Регистрация торговой марки

Патентный поверенный, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 093-300-2060. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Про затвердження Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах та Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в іноземних державах.

ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ

                            Н А К А З

N 81 від 22.05.95                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      01 червня 1995 р.
vd950522 vn81                        за N 163/699    Про затвердження Інструкції про розгляд заявки про наміри
    здійснити  патентування   винаходу  (корисної  моделі)  в
    іноземних  державах  та Інструкції про розгляд заявки про
    наміри   здійснити  патентування  промислового  зразка  в
                        іноземних державах

           ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
             N 411 ( z0621-00 ) від 27.08.2000 )


     Відповідно до  Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) та Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки"  ( 3688-12 ) та на виконання доручення Кабінету
Міністрів    України    N 3032/46    від   4  березня  1994  року,
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Інструкцію  про  розгляд  заявки  про   наміри
здійснити патентування винаходу   (корисної  моделі)  в  іноземних
державах, що додається.
     2. Затвердити   Інструкцію  про  розгляд  заявки  про  наміри
здійснити патентування  промислового  зразка в іноземних державах,
що додається.
     3. Опублікувати зазначені в пп. 1, 2 Інструкції в  офіційному
бюлетені Держпатенту України "Промислова власність".
     4. Скасувати  Порядок  одержання  правової охорони на об'єкти
промислової власності в іноземних державах,  затверджений  наказом
голови Держпатенту України від 10 березня 1993 року N 19.

Голова Держпатенту України                           В.Л.Петров

                                               Затверджено
                                      наказом  Держпатенту України
                                      від 22 травня 1995 року N 81

                            Інструкція
       про розгляд заявки про наміри здійснити патентування
             промислового зразка в іноземних державах

     1. Ця Інструкція визначає порядок подання і  розгляду  заявки
про наміри  здійснити  патентування  промислового  зразка  (далі -
заявка) в  іноземних  державах  згідно  із  Законом  України  "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ).
     2. Право на  патентування  промислового  зразка  в  іноземних
державах має   будь-яка   особа  або  її  правонаступник  (далі  -
заявник), яка  подала  заявку  на   одержання   патенту   на   цей
промисловий   зразок   до  Міністерства  освіти  і  науки  України
(Державного   підприємства   "Український   інститут   промислової
власності"  (далі  -  Укрпатент)).  Правонаступництво повинно бути
засвідчено відповідним документом.
     Заявник може  передавати  повноваження  на  ведення  справ по
патентуванню промислового зразка в  іноземних  державах  будь-якій
особі у встановленому законодавством порядку.
(  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     3. До подання заявки на  одержання  охоронного  документа  на
промисловий зразок у відповідний орган іноземної  держави  заявник
зобов'язаний  подати  заявку на промисловий зразок до Міністерства
освіти  і  науки  України  (Державного  підприємства  "Український
інститут  промислової  власності"  (далі  -  Укрпатент). Одночасно
заявник повідомляє Державний департамент інтелектуальної власності
(далі  - Департамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки
України,  про  наміри здійснити патентування в іноземних державах.
(  Пункт  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     4. У заявці (додаток 1) повинні  бути  зазначені:  заявник  в
Україні; держави патентування;  заявник в іноземних державах; мета
патентування; наявність   документа   про   передачу   права    на
патентування промислового зразка в іноземних державах.
     До заявки додаються:
     - матеріали  заявки на промисловий зразок в обсязі,  поданому
до   Укрпатенту:   копія  заяви  про  видачу  патенту  України  на
промисловий  зразок;  комплект  фотографій  із  зображенням виробу
(його  макета,  малюнка),  що  дають  повне уявлення про зовнішній
вигляд виробу; опис промислового зразка; креслення, схему, карту;
     - документ,  який засвідчує  подання  заявки  на  промисловий
зразок  до  Укрпатенту  (розписка  в прийнятті заявки, рішення про
встановлення дати подання заявки);
     - експертний висновок про можливість опублікування матеріалів
щодо промислового  зразка  у  пресі  та  інших   засобах   масової
інформації згідно  з Положенням про порядок підготовки матеріалів,
призначених для відкритого опублікування,  затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року, N 419;
     - документ,  який засвідчує повноваження довіреної  особи  чи
правонаступництво.
     Заявка повинна бути підписана заявником  (довіреною  особою).
Заявник (довірена  особа)  несе  відповідальність за достовірність
поданої інформації.
     Заявка та  додані  до  неї  матеріали  надсилаються  в одному
примірнику. Матеріали повинні бути подані у вигляді, який дозволяє
якісно копіювати їх засобами репрографії.
(  Пункт  4  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     5. Департамент:
     - реєструє заявку;
     - розглядає надіслані матеріали згідно з пунктами 3,  4  цієї
Інструкції;
     - надсилає заявнику довідку про надходження  матеріалів  щодо
патентування промислового зразка в іноземних державах (додаток 2);
     - готує рішення щодо можливості патентування;
     - надсилає  заявнику  рішення  щодо  можливості  патентування
(додатки 3, 4).
(  Пункт  5  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     6. Датою  надходження  заявки  вважається дата надходження до
Департаменту заявки та доданих до неї матеріалів, які відповідають
вимогам пунктів 3 і 4 цієї Інструкції.
     Якщо до розгляду надіслані  матеріали,  які  не  відповідають
вимогам  пунктів 3 і 4 цієї Інструкції, Департамент повідомляє про
це  заявника і пропонує доповнити або виправити їх. Розгляд заявки
припиняється до надходження виправлених або доповнених документів,
у  цьому  разі  датою  надходження заявки до Департаменту вважають
дату надходження правильно оформлених матеріалів.
     Якщо заявник протягом 3-х місяців від дати надходження заявки
не  надішле  до  Департаменту  виправлені   або  доповнені
матеріали, заявку вважають такою, що не була подана.
(  Пункт  6  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     7. Якщо  протягом  3-х  місяців  від дати надходження заявки,
заявнику  не  буде  надіслано  рішення  Департаменту  про заборону
патентувати  промисловий  зразок в іноземних державах (додаток 4),
він  має  право подати заявку на одержання охоронного документа на
промисловий  зразок  до  відповідного  органу  іноземної  держави.
(  Пункт  7  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     8.  За  мотивованим  клопотанням  заявника  Департамент  може
дозволити  подати  заявку  на  одержання  охоронного  документа на
промисловий зразок до відповідного органу іноземної держави раніше
встановленого  строку.  (  Пункт  8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 411 ( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

                                              Додаток 1
                                 до Інструкції  про розгляд заявки
                                 про наміри здійснити патентування
                                 промислового зразка  в  іноземних
                                 державах

                              Заявка

     Я (ми) ______________________________________________________
               (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
_________________________________________________________________
  по батькові фізичної особи, яка подала заявку на видачу патенту
_________________________________________________________________
                  України, її адреса і телефон)
маю (маємо) наміри здійснити патентування промислового зразка:
_________________________________________________________________
                   (назва промислового зразка)
_________________________________________________________________
в: _______________________________________________________________
                  (найменування держав патентування)
з метою __________________________________________________________
                (продаж ліцензій, захист експорту та ін.)
Заявник в іноземних державах _____________________________________
                               (найменування юридичної особи або
_________________________________________________________________
  прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка має чи одержала
_________________________________________________________________
право на патентування в іноземних державах, її адреса і телефон)
     Наявність документа   про   передачу  права  на  патентування
промислового зразка в іноземних державах ________________________.
                                                (так, ні)
Додаток: 1. Матеріали  заявки  на  одержання  патенту  України   в
            обсязі, поданому до Укрпатенту               - 1 прим.
         2. Документ, який засвідчує подання заявки  до Укрпатенту
            (розписка в прийнятті заявки, рішення про встановлення
            дати подання заявки)                         - 1 прим.
         3. Експертний   висновок   про  можливість  опублікування
            матеріалів  щодо  промислового зразка у пресі та інших
            засобах масової інформації  згідно  з  Положенням  про
            порядок   підготовки   матеріалів,   призначених   для
            відкритого  опублікування,   затвердженим   постановою
            Кабінету  Міністрів  України  від  21 липня 1992 року,
            N 419                                        - 1 прим.
         4. Документ, який засвідчує повноваження довіреної  особи
            чи правонаступництво                         - 1 прим.

Підпис заявника                                        Дата
М.П.

(  Додаток  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

                                              Додаток 2
                                 до Інструкції  про розгляд заявки
                                 про наміри здійснити патентування
                                 промислового зразка  в  іноземних
                                 державах

  (на бланку Державного департаменту інтелектуальної власності)
                                           _______________________
                                              (адреса заявника)
                                           _______________________
                                           _______________________

                             Довідка
           про надходження матеріалів щодо патентування
             промислового зразка в іноземних державах

_________________________________________________________________
                    (назва промислового зразка)
_________________________________________________________________

     Повідомляємо, що    Ваша    заявка   про   наміри   здійснити
патентування промислового зразка  в  іноземних  державах  одержана
Департаментом.
     Дата надходження матеріалів до Департаменту
     "_____" _______________ 199___ р.

Голова Департаменту                                      (Підпис)

(  Додаток  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

                                              Додаток 3
                                 до Інструкції  про розгляд заявки
                                 про наміри здійснити патентування
                                 промислового зразка  в  іноземних
                                 державах

  (на бланку Державного департаменту інтелектуальної власності)

                             Рішення

     Відповідно до повноважень, наданих пунктом 2 Статті 29 Закону
України "Про  охорону  прав  на  промислові  зразки"  ( 3688-12 ),
Державний  департамент  інтелектуальної власності, що діє у складі
Міністерства  освіти  і  науки  України, дозволяє подачу заявки на
одержання  охоронного  документа на промисловий зразок в іноземних
державах _________________________________________________________
                          (найменування
_________________________________________________________________
  юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
_________________________________________________________________
    яка має наміри здійснити патентування в іноземних державах)
на _______________________________________________________________
       (назва об'єкта, номер заявки, дата подання заявки до
_________________________________________________________________
Державного    підприємства   "Український   інститут   промислової
власності")

Голова Департаменту                                      (Підпис)

(  Додаток  3  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

                                              Додаток 4
                                 до Інструкції  про розгляд заявки
                                 про наміри здійснити патентування
                                 промислового зразка  в  іноземних
                                 державах

  (на бланку Державного департаменту інтелектуальної власності)

                             Рішення

     Відповідно до повноважень, наданих пунктом 2 Статті 29 Закону
України "Про  охорону  прав  на  промислові  зразки"  ( 3688-12 ),
Державний  департамент  інтелектуальної власності, що діє у складі
Міністерства  освіти  і  науки України, забороняє подачу заявки на
одержання  охоронного  документа на промисловий зразок в іноземних
державах _________________________________________________________
                          (найменування
_________________________________________________________________
  юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
_________________________________________________________________
    яка мала наміри здійснити патентування в іноземних державах)
на _______________________________________________________________
       (назва об'єкта, номер заявки, дата подання заявки до
_________________________________________________________________
Державного    підприємства   "Український   інститут   промислової
власності")
     з таких причин: _____________________________________________
________________________________________________________________.

Голова Департаменту                                      (Підпис)

(  Додаток  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

  На головну сторінку Про торгову марку >>>