належний гонорар адвокату.

Стаття 18

Судові органи Сторін мають право за заявою заінтересованої сторони прийняти рішення про невідкладні дієві тимчасові заходи:
а) щодо попередження виникнення порушення права власника на товарний знак або географічне зазначення та, зокрема, надходження в торговий обіг товарів з неправдивими товарними знаками та географічними зазначеннями, включаючи імпортовані товари безпосередньо після митного контролю. Такі дії не застосовуються щодо товарів, придбаних або замовлених будь-яким споживачем раніше, ніж він дізнався або мав можливість дізнатися, що торгівля такими товарами відбулася нелегитимно;
б) щодо зберігання відповідних доказів стосовно правопорушень.

Стаття 19

Судові органи мають право за заявою заінтересованої сторони здійснювати тимчасові заходи, не вислухавши протилежну сторону, зокрема, у випадках, якщо є імовірність того, що будь-яка затримка заподіє непоправну шкоду власнику прав на товарний знак або географічне зазначення або якщо існує доказовий ризик того, що докази будуть знищені.

Стаття 20

Судові органи мають повноваження зажадати від позивача надання доказів того, що позивач є власником прав на товарний знак або географічне зазначення і його право порушується або таке порушення є неминучим, і прийняти рішення про те, щоб позивач надав гарантію, достатню для захисту прав відповідача і запобігання зловживань.

Стаття 21

У випадках вжиття тимчасових заходів, передбачених у статті 19 цієї Угоди, відповідач має невідкладно бути про це сповіщений. За заявою відповідача має бути здійснений перегляд рішення про застосування тимчасових заходів, у тому числі рішення про право бути заслуханим.
У разі скасування тимчасових заходів або їхнього припинення з вини позивача або встановлення згодом, що порушення або погрози порушення права інтелектуальної власності не було, судові органи мають право за запитом відповідача вимагати від позивача виплати йому належної компенсації за шкоду, заподіяну цими заходами, відповідно до національного законодавства Сторони, де відбувається судовий розгляд.

Стаття 22

Сторони здійснюють процедури, що дозволяють власнику прав на товарний знак або географічне зазначення, який має вагомі підстави для підозри щодо можливості здійснення імпорту товарів з неправдивими товарними знаками та географічними зазначеннями, звертатися письмово до компетентних органів, адміністративних або судових органів про призупинення митними органами випуску у вільний обіг таких товарів.
Сторони можуть також передбачити відповідні процедури по призупиненню випуску митними органами товарів з неправдивими товарними знаками та географічними зазначеннями, призначених для експорту з їхніх територій.

Стаття 23

Сторони вживають заходів щодо встановлення в національному законодавстві кримінальної та адміністративної відповідальності у випадках навмисного використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень у комерційних цілях. Міри покарання мають бути порівнянні з іншими видами санкцій за злочини подібної тяжкості, щоб попередити порушення прав. У відповідних випадках міри покарання мають включати накладення арешту, вилучення та знищення товарів з неправдивими товарними знаками та географічними зазначеннями, матеріалів і знарядь виробництва, що використовувалися при вчиненні правопорушень.

Стаття 24

В цілях забезпечення реалізації цієї Угоди Сторони:
обмінюються оперативною інформацією про виявлені їхніми компетентними органам факти виробництва і реалізації, а також передбачувані спроби експорту або імпорту товарів з використанням неправдивих товарних знаків та географічних зазначень;
спільно намічають і здійснюють заходи щодо профілактики, виявлення, припинення та попередження фактів, зазначених у попередній частині цієї статті, та інших правопорушень, пов'язаних з охороною товарних знаків і прав використання географічних зазначень;
систематично обмінюються інформацією про правові акти, що регулюють питання, які підпадають під дію цієї Угоди, а також відповідною методичною і спеціальною літературою;
систематично обмінюються відомостями про товарні знаки та географічні зазначення походження товарів, які вводяться на територіях Сторін;
сприяють проведенню спільних наукових досліджень у сфері охорони промислової власності, проводять семінари та конференції, співробітничають у галузі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Стаття 25

Координацію дій Сторін по реалізації цієї Угоди Сторони доручають Міждержавній раді з питань охорони промислової власності.

Стаття 26

Ця Угода не зачіпає положень інших міжнародних договорів, учасницями яких є Сторони.

Стаття 27

До цієї Угоди можуть бути внесені за загальною згодою Сторін зміни і доповнення, які оформляються окремими протоколами і набувають чинності в порядку, передбаченому цією Угодою.
Спірні питання, пов'язані з застосуванням або тлумаченням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів Сторін.
При неможливості врегулювання спірних питань шляхом переговорів Сторони звертаються в компетентні міжнародні суди за письмовою домовленістю заінтересованих сторін.

Стаття 28

Ця Угода набуває чинності з дня її підписання, а для Сторін, законодавство яких потребує виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності, - з дня здачі відповідного повідомлення депозитарію. Про необхідність виконання таких процедур Сторони протягом трьох місяців з моменту підписання цієї Угоди сповіщають депозитарія.

Стаття 29

Ця Угода діє протягом п'яти років з дня набуття чинності. Після закінчення цього терміну Угода автоматично продовжується щоразу на п'ятирічний період, якщо Сторони не приймуть іншого рішення.

Стаття 30

Кожна Сторона може вийти з цієї Угоди або призупинити свою участь у ній, направивши письмове повідомлення про це депозитарію не пізніше ніж за шість місяців до виходу.

Стаття 31

Ця Угода відкрита для приєднання інших держав, що поділяють її цілі та принципи, шляхом передачі депозитарію документів про таке приєднання.
Вчинено в місті Мінську 4 червня 1999 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який направить кожній державі, що підписала цю Угоду, його завірену копію.

За Уряд Азербайджанської Республіки (підпис)
За Уряд Республіки Таджикистан (підпис)
За Уряд Республіки Молдова (підпис)
За Уряд Грузії (підпис)
За Уряд Республіки Вірменія (підпис)
За Уряд Туркменистану (підпис)
За Уряд Російської Федерації (підпис)
За Уряд Республіки Казахстан (підпис)
За Уряд Республіки Білорусь (підпис)
За Уряд Республіки Узбекистан (підпис)
За Уряд України із застереженням (підпис)
За Уряд Киргизької Республіки (підпис)
з урахуванням зауважень

Застереження України по пункту III-6 порядку денного засідання Ради глав урядів держав-учасниць СНД "Про Угоду про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень"

4 червня 1999 року
"Для України стаття 22 щодо процедури захисту власником своїх прав на товарні знаки або географічні зазначення застосовується відповідно до національного законодавства".

Глава делегації України Прем'єр-міністр України         В. Пустовойтенко

Цим засвідчую, що текст, який додається є автентичною копією Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, прийнятої на засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав, що відбулося 4 червня 1999 року в місті Мінську. Справжній примірник вищезгаданої Угоди зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав.

Голова Виконавчого комітету - Виконавчий секретар Співдружності Незалежних Держав         Ю.Яров

  На головну сторінку Про торгову марку >>>