Регистрация торговой марки

Патентный поверенный, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 093-300-2060. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.3

6.4. Перевірка формули винаходу
     6.4.1. Формулу   винаходу  розглядають  з  урахуванням  змін,
унесених заявником.
     6.4.2. При  перевірці формули винаходу визначають наявність у
ній   суттєвих   ознак   заявленого  об'єкта,  сукупність  яких  є
достатньою   для   досягнення   зазначеного  заявником  технічного
результату.
     6.4.3. Якщо  суттєва  ознака,  без  якої технічний  результат
(жодний   з   результатів,   якщо   заявник  указав  декілька)  не
досягається,  не включена в незалежний пункт формули винаходу, але
є   в   описі   або   в  залежному  пункті  формули,  то  заявнику
направляється    повідомлення    з    мотивованим   обгрунтуванням
необхідності включення такої ознаки в незалежний пункт формули.
     6.4.4. За  наявності  у формулі ознаки, що виражена загальним
поняттям,   при  існуванні  окремих  форм  реалізації  ознаки,  що
підпадають  під  зазначене  загальне  поняття, але не забезпечують
одержання     зазначеного    технічного    результату,    заявнику
направляється    повідомлення    з    мотивованим   обгрунтуванням
необхідності  редагування  цієї ознаки таким чином, щоб досягнення
зазначеного технічного результату було забезпечено.
     6.4.5. При перевірці формули на  відповідність  пункту  7.1.4
Правил  складання  (  z0173-01  ) встановлюється наявність в описі
понять, якими охарактеризований винахід.
     Якщо    встановлено    наявність   у   формулі   понять,   що
характеризують ознаки винаходу, але такі поняття відсутні в описі,
то  заявнику  повідомляють,  що  формула не базується на описі, та
пропонують  включити  в  опис такі поняття, якщо заявник уважає за
необхідне зберегти їх у формулі, або вилучити такі поняття з неї.
     6.4.6. При перевірці одноланкової чи багатоланкової формули з
одним  незалежним  пунктом  перевіряють дотримання вимоги єдиності
винаходу  відповідно  до  пунктів  7.3.2,  7.3.4  та 7.3.12 Правил
складання ( z0173-01 ).
     6.4.7. Якщо  при  перевірці  одноланкової  чи  багатоланкової
формули з одним незалежним пунктом установлено, що вимога єдиності
винаходу   порушена,   то   заявнику   повідомляється   про  це  і
пропонується  виправити  формулу.  У  разі  включення у виправлену
формулу  нових  незалежних  пунктів на винаходи, що раніше не були
представлені  окремими незалежними пунктами, заявнику пропонується
сплатити  збір.  У  разі  відмови  відкоригувати  формулу заявнику
пропонується  зазначити  винахід, що підлягає подальшому розгляду.
Перевірка   патентоздатності   проводитиметься   лише  щодо  цього
винаходу.
     6.4.8. Якщо  формула   містить   два  або  більше  незалежних
пунктів,   то,   крім   вищезазначеної   перевірки   щодо  кожного
незалежного  пункту.  разом  із  підпорядкованими  йому  залежними
пунктами  (якщо  такі  є)  перевіряють,  чи  об'єднані вони єдиним
винахідницьким задумом.
     6.4.9. Групу    винаходів    визнають    об'єднаною    єдиним
винахідницьким задумом, якщо охарактеризовані в незалежних пунктах
винаходи відповідають вимогам пунктів 2.1.1-2.1.3 Правил складання
( z0173-01 ).
     6.4.10. При  перевірці   правильності  віднесення  винаходів,
охарактеризованих у незалежних пунктах, до варіантів, перевіряють,
чи   збігаються   зазначені   заявником  призначення  винаходів  з
технічними результатами.
     Тотожність технічних результатів не вважають порушеною, якщо,
крім  загального  технічного  результату для всіх винаходів групи,
формулювання  одного  з  окремих  технічних результатів будь-якого
винаходу   додатково  включає  посилання  на  будь-яку  спеціальну
особливість,  наприклад  "зниження  тертя"  або  "зниження тертя в
умовах підвищеної вологості".
     Тотожність  технічних результатів не вважають порушеною, якщо
для кожного з винаходів групи (чи одного з них) зазначено декілька
технічних  результатів,  а  тотожність  установлено  лише стосовно
деяких із зазначених технічних результатів.
     6.4.11. При  встановленні  порушення вимоги єдиності винаходу
заявнику   направляється   повідомлення  про  це  та  пропонується
протягом  2  місяців  від  дати  його  отримання  повідомити, який
винахід  слід  розглядати,  та,  за  потреби,  унести  уточнення в
матеріали заявки.
     Якщо заявник не повідомить у встановлений строк, який винахід
(або групу винаходів) слід розглядати і (або) не внесе уточнення в
матеріали  заявки, то проводиться експертиза винаходу, зазначеного
у  формулі  першим,  або  групи винаходів, об'єднаних з винаходом,
зазначеним у формулі першим, єдиним винахідницьким задумом.
     6.4.12. За  наявності у формулі винаходу несуттєвих ознак або
ознак,   що   характеризують   лише   окремі  форми  виконання  чи
використання    винаходу,   заявнику   може   бути   запропоновано
відредагувати формулу.
     6.4.13. При    перевірці    формули   винаходу   встановлюють
можливість ідентифікації ознак,  що зазначені в ній відповідно  до
пункту  7.1.5  Правил  складання  (  z0173-01  ).  При  виникненні
сумнівів щодо можливості  ідентифікації  ознаки  (ознак)  заявнику
може  бути  направлено  відповідний  запит.  Якщо встановлено,  що
ознака охарактеризована поняттями,  які не забезпечують можливість
її  ідентифікації,  а  заявник відмовляється відкоригувати формулу
винаходу,  то при подальшому розгляді заявки такі поняття до уваги
не беруться.
     6.4.14. Якщо  можливість  ідентифікації  ознаки є, але для її
характеристики     використана    застаріла    термінологія    або
термінологія, яка не має натепер широкого вжитку в галузі техніки,
до  якої  відноситься  винахід,  і не супроводжується роз'ясненням
ужитих термінів, то заявнику може бути запропоновано відредагувати
формулу.
     6.4.15. Якщо  при  перевірці формули винаходу встановлено, що
вона  складена  з  порушенням  вимог  Правил  складання,  однак ці
порушення  не заважають подальшому розгляду, то питання, пов'язані
з  коригуванням  формули,  вирішуються  після перевірки заявленого
винаходу на відповідність умовам патентоздатності.
     6.4.16. Якщо  при  коригуванні  формули виявлена необхідність
включення  у  формулу нового (нових) незалежного(них) пункту(тів),
то  заявнику  надсилають  повідомлення  про необхідність доплатити
збір   за  проведення  кваліфікаційної  експертизи  відповідно  до
встановленого  розміру  або  зазначити,  який  з охарактеризованих
незалежними пунктами формули об'єктів винаходу підлягає подальшому
розгляду.

     6.5.    Перевірка    винаходу    на    відповідність   умовам
патентоздатності
     При  перевірці  заявленого  винаходу  умовам патентоздатності
встановлюється    відповідність    винаходу   умовам   промислової
придатності, новизни та винахідницького рівня, а також проводиться
додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової
охорони відповідно до частин 1-3 статті 6 Закону ( 3687-12 ).

     6.5.1. Перевірка промислової придатності
     Винахід   є   промислово   придатним,  якщо  його  може  бути
використано в промисловості або в іншій сфері діяльності.
     6.5.1.1. Для  встановлення промислової  придатності  винаходу
перевіряють:
     наявність   у  матеріалах  заявки  посилання  на  призначення
заявленого  об'єкта  винаходу  (для  нових  хімічних сполук - його
можливе застосування);
     наявність  у  первинних  матеріалах заявки описаних засобів і
методів,  за  допомогою  яких  можливе  здійснення винаходу в тому
вигляді,  як  він  охарактеризований  в будь-якому пункті формули.
Якщо  такі  відомості  в матеріалах заявки відсутні, допускається,
щоб  засоби  і методи, на які є посилання в заявці, були описані в
джерелах   інформації,   що   стали   загальнодоступними  до  дати
пріоритету винаходу.
     Крім  цього,  у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом
формули,    перевіряють,   що   реалізація   вказаного   заявником
призначення дійсно можлива.
     6.5.1.2. Якщо  на  дату  пріоритету  винаходу  дотримані  всі
зазначені   в   пункті  6.5.1.1  вимоги,  то  охарактеризований  у
незалежному   пункті   формули   винахід  визнають  як  такий,  що
відповідає умові промислової придатності.
     6.5.1.3. Якщо  хоча  б одна із зазначених вимог не дотримана,
то  робиться  висновок, що винахід не відповідає умові промислової
придатності.  Заявнику (власнику) надсилають попереднє рішення про
відмову   у   видачі   патенту  з  мотивованим  обгрунтуванням  та
пропозицією  висловити  свою думку щодо цих доводів і, за потреби,
надіслати   відредаговану   формулу   винаходу.   У   запиті   або
попередньому  рішенні  про  відмову  у  видачі патенту можуть бути
наведені конкретні пропозиції щодо редагування формули винаходу.
     6.5.1.4. Щодо винаходу, для якого встановлена невідповідність
умові  промислової  придатності,  перевірку на відповідність іншим
умовам патентоздатності не проводять.
     6.5.2. Перевірка новизни
     6.5.2.1. Винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня
техніки.
     Рівень    техніки    включає    всі   відомості,   що   стали
загальнодоступними   в   світі   до   дати   подання   заявки   до
Держдепартаменту,   або,  якщо  заявлено  пріоритет,  до  дати  її
пріоритету.
     При  визначенні  рівня  техніки загальнодоступними вважаються
відомості,  що  містяться  в джерелах інформації, з якими будь-яка
особа може ознайомитися.
     Датою,  яка  визначає  включення  джерела інформації до рівня
техніки, є:
     для  опублікованих описів до охоронних документів - зазначена
на них дата публікації;
     для опублікованих відомостей про заявку на патент на винахід,
яку   подано   до   Держдепартаменту,  -  зазначена  на  них  дата
публікації;
     для  друкованих видань - дата виходу в світ, а за відсутності
можливості  її  встановлення  - останній день місяця чи 31 грудня,
зазначеного  у  виданні року, якщо дата виходу в світ визначається
лише місяцем або роком;
     для депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій тощо -
дата їх депонування;
     для звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок
до  дослідно-конструкторських  робіт  та  іншої  конструкторської,
технологічної   і   проектної   документації,   яка  є  в  органах
науково-технічної   інформації,  -  дата  надходження  її  до  цих
органів;
     для нормативно-технічної документації - дата реєстрації її  в
уповноваженому органі;
     для матеріалів дисертацій і авторефератів дисертацій, виданих
на правах рукопису, - дата надходження їх до бібліотеки;
     для  прийнятих  на  конкурс  робіт  -  дата викладення їх для
ознайомлення,  підтверджена документами, які стосуються проведення
конкурсу;
     для  джерел  інформації,  що сприймаються візуально (плакати,
моделі,  вироби тощо), - документально підтверджена дата, від якої
стає можливим їх огляд;
     для  експонатів,  розміщених  на  виставці,  -  документально
підтверджена дата початку їх показу;
     для  усних  доповідей, лекцій, виступів тощо - дата доповіді,
лекції, виступу, якщо вони зафіксовані апаратурою звукового запису
або  стенографією  в  установленому  порядку, діючому на зазначену
дату;
     для  відомостей  про  технічні  засоби,  що  стали відомими в
результаті їх використання, - документально підтверджена дата, від
якої ці відомості стали загальнодоступними;
     для  повідомлень  по  радіо,  телебаченню, кіно - дата такого
повідомлення,   якщо   воно   зафіксовано  на  відповідному  носії
інформації в установленому порядку, діючому на зазначену дату.
     6.5.2.2.  При  перевірці  новизни  до рівня техніки включають
також  зміст  будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому
числі   міжнародної  заявки,  у  якій  зазначена  Україна)  у  тій
редакції, у якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата
її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує
даті   подання  заявки  до  Держдепартаменту  або,  якщо  заявлено
пріоритет,  даті  її  пріоритету і що вона була опублікована на цю
дату чи після цієї дати.
     Зміст  заявки  в  тій  редакції, у якій цю заявку було подано
спочатку,  визначається змістом документів заявки, які надійшли до
Держдепартаменту  на  дату  подання,  а  якщо  за заявкою заявлено
пріоритет  -  її змістом, що збігається зі змістом матеріалів, які
були підставою для надання права пріоритету.
     Якщо більш рання заявка відкликана або вважається відкликаною
до  її  публікації,  однак  публікація  відомостей про таку заявку
відбулася,  оскільки  було  проведено  підготовку до неї, то зміст
такої заявки не входить до рівня техніки.
     6.5.2.3. Перевірку  новизни  здійснюють щодо всієї сукупності
ознак, наведених у формулі винаходу.
     6.5.2.4. Об'єкти,  що  стали  відомими до дати подання заявки
(або,  якщо  заявлено  пріоритет,  до  дати  її  пріоритету),  для
визначення  новизни  повинні  враховуватися лише окремо. Відомості
про  об'єкт  можуть  бути  наведені  як  в  одному, так і в різних
джерелах інформації.
     6.5.2.5. Якщо  заявлений  винахід відноситься до застосування
продукту  чи  способу  за  новим  призначенням,  то він визнається
таким,  що  не  відповідає  умові  новизни,  якщо виявлено джерело
інформації,  з  якого  відомо застосування того самого продукту чи
способу за вказаним у заявці призначенням.
     6.5.2.6. Якщо   виявленим   джерелом   інформації,   з  якого
заявлений винахід  став  відомим,  є  подана  до  Держдепартаменту
заявка  або міжнародна заявка,  в якій зазначена Україна,  з більш
ранньою датою подання  (або,  якщо  заявлено  пріоритет,  з  більш
ранньою  датою  пріоритету),  яка  не відкликана або не вважається
відкликаною:
     якщо  відомості про заявку з більш ранньою датою подання (або
пріоритету)  опубліковані Держдепартаментом, то розгляд заявленого
винаходу  продовжують  відповідно  до  пунктів 6.5.2.9 і 6.5.4 цих
Правил;
     якщо  відомості про заявку з більш ранньою датою подання (або
пріоритету)   не   опубліковані,   то  заявника  повідомляють  про
неможливість  визнання натепер заявленого винаходу новим у зв'язку
з наявністю такої заявки (не вказуючи її заявника і не розкриваючи
змісту  заявки)  та  про  призупинення  діловодства за заявкою, що
розглядається,  до  визначеності  щодо  публікації  відомостей про
заявку з більш ранньою датою подання (або пріоритету).
     6.5.2.7. На визнання заявленого  винаходу  новим  не  впливає
розкриття  інформації  про  нього  винахідником  або  особою,  яка
одержала від винахідника прямо чи опосередковано  таку  інформацію
протягом  12  місяців  до дати подання заявки до Держдепартаменту,
або,  якщо заявлено пріоритет,  до дати її пріоритету.  При  цьому
обов'язок  доведення обставин розкриття інформації покладається на
особу, зацікавлену в застосуванні цього положення.
     6.5.2.8. Якщо   заявлений   винахід  визнано  новим  відносно
незалежного (незалежних) пункту (пунктів)  формули,  то  перевірку
новизни   відносно   відповідних   залежних   пунктів  формули  не
проводять.
     6.5.2.9. Якщо   заявлений   винахід,  який  охарактеризований
одноланковою формулою,  не визнано новим,  то заявнику  надсилають
попереднє  рішення  про  відмову  з  мотивованим обгрунтуванням та
пропозицією висловити свою  думку  щодо  цього  і  пропонують,  за
потреби,  надіслати  відредаговану  формулу винаходу з урахуванням
первинних матеріалів заявки.
     6.5.2.10. Якщо  заявлений  винахід,  який   охарактеризований
багатоланковою   формулою   з  одним  або  декількома  незалежними
пунктами,   не  визнано  новим  у  будь-якому  незалежному  пункті
формули,  то  подальший  розгляд заявки проводять згідно з пунктом
6.5.4 цих Правил.
     6.5.2.11. Щодо    винаходу,     для     якого     встановлена
невідповідність  умові  новизни,  перевірку на відповідність умові
винахідницького рівня не проводять.
     6.5.3. Перевірка винахідницького рівня
     6.5.3.1. Винахід  має винахідницький рівень, якщо для фахівця
він  не  є  очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. При
визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не
тільки  з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією
документів  або  їх  частин  (так званим збірним прототипом), коли
можливість  об'єднання  документів  або  їх  частин  очевидна  для
фахівця.
     При   перевірці   винахідницького   рівня  зміст  поданих  до
Держдепартаменту  заявок  ураховують  з дати публікації відомостей
про них у бюлетені.
     6.5.3.2. При  перевірці   винахідницького  рівня встановлюють
відомість  з  рівня  техніки  впливу  сукупності  ознак заявленого
винаходу    на   досягнення   зазначеного   заявником   технічного
результату.   Якщо  така  відомість  не  встановлена,  то  винахід
визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.
     6.5.3.3. Умові винахідницького рівня відповідають зокрема:
     індивідуальна  сполука,  яка підпадає під загальну структурну
формулу  групи  відомих  сполук, але вона не описана як спеціально
одержана  і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї
групи сполук властивості в кількісному і (або) якісному відношенні
(селективний винахід);
     композиція,   яка   складається   принаймні  з  двох  відомих
інгредієнтів,  що  забезпечують  синергетичний  ефект,  можливість
досягнення  якого  не  випливає з рівня техніки (тобто яка виявляє
властивості  обох  інгредієнтів,  проте кількісні показники хоча б
однієї   з   цих  властивостей  вищі,  ніж  показники  тієї  самої
властивості окремого інгредієнта);
     способи  одержання нових індивідуальних сполук (класу, групи)
з установленою структурою;
     способи   одержання  відомих  індивідуальних  сполук  (класу,
групи) з установленою структурою, якщо в їх основі лежать нова для
цього  класу чи групи сполук реакція або невідомі умови проведення
відомої для цього класу чи групи сполук реакції.
     6.5.3.4. Винахід   відповідає  умові  винахідницького  рівня,
незважаючи  на  удавану  простоту  і розкриття в матеріалах заявки
механізму  досягнення зазначеного технічного результату, якщо таке
розкриття  стало  відомим  не з рівня техніки, а лише з матеріалів
заявки.
     6.5.3.5. Заявлений винахід, як правило, визнають як такий, що
не  відповідає  умові  винахідницького  рівня,  якщо в його основу
покладено:
     доповнення   відомого   засобу  будь-якою   відомою  частиною
(частинами),  яка (які) додається (додаються) до нього за відомими
правилами,   для  досягнення  технічного  результату,  щодо  якого
встановлено вплив саме таких доповнень;
     заміну  будь-якої   частини  (частин)  відомого  засобу іншою
відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату,
щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;
     вилучення  будь-якого  засобу  (елемента,  дії)  з одночасним
вилученням   обумовленої  його  наявністю  функції  і  досягненням
звичайного  для такого вилучення технічного результату (спрощення,
зменшення    маси,    габаритів,    матеріалоємності,   підвищення
надійності, скорочення тривалості процесу тощо);
     збільшення   кількості   однотипних   елементів  чи  дій  для
посилення  технічного  результату,  який  обумовлений  наявністю в
засобі саме таких елементів чи дій;
     виконання   відомого  засобу  або  його  частини  (частин)  з
відомого  матеріалу  для  досягнення  технічного  результату, який
обумовлений відомими властивостями цього матеріалу;
     створення  засобу,  який  складається з відомих частин, вибір
яких   і  зв'язок  між  якими  здійснено  за  відомими  правилами,
рекомендаціями,  і  технічний результат, який при цьому досягають,
обумовлений   лише  відомими  властивостями  зазначених  частин  і
зв'язків між ними;
     застосування  раніше  відомого  продукту (пристрою, речовини,
штаму мікроорганізму тощо) або способу за новим призначенням, якщо
нове   призначення   обумовлено   його   відомими   властивостями,
структурою,   виконанням  і  відомо,  що  саме  такі  властивості,
структура,   виконання   потрібні   для   реалізації   зазначеного
призначення;
     зміну   кількісної   ознаки  (ознак),  показ  таких  ознак  у
взаємозв'язку  або  в  зміні  його  виду  за умови, що факт впливу
кожної  з  ознак  на зазначений технічний результат відомий і нові
значення  цих  ознак  або  їх  взаємозв'язок  могли бути одержані,
виходячи з відомих залежностей, закономірностей.
     6.5.3.6. Відомість   впливу   сукупності   ознак   заявленого
винаходу на технічний  результат  може  бути  підтверджена  шляхом
об'єднання  двох і більше джерел інформації або їх частин,  різних
витягів з одного й того самого  джерела  або  з  будь-яких  різних
джерел інформації.  Допускається залучення аргументів,  заснованих
на  загальновідомих  у  конкретній  галузі  техніки  знаннях   без
зазначення  будь-яких  джерел інформації.  При подальшому розгляді
заявки заявнику повідомляють про такі джерела інформації, якщо він
буде наполягати на цьому.
     6.5.3.7. Підтвердження   відомості  впливу  сукупності  ознак
заявленого  винаходу  на  технічний  результат  не  потрібно, якщо
технічний  результат  не зазначений заявником щодо таких ознак або
якщо  встановлено,  що зазначений заявником технічний результат не
досягається.
     6.5.3.8. Якщо     заявлений    винахід    відповідає    умові
винахідницького рівня  відносно  незалежного  (незалежних)  пункту
(пунктів)  формули,  то  подальшу  перевірку  відповідних залежних
пунктів формули не проводять.
     6.5.3.9. Якщо     заявлений     винахід,    охарактеризований
одноланковою формулою,  не відповідає умові винахідницького рівня,
то   заявнику   надсилають   попереднє   рішення   про  відмову  з
обгрунтуванням та пропозицією висловити свою думку щодо  наведених
доводів і,  за потреби,  надіслати формулу винаходу, відкориговану
на підставі первинних матеріалів заявки.
     6.5.3.10. Якщо     заявлений    винахід,    охарактеризований
багатоланковою формулою з одним або кількома незалежними пунктами,
не  відповідає  умові  винахідницького  рівня  відносно будь-якого
незалежного пункту  цієї  формули,  то  подальший  розгляд  заявки
проводять згідно з пунктом 6.5.4 цих Правил.
     6.5.4. Особливості  перевірки  винаходу,   охарактеризованого
багатоланковою формулою, на відповідність умовам патентоздатності
     6.5.4.1. Якщо   винахід,   охарактеризований   багатоланковою
формулою  із  залежними  пунктами,  не  відповідає  умовам новизни
і(або) винахідницького рівня  у  незалежному  пункті  формули,  то
заявнику  повідомляють  про  це  і пропонують висловити свою думку
щодо  доцільності  подальшого  розгляду  заявки   і,   якщо   така
доцільність    ним    підтверджується,    то   пропонують   подати
відкориговану формулу винаходу.
     Якщо відомі джерела інформації, що можуть бути взяті до уваги
за  умови  включення змісту залежних пунктів до незалежного пункту
формули, то заявника повідомляють про це.
     6.5.4.2. Якщо  заявлено  групу   винаходів,  то  перевірку на
відповідність   умовам   патентоздатності  проводять  для  кожного
винаходу  групи  окремо.  Групу  винаходів  визнають  як  таку, що
відповідає  умовам  патентоздатності, якщо умовам патентоздатності
відповідають усі винаходи групи.
     Якщо не    всі    винаходи    групи    відповідають    умовам
патентоздатності,  то заявника повідомляють про  це  і  пропонують
висловити свою думку щодо цього і,  за потреби, вилучити з формули
незалежний(ні)  пункт(ти)  з   підпорядкованими   йому   залежними
пунктами  (якщо  такі  є),  який  (які)  характеризує(ють) винахід
(винаходи),  що не відповідає(ють)  умовам  патентоздатності,  або
подати зазначений(ні) пункт(ти) у відкоригованому вигляді.
     6.5.4.3. Якщо  заявник  у   зазначених  вище випадках подасть
змінену  формулу винаходу, то подальший розгляд заявки проводиться
згідно   з  пунктами  6.4  і  6.5  цих  Правил  відносно  винаходу
(винаходів), охарактеризованого(их) у зміненій формулі.
     6.5.4.4. Якщо  заявник  наполягає  на видачі патенту з раніше
викладеною  ним  формулою  і  при  цьому  не  наводить  доводи, що
спростовують   висновок   про   невідповідність   винаходу  умовам
патентоздатності,  або  не  надає  змінену  формулу  винаходу,  то
подальший  розгляд заявки не проводиться і Держдепартамент приймає
рішення про відмову у видачі патенту.

     6.6. Запит додаткових матеріалів
     6.6.1. Під   час   проведення   кваліфікаційної    експертизи
Укрпатент   має   право  надсилати  заявнику  запити  про  надання
додаткових матеріалів,  без яких проведення експертизи,  включаючи
підготовку    висновку    щодо   відповідності   винаходу   умовам
патентоздатності та прийняття рішення про видачу або про відмову у
видачі  патенту,  неможливе.  Запит може бути направлений заявнику
окремо або разом з попереднім рішенням про відмову.
     6.6.2. Підставою для запиту може бути:
     необхідність  уточнення  формули  винаходу за результатами її
перевірки згідно з пунктом 6.4 цих Правил;
     необхідність   вирішення   питань,  пов'язаних  з  перевіркою
винаходу   на   відповідність  умовам  патентоздатності  згідно  з
пунктами 6.5.1-6.5.3 цих Правил;
     необхідність  коригування  формули  винаходу  за результатами
перевірки винаходу на відповідність умовам патентоздатності;
     необхідність з'ясування питань щодо сплати зборів;
     необхідність  надання заявником вибіркового перекладу і копій
джерел інформації, на які є посилання у звіті про патентний пошук;
     необхідність  приведення матеріалів заявки у відповідність до
вимог пунктів 3.2 і 3.3 Правил складання ( z0173-01 ).
     6.6.3. Якщо  винахід  визнано  таким,  що  відповідає  умовам
патентоздатності,  а  заявник  наполягає  на  включенні до формули
такого  винаходу ознаки, яку неможливо ідентифікувати або яка була
відсутня в первинних матеріалах заявки, або ознаки, характеристика
якої  замінена  посиланням на джерело інформації, або на включенні
нового незалежного пункту, запропонованого заявником після подання
заявки  і  не прийнятого до уваги згідно з пунктом 6.4 цих Правил,
то  заявнику  направляється запит з пропозицією подати формулу, що
не містить зазначеної ознаки та/або зазначеного пункту.
     6.6.4. Вищезазначений  запит  може  бути   доповнений   також
питаннями   іншого   характеру,   в  тому  числі  зауваженнями  та
пропозиціями,  пов'язаними,  наприклад з уточненням характеристики
суттєвої ознаки винаходу, з установленням дати пріоритету тощо.
     Якщо  підстави  для  письмового  запиту  немає,  то  заявнику
надсилають повідомлення із зауваженнями і пропозиціями.
     6.6.5. Зауваження,   викладені   в  запиті  чи  повідомленні,
підтверджують аргументами технічного або правового характеру і, за
потреби, наводять  посилання на технічну літературу,  норми Закону
( 3687-12 ) та інші нормативні документи. При посиланні на джерело
інформації в запиті зазначають усі бібліографічні дані,  необхідні
для його виявлення,  та інші  дані  (наприклад,  сторінка,  абзац,
номер  фігури  графічних зображень тощо),  необхідні для виявлення
відомостей,  що  були  взяті   до   уваги   під   час   проведення
кваліфікаційної експертизи.
     6.6.6. Запит може бути надісланий заявнику після попереднього
рішення  про  відмову  у  видачі  патенту,  якщо  у  відповідь  на
попереднє  рішення  про  відмову  заявник  надав змінені матеріали
заявки  та/або  додаткові  матеріали  і  в  зв'язку  з цим виникли
обставини,  що  можуть бути підставою для нового запиту відповідно
до пунктів 6.6.2 і 6.6.3 цих Правил.
     6.6.7. Якщо  додаткові  матеріали  у  відповідь  на  запит не
надійдуть у встановлений Законом ( 3687-12 ) строк,  то у випадку,
коли  без  таких матеріалів проведення експертизи згідно з пунктом
6.6.1 цих Правил неможливе,  заявку вважають відкликаною,  про  що
заявнику надсилають повідомлення.

     6.7.  Попереднє  рішення  про  відмову  у  видачі  патенту на
винахід
     6.7.1. Якщо за результатом кваліфікаційної експертизи  заявки
встановлено,  що  винахід або група винаходів не відповідає умовам
патентоздатності,  то заявнику надсилається попереднє рішення  про
відмову у видачі патенту на винахід (додаток 8).
     6.7.2. Попереднє   рішення   про  відмову  приймається,  якщо
встановлено, що:
     заявлений   винахід   не  відповідає  хоча  б  одній  з  умов
патентоздатності  щодо незалежного пункту. Якщо заявлений винахід,
охарактеризований формулою із залежними пунктами, то заявнику може
бути  запропоновано  відкоригувати  незалежний  пункт  формули, що
характеризує  такий  винахід,  шляхом  уключення  до  нього  ознак
відповідних залежних пунктів формули;
     винахід,     охарактеризований     в    незалежному    пункті
багатоланкової  формули,  що  не  має  інших  незалежних  пунктів,
відповідає  умові  патентоздатності,  але характеристика винаходу,
яка   міститься  в  залежних  пунктах,  є  такою,  що  перешкоджає
здійсненню    винаходу    або   реалізації   вказаного   заявником
призначення,  або  є  підставою  для  визнання  винаходу таким, що
суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі. У
цьому   разі   заявнику  пропонується  відкоригувати  формулу  або
вилучити з неї такі залежні пункти;
     хоча б один із заявлених винаходів групи, охарактеризованих у
формулі,  не  є патентоздатним. У цьому разі заявнику пропонується
відкоригувати  формулу  або  вилучити  з  неї характеристику цього
винаходу.

     6.8. Рішення про відмову у видачі патенту на винахід
     6.8.1. Якщо  з   урахуванням  змін  і  додаткових матеріалів,
наданих  заявником  у  відповідь на попереднє рішення про відмову,
зроблено  остаточний  висновок  про  невідповідність винаходу (або
групи  винаходів) хоча б одній з умов патентоздатності або надання
правової охорони, то Держдепартамент приймає рішення про відмову у
видачі  патенту  (додаток  9).  В  остаточному висновку наводяться
відповідні обгрунтування.
     6.8.2. Якщо    встановлено,     що     заявлений     винахід,
охарактеризований багатоланковою формулою,  що має один незалежний
пункт   і   залежні   пункти,   не   відповідає   одній   з   умов
патентоздатності    відносно   незалежного   пункту,   а   заявник
відмовляється відкоригувати цей пункт формули,  то Держдепартамент
приймає рішення про відмову у видачі патенту.
     6.8.3. Якщо    встановлена     патентоздатність     винаходу,
охарактеризованого в незалежному пункті багатоланкової формули, що
не має інших незалежних пунктів,  але характеристика винаходу, яка
міститься  в  залежних  пунктах  така,  що  перешкоджає здійсненню
винаходу або реалізації вказаного  заявником  призначення,  або  є
підставою  для  визнання винаходу таким,  що суперечить суспільним
інтересам, принципам гуманності та моралі, і заявник відмовляється
скоригувати  формулу  або виключити з неї такі залежні пункти,  то
Держдепартамент приймає рішення про відмову у видачі патенту.
     6.8.4. Якщо   встановлено,  що  один  із заявлених винаходів,
охарактеризованих    у   формулі,   непатентоздатний   і   заявник
відмовляється    скоригувати   формулу   або   виключити   з   неї
характеристику  цього винаходу, то Держдепартамент приймає рішення
про відмову у видачі патенту.
     6.8.5. Якщо  заявник  протягом  2 місяців не вніс зміни і  не
подав  додаткових  матеріалів у відповідь на попереднє рішення про
відмову  у  видачі патенту, то Держдепартамент приймає рішення про
відмову у видачі патенту.
     6.8.6. Рішення  про  відмову  у  видачі  патенту  на  винахід
надсилається заявнику.

     6.9. Рішення про видачу патенту на винахід
     6.9.1. Якщо   заявлений   винахід   (або   група   винаходів)
відповідає умовам патентоздатності та надання правової охорони, то
Укрпатент   готує   остаточний   висновок,   на   підставі   якого
Держдепартамент приймає рішення про видачу патенту на винахід, яке
надсилається заявнику (додаток 10).
     6.9.2. Заявник   повинен   протягом   3   місяців   від  дати
надходження  до  нього  рішення  про  видачу  патенту  на  винахід
надіслати  до  Укрпатенту  документ  про сплату державного мита за
його видачу.  Зазначений строк  може  бути  продовжений  згідно  з
пунктом 1.9.12 цих Правил.
     6.9.3. На підставі рішення про видачу патенту на  винахід  та
за  наявності  документа  про  сплату державного мита здійснюється
державна реєстрація патенту на винахід.

                7. Перевірка додаткових матеріалів

     7.1. Додаткові  матеріали  можуть  бути  подані  заявником  з
власної  ініціативи (частини 3 і 4 статті 16 Закону ( 3687-12 ) на
запит Укрпатенту або на попереднє рішення  про  відмову  у  видачі
патенту на винахід (частини 8, 14 і 16 статті 16 Закону).
     До  дати одержання рішення про видачу патенту або про відмову
у   видачі  патенту  заявник  з  власної  ініціативи  може  подати
додаткові  матеріали,  які  виправляють  або  уточнюють  матеріали
заявки.  Якщо  такі  додаткові  матеріали надійшли після одержання
заявником   рішення  про  встановлення  дати  подання  заявки,  то
перевіряють наявність документа про сплату збору.

     7.2. Додаткові   матеріали,   подані   заявником   на   запит
Укрпатенту або на попереднє рішення про відмову у  видачі  патенту
на винахід,  повинні надійти протягом 2 місяців від дати одержання
ним  запиту  або  попереднього   рішення.   Під   час   проведення
кваліфікаційної   експертизи   перевіряють   дотримання  заявником
строків,  установлених  Законом ( 3687-12 ) для подання додаткових
матеріалів.

     7.3. Якщо   у  відповідь  на  запит  заявник затребував копії
патентних   матеріалів,   протиставлених   заявці,   то  додаткові
матеріали  повинні  надійти  протягом 2 місяців від дати одержання
заявником  цих  копій за умови, що вони були затребувані заявником
протягом місяця з дати одержання ним запиту.
     Якщо   строки   подання   додаткових   матеріалів   на  запит
кваліфікаційної  експертизи  не  дотримані  і  клопотання  щодо їх
продовження  не  надійшло,  то заявку вважають відкликаною, про що
заявнику надсилається повідомлення.

     7.4. Якщо  подані  заявником додаткові матеріали передбачають
уключення  до  формули  винаходу  одного  чи  декількох незалежних
пунктів,  яких  не  було  в  першій  її  редакції,  то перевіряють
наявність  документа  про  сплату відповідного збору за проведення
кваліфікаційної експертизи з урахуванням запропонованих змін. Якщо
документ   про   сплату  збору  не  надійде  разом  з  додатковими
матеріалами,  то  зміну  формули  при  розгляді заявки до уваги не
беруть, про що заявнику надсилається повідомлення.

     7.5. Під  час  розгляду додаткових матеріалів перевіряють, чи
не  виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу
(корисної моделі).

     7.6. Додаткові матеріали визнають такими, що виходять за межі
розкритої  у  поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо
вони  містять  відсутні  в  первинних  матеріалах заявки додаткові
ознаки,  які  необхідно  включити  до  формули  винаходу (корисної
моделі).

     7.7. Ознаки,  що  підлягають  включенню  у  формулу  винаходу
(корисної  моделі),  наведені  у додаткових матеріалах, визнаються
відсутніми  в  первинних  матеріалах  заявки,  якщо  вони  не були
розкриті  у  формулі чи описі заявки на дату її подання. Ознаками,
які  необхідно  включити  до  формули,  визнають  і  ті ознаки, на
включення яких заявник лише вказав.

     7.8. Для  заявки  на  групу  винаходів  ознаками   будь-якого
винаходу  з  групи,  що  є в первинних матеріалах заявки, уважають
лише  ті,  що  відносяться  саме  до цього винаходу групи. Виняток
становить   група   винаходів,   один   з   яких  призначений  для
використання іншого (в іншому).

     7.9. Якщо  заявлений  винахід  стосується застосування раніше
відомого  продукту  чи способу за новим призначенням, то додаткові
матеріали  визнаються  такими,  що  виходять  за  межі розкритої у
поданій  заявці  суті,  якщо вони містять зазначення іншого, ніж у
первинних матеріалах заявки, призначення відомого об'єкта або інші
ознаки, що застосовуються для характеристики відомого об'єкта.

     7.10. Якщо  додаткові  матеріали   передбачають  уведення  до
формули  будь-якої  додаткової  ознаки  або  сукупності додаткових
ознак,  що  не були розкриті в первинних матеріалах заявки, шляхом
зміни   опису,   формули  або  ілюстративних  матеріалів,  зокрема
креслень,  їх  визнають  такими,  що  виходять за межі розкритої у
поданій  заявці  суті.  Однак,  якщо  заявник  доведе, що введення
додаткової  ознаки  або сукупності додаткових ознак для заявленого
винаходу  настільки  відомі  фахівцю  в  даній  галузі,  що можуть
розглядатись  як  очевидне пояснення, то введення такої ознаки або
сукупності   ознак  визнається  таким,  що  не  виходить  за  межі
розкритої у поданій заявці суті.
     Якщо  в  первинних  матеріалах  заявки  ознака  винаходу була
виражена   загальним   поняттям  без  розкриття  окремих  форм  її
виконання, то подання таких форм виконання в додаткових матеріалах
з  віднесенням  її  до  ознаки,  що  підлягає  включенню у формулу
винаходу,  уважають  підставою  для визнання додаткових матеріалів
такими, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті.
     Якщо  додаткові  матеріали  передбачають  уведення до формули
будь-якої додаткової ознаки або сукупності додаткових ознак, що не
були  розкриті в первинних матеріалах заявки, і заявник доведе, що
зазначений  об'єкт,  як правило, характеризують саме такою ознакою
або  сукупністю  ознак,  то  їх  залучення  може  розглядатись  як
очевидне  пояснення.  Однак,  якщо залучення додаткової ознаки або
сукупності  ознак  надає  заявленому об'єкту нової властивості або
забезпечує  поліпшення  відомих  властивостей  тощо,  які  не були
розкриті  в  первинних матеріалах заявки, то вона не буде взята до
уваги.
     Якщо  в додаткових матеріалах розкриті окремі форми виконання
ознаки  винаходу,  яка в первинних матеріалах заявки була виражена
загальним поняттям без подання таких форм, і заявник доведе, що на
кресленнях  зображена  саме така форма виконання або що фахівець в
даній  галузі  зазвичай  використовує  її,  то додаткові матеріали
визнаються  такими,  що  не  виходять  за межі розкритої у поданій
заявці суті.

     7.11. Якщо  ознака  детально розкрита в первинних  матеріалах
заявки,  але  її  вплив  на  технічний результат не зазначений або
зазначений  не  в  повній мірі, а для фахівця в даній галузі він є
очевидним, то надання пояснення такого впливу не визнається таким,
що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті.

     7.12. Якщо  додаткові  матеріали містять відсутні в первинних
матеріалах   заявки  відомості,  що  не  підлягають  включенню  до
формули,  але  необхідні  для підтвердження реалізації винаходу, і
такі  відомості  стали  загальнодоступними  до дати подання заявки
(або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету), то їх визнають
такими, що не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті.

     7.13.  Якщо додаткові матеріали не виходять за межі розкритої
у  поданій  заявці  суті, то їх беруть до уваги під час проведення
експертизи заявки.

     7.14. Додаткові  матеріали,  що містять поряд із відсутніми в
первинних  матеріалах  заявки ознаками, що підлягають включенню до
формули  винаходу,  також  і  додаткові  відомості,  необхідні для
розгляду заявки, визнаються як такі, що виходять за межі розкритої
у  поданій  заявці  суті  лише в тій частині, що містить зазначені
ознаки.  При  цьому  такі  додаткові  відомості враховують під час
проведення кваліфікаційної експертизи.

     7.15. Якщо додаткові матеріали визнано такими, що виходять за
межі  розкритої  у  поданій  заявці  суті  винаходу,  то  заявнику
повідомляють  про те, які з відомостей додаткових матеріалів стали
підставою для такого висновку.
     Додаткові  матеріали в частині, що виходить за межі розкритої
у поданій заявці суті винаходу, під час проведення кваліфікаційної
експертизи   заявки   не  враховуються  і  можуть  бути  оформлені
заявником як самостійна заявка.

     7.16. Якщо   додаткові   матеріали  містять  змінену  формулу
винаходу,  то  перевіряють,  чи  стосуються  ці  зміни  заявленого
винаходу.
     Заявленим  уважається  винахід,  що  був  охарактеризований у
формулі  винаходу  в  первинних  матеріалах  заявки,  якщо збір за
подання  заявки  був  сплачений  у розмірі, відповідному кількості
пунктів  формули,  а  в  разі,  коли  зазначений  збір сплачений у
меншому  розмірі,  -  винахід,  що був охарактеризований у формулі
винаходу,  яка  прийнята на етапі завершення формальної експертизи
згідно з пунктами 3.4.1 і 3.4.2 цих Правил.
     При   заміні   первісного  родового  поняття,  що  відображає
призначення  винаходу,  іншим  зміна  формули визнається такою, що
відноситься   до   заявленого   винаходу,   якщо  вказані  поняття
рівнозначні,   перебувають   у   відношенні   підпорядкування  або
пересікаються.
     Зміна  формули  винаходу  визнається такою, що відноситься до
заявленого винаходу також у разі:
     зміни  зазначення  виду  об'єкта  винаходу (пристрій, спосіб,
речовина,  штам  мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин),
якщо  знов  указаний вид у більшій мірі, ніж первісний, відповідає
характеру ознак, що містяться в первісній формулі винаходу;
     заміни  первісно заявленого об'єкта винаходу "застосування за
новим призначенням" на об'єкт зазначеного нового призначення, якщо
встановлено,  що заявлено застосування об'єкта, відомості про який
не  стали  загальнодоступними  до  дати  подання заявки (або, якщо
заявлено пріоритет, до дати пріоритету);
     заміни   первісно   заявленого  об'єкта  винаходу  на  об'єкт
винаходу   "застосування   за   новим   призначенням",   якщо   із
загальнодоступних  до  дати  подання  заявки  (або,  якщо заявлено
пріоритет,  до  дати  пріоритету) відомостей встановлена відомість
засобу, який відрізняється від заявленого лише призначенням.
     Зміни формули, що не стосуються заявленого винаходу, до уваги
не беруть, про що повідомляють заявника.
     Якщо додаткові матеріали містять змінену формулу винаходу, то
її додатково перевіряють на відповідність вимозі єдиності.

     8. Кваліфікаційна експертиза за клопотанням іншої особи

     8.1. Відповідно  до  абзацу  3  частини  13  статті 16 Закону
( 3687-12 ) інша особа  може  подати  клопотання  про   проведення
кваліфікаційної  експертизи після публікації відомостей про заявку
на винахід,  але не пізніше трьох років від дати  подання  заявки.
При  цьому  вона  не  бере  участі у вирішенні питань щодо заявки.
Заявника повідомляють про надходження такого клопотання.

     8.2. Якщо   клопотання   про    проведення    кваліфікаційної
експертизи  за  однією заявкою подають декілька осіб,  то до уваги
беруть  клопотання  з  більш  ранньою  датою  надходження.   Іншим
надсилають   повідомлення   про   можливість   повернення  зборів,
сплачених ними за проведення кваліфікаційної експертизи.

     8.3. Кваліфікаційна експертиза  за  клопотанням  іншої  особи
проводиться в порядку,  установленому пунктами 6.4-6.5 цих Правил.
При  цьому  заявнику  не  надсилаються  повідомлення,  запити   та
рішення, передбачені цими пунктами.

     8.4. Експертний   висновок  за  результатами  кваліфікаційної
експертизи надсилається особі, яка подала клопотання.

      9. Експертиза на відповідність умовам патентоздатності

     9.1. Відповідно до частини 2 статті 33 Закону ( 3687-12  )  з
метою  визнання  деклараційного  патенту  недійсним будь-яка особа
може  подати  до  Держдепартаменту   клопотання   про   проведення
експертизи   запатентованого   винаходу   (корисної   моделі)   на
відповідність  умовам  патентоздатності.  За  подання   клопотання
сплачується  збір.  Документ  про  сплату збору повинен надійти до
Укрпатенту разом з клопотанням,  у протилежному випадку клопотання
вважається неподаним. Власника деклараційного патенту повідомляють
про надходження такого клопотання.

     9.2. Експертиза  запатентованого  винаходу  на  відповідність
умовам   патентоздатності  проводиться  в  порядку,  установленому
пунктами 6.4-6.5 цих Правил,  в  обсязі  опублікованих  формули  й
опису до деклараційного патенту. При цьому власнику деклараційного
патенту  не  надсилаються   повідомлення,   запити   та   рішення,
передбачені цими пунктами.

     9.3. Експертиза    запатентованої    корисної    моделі    на
відповідність  умовам  патентоздатності  проводиться  в   порядку,
установленому  пунктами  6.4,  6.5.1 і 6.5.2 цих Правил,  в обсязі
опублікованих формули і опису до деклараційного патенту. При цьому
власнику  деклараційного  патенту  не  надсилаються  повідомлення,
запити та рішення, передбачені цими пунктами.

     9.4. Експертний   висновок   за    результатами    експертизи
надсилається особі, яка подала клопотання.

                     10. Перетворення заявок

     10.1. Заявник має право перетворити:
     заявку  на  видачу  патенту  на  винахід на заявку на  видачу
деклараційного  патенту  на винахід і, навпаки, у будь-який час до
одержання  ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту)
або рішення про відмову у його видачі;
     заявку на видачу патенту (деклараційного патенту) на  винахід
на  заявку  на  видачу деклараційного патенту на корисну модель і,
навпаки,  у  будь-який  час  до  одержання  ним рішення про видачу
патенту  (деклараційного  патенту)  або рішення про відмову у його
видачі.
     У  цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки, а
якщо заявлено пріоритет, - дата її пріоритету.

     10.2. Для перетворення заявки на видачу патенту на винахід на
заявку на видачу деклараційного патенту на винахід заявник повинен
подати   заяву   про   це  до  Укрпатенту.  Якщо  заява  подана  в
установлений  строк,  то  заявнику  надсилається  повідомлення про
перетворення  заявки і подальший розгляд заявки проводиться згідно
з розділом 5 цих Правил.

     10.3. Для    перетворення    заявки    на    видачу   патенту
(деклараційного  патенту)  на  винахід   на   заявку   на   видачу
деклараційного  патенту  на  корисну модель заявник повинен подати
заяву про це до  Укрпатенту.  Якщо  заява  подана  в  установлений
строк,  то  заявнику  надсилається  повідомлення  про перетворення
заявки і подальший розгляд заявки проводиться згідно з розділом  3
цих Правил.

     10.4. Для   перетворення   заявки  на  видачу  деклар

  На головну сторінку Про торгову марку >>>