Регистрация торговой марки

Патентный поверенный, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 093-300-2060. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Про державні збори за реєстрацію торгової марки, отримання патенту на винахід, та промисловий зразок

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 травня 2001 р. N 543 Київ

Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з додатком.

Перший віце-прем'єр-міністр України         Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2001 р. N 543

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з пов'язані з правами на торгову марку, винахід, корисну модель то промисловий зразок

Загальна частина

1. Це Положення визначає терміни і порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також розміри зазначених зборів згідно з додатком.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила сплати зборів, ніж цим Положенням, застосовуються правила міжнародного договору.
2. Сума зборів, що підлягають сплаті, визначається:
для громадян і юридичних осіб, що постійно проживають чи знаходяться в Україні (резиденти), - у гривнях, у розмірах виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день сплати збору;
для громадян і юридичних осіб, що постійно проживають чи знаходяться за межами України (нерезиденти), - у доларах США.
Якщо платників збору кілька і серед них одночасно є резиденти і нерезиденти, сума збору, яку повинні сплатити резиденти і нерезиденти, визначається пропорційно їх частці у складі платників, при цьому сума збору для резидентів визначається у гривнях, для нерезидентів - у доларах США.
До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.
3. Сплата зборів провадиться через кредитні установи.
Збір, розмір якого визначено у доларах США, може бути сплачений у доларах США або у гривнях за офіційним обмінним курсом Національного банку на день його сплати.
4. Збори сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених МОН закладів державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
Відомості про розрахункові рахунки уповноваженого закладу державної системи правової охорони інтелектуальної власності (далі - уповноважений заклад) оприлюднює МОН.
Надходження від зборів за розпорядженням МОН використовуються за цільовим призначенням виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
5. Уповноважений заклад зобов'язаний вести облік документів про сплату зборів та результати перевірки їх відповідності вимогам, установленим цим Положенням.
6. Документом про сплату збору є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція (форма N 0402005). У цьому документі зазначаються платник збору, вид збору (перелік сплачуваних зборів), сума сплаченого збору (зборів), а також номер заявки (номери заявок), якщо про нього (них) повідомлено заявника, або номер патенту на винахід (патентів) чи свідоцтва (свідоцтв), назва країни платника - нерезидента. У разі коли збір, розмір якого встановлено у доларах США, сплачено у гривнях, зазначається курс долара за офіційним обмінним курсом Національного банку на день сплати збору.
Документ про сплату збору повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявою (клопотанням, запереченням тощо) про вчинення відповідної дії, якщо інші терміни не передбачені цим Положенням, і є дійсним:
а) протягом трьох місяців від дня сплати збору за умови, що у цей термін розмір відповідного збору залишався незмінним;
б) протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.
7. Сума збору повертається платникові (частково або повністю) у разі:
сплати збору в більшому розмірі, ніж передбачено цим Положенням;
повернення уповноваженим закладом заяви (клопотання) або відмови у її прийнятті.
Сума збору повертається за умови, якщо заяву про повернення подано до уповноваженого закладу протягом року від дня зарахування цієї суми на його рахунок, з урахуванням відшкодування витрат на її повернення.
Кошти, визнані такими, що підлягають поверненню, за клопотанням платника можуть бути зараховані в рахунок збору, який платник повинен внести за вчинення уповноваженим закладом іншої дії. Порядок зарахування коштів визначається установою.
8. Обчислення термінів сплати зборів та подання до уповноваженого закладу документа про сплату проводиться у такому порядку:
а) якщо термін становить один рік чи певну кількість років, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася відповідна дія, а закінчується наступного року, місяця і дня, що мають ту ж назву і число, які мали місяць і день вчинення дії. Якщо відповідний місяць наступного року не має дня з таким числом, термін закінчується в останній день цього місяця;
б) якщо термін становить один місяць чи певну кількість місяців, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася відповідна дія, а закінчується наступного місяця і дня, що має те ж число, яке мав день вчинення дії. Якщо наступний місяць не має дня з таким же числом, термін закінчується в останній день цього місяця;
в) якщо термін становить певну кількість днів, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася відповідна дія, а закінчується в день, який є останнім днем відліку терміну;
г) якщо останній день закінчення терміну збігається з вихідним, святковим, неробочим чи іншим днем, коли уповноважений заклад не працює, термін закінчується в перший робочий для закладу день, який настає за вихідним, святковим, неробочим чи зазначеним вище іншим днем.

Терміни подання документів про сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на патент на винахід чи корисну модельі

9. Документ про сплату збору за подання заявки на винахід, корисну модель повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки.
Документ про сплату збору за подання міжнародної заявки на винахід, корисну модель повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявкою або не пізніше 23 місяців від дати пріоритету, а у разі проведення міжнародної попередньої експертизи - не пізніше 33 місяців від дати пріоритету.
10. Документ про сплату збору за продовження терміну надходження документа про сплату збору за подання заявки повинен надійти до уповноваженого закладу не пізніше шести місяців від дати закінчення цього терміну.
11. Документ про сплату збору за продовження терміну надходження перекладу міжнародної заявки на винахід, корисну модель українською мовою та(або) документа про сплату збору за її подання повинен надійти до уповноваженого закладу протягом шести місяців від дати надходження міжнародної заявки.
12. Документ про сплату збору за продовження терміну права на пріоритет попередньої заявки на винахід, корисну модель повинен надійти до уповноваженого закладу протягом двох місяців від дати закінчення встановленого терміну для подання заяви про пріоритет. Клопотання про продовження терміну повинне містити відомості про непередбачувані чи незалежні від заявника обставини, з яких його пропущено.
13. Документ про сплату збору за продовження терміну подання заяви про пріоритет попередньої заявки на винахід, корисну модель та(або) копії цієї заявки повинен надійти до уповноваженого закладу протягом двох місяців від дати закінчення встановленого терміну для подання заяви про пріоритет. Клопотання про продовження терміну повинне містити відомості про непередбачувані чи незалежні від заявника обставини, з яких його пропущено.
14. Документ про сплату збору за продовження терміну надходження перекладу попередньої заявки на винахід, корисну модель українською мовою повинен надійти до уповноваженого закладу протягом шести місяців від дати одержання заявником запиту цього закладу.
15. Документ про сплату збору за подання клопотання про внесення за ініціативою заявника виправлень і уточнень до заявки подається до уповноваженого закладу після одержання заявником рішення про встановлення дати подання заявки і повинен надійти до нього до дати одержання заявником рішення про видачу патенту або рішення про відмову у видачі патенту.
16. Документ про сплату збору за подання клопотання про продовження терміну внесення запропонованих уповноваженим закладом експертизи змін до матеріалів заявки на винахід, корисну модель за одержаним заявником повідомленням про невідповідність матеріалів заявки встановленим вимогам повинен надійти до цього закладу протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення закладу експертизи.
17. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного терміну внесення запропонованих закладом експертизи змін до матеріалів заявки на винахід, корисну модель за одержаним заявником повідомленням про невідповідність матеріалів заявки встановленим вимогам повинен надійти до закладу протягом дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного терміну. Клопотання про поновлення пропущеного терміну повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено.
18. Документ про сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід повинен надійти до уповноваженого закладу протягом трьох років від дати подання заявки.
19. Документ про сплату збору за продовження терміну подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід повинен надійти до уповноваженого закладу не пізніше шести місяців від дати закінчення цього терміну.
20. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного терміну подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід повинен надійти до уповноваженого закладу протягом дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного терміну. Клопотання про поновлення пропущеного терміну повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено.
21. Документ про сплату збору за продовження терміну зажадання від закладу копій патентних матеріалів, протиставлених заявці, повинен надійти до уповноваженого закладу протягом місяця від дати одержання заявником запиту експертизи.
22. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного терміну зажадання від закладу копій матеріалів, протиставлених заявці, повинен надійти до уповноваженого закладу протягом дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного терміну. Клопотання про поновлення пропущеного терміну повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено.
23. Документ про продовження терміну подання на запит експертизи додаткових матеріалів, зажаданих від заявника, повинен надійти до уповноваженого закладу протягом двох місяців від дати одержання заявником запиту експертизи або копій матеріалів, протиставлених заявці.
24. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного терміну подання додаткових матеріалів, зажаданих від заявника, повинен надійти до уповноваженого закладу протягом дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного терміну. Клопотання про поновлення пропущеного терміну повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено.
25. Документ про сплату збору за продовження терміну внесення змін до матеріалів заявки та(або) подання додаткових матеріалів за попереднім рішенням про відмову у видачі патенту повинен надійти до уповноваженого закладу протягом двох місяців від дати одержання заявником попереднього повідомлення про відмову у видачі патенту.
26. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного терміну внесення змін до матеріалів заявки та(або) подання додаткових матеріалів за повідомленням про попереднє рішення про відмову у видачі патенту повинен надійти до уповноваженого закладу протягом дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного терміну. Клопотання про поновлення пропущеного терміну повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено.
27. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення стосовно заявки на винахід, корисну модель повинен бути відправлений до уповноваженого закладу протягом шести місяців від дати одержання заявником рішення МОН стосовно заявки чи копій патентних матеріалів, надісланих цим закладом на вимогу заявника.
28. Документ про сплату збору за подання клопотання про продовження терміну надходження документа про сплату державного мита за видачу патентуна винахід повинен надійти до уповноваженого закладу не пізніше шести місяців від дати закінчення встановленого терміну.
29. Документ про сплату збору за внесення до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи (корисні моделі) за ініціативою власника патенту змін щодо патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель повинен надійти до уповноваженого закладу разом з текстом пропонованих змін. Сума збору не залежить від кількості змін, які вносяться до відповідного реєстру, за умови, що зміни стосуються одного патенту і вносяться за одним клопотанням.
30. Документ про сплату збору за внесення до відповідного реєстру відомостей про надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель), за внесення змін до вміщених до реєстру відомостей про надання ліцензії повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявою про реєстрацію відповідних відомостей чи змін до них.
31. Документ про сплату збору за подання клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу або запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності повинен подаватися до уповноваженого закладу після публікації відомостей про видачу деклараційного патенту, але не пізніше закінчення терміну його дії.
32. Документ про першу сплату річного збору за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) на винахід або деклараційного патенту на корисну модель повинен надійти до уповноваженого закладу не пізніше чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Документ про сплату цього збору за кожний наступний рік повинен надійти або бути відправленим до цього закладу до кінця поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом його останніх чотирьох місяців.
Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого терміну. У цьому разі розмір річного збору збільшується на 50 відсотків, а документ про його сплату повинен бути відправлений до уповноваженого закладу протягом зазначених дванадцяти місяців.
Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений заздалегідь, але не раніше ніж за три роки. Якщо до початку року, за який сплачено збір, його розмір збільшився, проводиться доплата різниці суми збору у порядку згідно з абзацом першим цього пункту. Кошти сплачених заздалегідь зборів не підлягають поверненню або зарахуванню з одного року на інший.

Терміни подання документів про сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на промислові зразки

33. Документ про сплату збору за подання заявки на промисловий зразок повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.
34. Документ про сплату збору за подання клопотання про внесення за ініціативою заявника виправлень і уточнень до заявки на промисловий зразок, яке подається після одержання заявником рішення уповноваженого закладу про встановлення дати подання заявки або про відхилення заявки, повинен надійти до цього закладу до дати одержання заявником рішення МОН про видачу патенту чи про відхилення заявки разом з виправленими і уточненими матеріалами.
35. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення стосовно заявки на промисловий зразок повинен бути відправлений до уповноваженого закладу протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення МОН стосовно заявки чи копій патентних матеріалів, надісланих закладом на вимогу заявника.
36. Документ про сплату збору за внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки змін щодо патенту за ініціативою його власника повинен надійти до уповноваженого закладу разом з текстом пропонованих змін. Сума збору не залежить від кількості змін, які вносяться до зазначеного реєстру, за умови, що зміни стосуються одного патенту і вносяться за одним клопотанням.
37. Документ про першу сплату збору за підтримання чинності патенту на промисловий зразок повинен надійти до уповноваженого закладу одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік повинен надійти до цього закладу до кінця поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.
Документ про першу сплату збору за продовження терміну дії патенту повинен надійти разом з клопотанням про продовження цього терміну до кінця десятого року дії патенту за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.
Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений, а документ про його сплату надійти до закладу протягом шести місяців після встановленого терміну. У цьому разі розмір річного збору збільшується на 50 відсотків.
38. Документ про сплату збору за внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомостей про надання ліцензії на використання промислового зразка, відомостей про передачу права власності на промисловий зразок, за внесення змін до вміщених до реєстру відомостей про надання ліцензії повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявою про реєстрацію відповідних відомостей чи змін до них.
39. Документ про сплату збору за подання клопотання про проведення експертизи запатентованого промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності повинен подаватися до уповноваженого закладу після публікації відомостей про видачу патенту, але не пізніше закінчення терміну дії патенту.

Терміни подання документів про сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг

40. Документ про сплату збору за подання заявки на торгову марку / знак для товарів і послуг (далі - знак) повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.
Якщо протягом зазначених двох місяців до уповноваженого закладу надійшов документ про сплату збору в меншому розмірі, ніж це встановлено для подання заявки на реєстрацію торгової марки для класів МКТУ, зазначених у переліку товарів і послуг до заявки, заявник має право провести доплату різниці суми збору до встановленого розміру протягом двох місяців починаючи від дати одержання повідомлення про необхідність доплати.
41. Документ про сплату збору за подання клопотання про внесення за ініціативою заявника виправлень і уточнень до матеріалів заявки на торгову марку після одержання заявником рішення про встановлення дати подання заявки разом з виправленими і уточненими матеріалами повинен надійти до уповноваженого закладу до дати одержання заявником рішення МОН про реєстрацію торгової марки або рішення про відхилення заявки.
42. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного заявником терміну для внесення змін до матеріалів заявки за повідомленням експертизи про невідповідність матеріалів заявки встановленим вимогам повинен надійти до уповноваженого закладу протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного терміну разом з виправленими матеріалами. Клопотання про поновлення терміну повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено.
43. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення стосовно заявки на знак повинен надійти до уповноваженого закладу протягом шести місяців від дати одержання заявником рішення МОН стосовно заявки чи копій затребуваних матеріалів, надісланих цим закладом на вимогу заявника.
44. Документ про сплату збору за внесення за ініціативою власника свідоцтва змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг повинен надійти разом з текстом пропонованих змін. Сума збору не залежить від кількості змін, які вносяться до реєстру, за умови, що зміни стосуються одного свідоцтва і вносяться за одним клопотанням.
45. Документ про сплату збору за кожне продовження терміну дії свідоцтва на знак повинен надійти до уповноваженого закладу разом із клопотанням про продовження зазначеного терміну до кінця поточного періоду дії свідоцтва за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.
Збір за продовження дії свідоцтва на знак може бути сплачений, а документ про його сплату надійти до уповноваженого закладу протягом шести місяців після закінчення встановленого терміну. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків.
46. Документ про сплату збору за внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про надання ліцензії на використання знака, відомостей про передачу права власності на знак, за внесення змін до вміщених до реєстру відомостей про надання ліцензії повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявою про реєстрацію відповідних відомостей чи змін до них.

47. Документ про сплату збору за подання заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми (далі - топографії ІМС) повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.
48. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення стосовно заявки на реєстрацію топографії ІМС повинен надійти до уповноваженого закладу протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення МОН стосовно заявки чи копій затребуваних матеріалів, надісланих цим закладом на вимогу заявника.
49. Документ про сплату збору за внесення до Державного реєстру України топографій ІМС відомостей про надання ліцензії на використання топографії ІМС, відомостей про передачу права власності на топографію ІМС, за внесення змін до вміщених до реєстру відомостей про надання ліцензії повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявою про внесення відповідних відомостей чи змін до них.
50. Документ про сплату збору за подання клопотання про проведення експертизи зареєстрованої топографії ІМС на відповідність умовам охороноздатності повинен відправлятися до уповноваженого закладу після публікації відомостей про реєстрацію.

Терміни подання документів про сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на зазначення походження товарів

51. Документ про сплату збору за подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та(або) надання права на використання кваліфікованого зазначення походження товару і експертизу заявки повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.
52. Документ про сплату збору за подання заяви про продовження терміну подання зажаданих експертизою додаткових матеріалів разом із заявою про продовження встановленого терміну повинен бути поданий до уповноваженого закладу протягом трьох місяців від дати одержання запиту експертизи.
53. Документ про сплату збору за подання заяви про поновлення встановленого терміну подання зажаданих експертизою додаткових матеріалів разом із заявою про поновлення повинен бути поданий до уповноваженого закладу протягом трьох місяців від дати одержання запиту експертизи. Заява повинна містити відомості про причини, з яких його пропущено.
54. Документ про сплату збору за подання до закладу заперечення проти реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та(або) надання права на використання кваліфікованого зазначення походження товару повинен надійти до уповноваженого закладу протягом шести місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку.
55. Документ про сплату збору за подання заяви про продовження терміну надання відповіді на заперечення проти реєстрації повинен бути поданий до уповноваженого закладу разом із заявою про продовження встановленого терміну для надання відповіді протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення.
56. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної палати скарги на рішення щодо заявки на реєстрацію права на кваліфіковане зазначення походження товару та(або) надання права на використання кваліфікованого зазначення походження товару повинен надійти до уповноваженого закладу протягом трьох місяців від дати одержання рішення щодо заявки.
57. Документ про сплату збору за внесення за ініціативою заявника змін і уточнень до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів та(або) виправлення помилки у реєстрі, допущеної з вини заявника, повинен надійти до уповноваженого закладу разом з текстом пропонованих змін. Сума збору не залежить від кількості змін, які вносяться до реєстру, за умови, що зміни стосуються одного свідоцтва і вносяться за одним клопотанням.
58. Документ про сплату збору за кожне продовження терміну дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару повинен бути поданий до уповноваженого закладу протягом останнього року дії свідоцтва разом із заявою про продовження терміну дії свідоцтва.
Збір за продовження терміну дії свідоцтва може бути сплачений протягом шести місяців після закінчення терміну дії свідоцтва, при цьому розмір збору збільшується на 50 відсотків, у такому разі документ про сплату збільшеного розміру збору за продовження дії свідоцтва разом із заявою про продовження дії свідоцтва повинен бути поданий до уповноваженого закладу протягом зазначеного шестимісячного терміну.

Пільги із сплати зборів

59. Громадянам України пільги із сплати зборів надаються відповідно до законодавства.
60. Громадянам держав - членів Співдружності Незалежних Держав надаються пільги, передбачені пунктом 59 цього Положення, згідно з Угодою про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців ( 997_048 ), ратифікованою Законом України від 26 квітня 1996 року ( 144/96-ВР ).
Зазначені пільги надаються громадянам держав - членів Співдружності Незалежних Держав, які офіційно визнали дію на своїй території Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців і надають відповідно до цієї Угоди пільги громадянам України.

Додаток до Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

------------ | Розмір збору |---- Вид збору |неоподат-|доларів |ковуваних| США |мінімумів| |доходів | |громадян | --------
Збори за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи і корисні моделі
1. За подання заявки (міжнародної заявки) на винахід, якщо формула заявки (міжнародної заявки) містить не більш як 15 пунктів 0,5 100 Додатково за кожний наступний пункт (після 15) 0,1 10
2. За подання заявки на корисну модель 0,3 60
3. За продовження терміну надходження документа про сплату збору за подання заявки, за кожний повний чи неповний місяць продовження терміну 0,1 20
4. За продовження терміну надходження перекладу міжнародної заявки на винахід (корисну модель) українською мовою та (або) документа про сплату збору за її подання, за кожний повний чи неповний місяць продовження терміну 0,1 20
5. За продовження терміну права на пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель) 0,2 40
6. За продовження терміну подання заяви про пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель) та (або) копії цієї заявки 0,2 40
7. За продовження терміну надходження перекладу попередньої заявки на винахід (корисну модель) українською мовою, за кожний повний чи неповний місяць продовження терміну 0,1 20
8. За подання клопотання про внесення за ініціативою заявника виправлень і уточнень до заявки 0,5 100
9. За продовження терміну внесення до матеріалів заявки змін, запропонованих закладом експертизи, за кожний повний чи неповний місяць продовження терміну 0,1 20
10. За поновлення пропущеного терміну внесення до матеріалів заявки змін, запропонованих закладом експертизи, за кожний повний чи неповний місяць після пропущеного терміну 0,2 40
11. За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт 4 400 Додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу більше одного 3 300
12. За проведення кваліфікаційної експертизи заявки половина розміру на винахід у разі наявності у заявці звіту про збору, пошук, проведений компетентним Міжнародним зазначеного у пошуковим органом пункті 11
13. За продовження терміну подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, за кожний повний чи неповний місяць продовження терміну 0,1 20
14. За поновлення пропущеного терміну подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, за кожний повний чи неповний місяць після пропущеного терміну 0,2 40
15. За продовження терміну зажадання копій патентних матеріалів, протиставлених заявці, за кожний повний чи неповний місяць продовження терміну 0,1 20
16. За поновлення пропущеного терміну зажадання копій патентних матеріалів, протиставлених заявці, за кожний повний чи неповний місяць після пропущеного терміну 0,2 40
17. За продовження терміну подання додаткових матеріалів, зажаданих закладом експертизи, за кожний повний чи неповний місяць 0,1 20
18. За поновлення пропущеного терміну подання додаткових матеріалів, зажаданих від заявника закладом експертизи 0,2 40
19. За продовження терміну внесення змін до матеріалів заявки та (або) подання додаткових матеріалів за попереднім рішенням про відмову у видачі патенту, за кожний повний чи неповний місяць продовження терміну 0,1 20
20. За поновлення пропущеного терміну внесення змін до матеріалів заявки та (або) подання додаткових матеріалів за попереднім рішенням про відмову у видачі патенту, за кожний повний чи неповний місяць після пропущеного терміну 0,2 40 21. За подання заявником до Апеляційної палати заперечення проти рішення стосовно заявки на винахід (корисну модель) 1 200
22. За подання клопотання про продовження терміну надходження до закладу експертизи документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід, деклараційного патенту на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, за кожний повний чи неповний місяць продовження терміну 0,1 20
23. За внесення до реєстру за ініціативою власника патенту змін щодо патенту 1 100
24. За внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії на використання одного винаходу чи однієї корисної моделі 3 200 Додатково за внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії стосовно кожного передбаченого ліцензійним договором винаходу більш як одного чи передбаченої ліцензійним договором кожної корисної моделі більш як однієї 2 150
25. За внесення до реєстру відомостей про передачу права власності стосовно одного винаходу чи однієї корисної моделі 3 200 Додатково за внесення до реєстру відомостей про передачу права власності стосовно кожного передбаченого договором винаходу більш як одного чи передбаченої договором кожної корисної моделі більш як однієї 2 150
26. За внесення змін до вміщених до реєстру відомостей про надання ліцензії 1 100
27. За подання клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоспроможності 3 200
28. За підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) на винахід, щороку, починаючи з дати подання заявки: за третій - п'ятий 0,4 50 за шостий - восьмий 0,7 100 за дев'ятий - чотирнадцятий 1,3 250 за п'ятнадцятий - двадцятий 2,2 450 за двадцять перший - двадцять п'ятий 2,2 450
29. За підтримання чинності деклараційного патенту на корисну модель, щороку, починаючи з дати подання заявки: за перший - другий 0,1 20 за третій - четвертий 0,2 40 за п'ятий - шостий 0,4 80 за сьомий - восьмий 0,6 120 за дев'ятий-десятий 1 150
30. За підтримання чинності патенту у разі подання до половина розміру уповноваженого закладу для офіційної публікації збору, заяви про готовність надання будь-якій особі зазначеного у дозволу на використання запатентованого пунктах 28 і 29 винаходу (корисної моделі)
31. За пересилання міжнародної заявки до Міжнародного бюро і до компетентного Міжнародного пошукового органу (правило 14.1 Інструкції до Договору про патентну кооперацію - тариф за пересилання) 15 150
32. За пересилання завіреної копії однієї національної заявки (правило 17.1(Ь) Інструкції до Договору про патентну кооперацію) до Міжнародного бюро обсягом не більш як 30 сторінок 5 50 Додатково за кожну наступну сторінку 0,1 0,5
33. За подання клопотання про видачу патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР на винахід 0,5 100
34. За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності 10 - Збори за дії, пов'язані з охороною прав на промислові зразки
35. За подання заявки на промисловий зразок, що містить один варіант зразка 0,5 100 Додатково за кожний варіант: з другого по десятий 0,1 20 з одинадцятого і за кожний наступний 0,2 40
36. За внесення з ініціативи заявника виправлень і уточнень до матеріалів заявки на промисловий зразок 0,5 100
37. За подання заявником до Апеляційної палати заперечення проти рішення стосовно заявки на промисловий зразок 1 200
38. За внесення до реєстру з ініціативи власника патенту змін щодо патенту 0,5 100
39. За підтримання чинності патенту на промисловий зразок, щороку, починаючи з дати подання заявки: за третій - четвертий 0,1 20 за п'ятий 0,2 40 за шостий 0,4 80 за сьомий 0,6 120 за восьмий 0,8 160 за дев'ятий 0,8 160 за десятий 1 200
40. За продовження терміну дії патенту на промисловий зразок, щороку, починаючи з дати подання заявки: за одинадцятий 1 200 за дванадцятий 1 200 за тринадцятий 2 400 за чотирнадцятий 2 400 за п'ятнадцятий 2 400
41. За сплату річного збору у разі подання до половина розміру уповноваженого закладу заяви для офіційної збору, публікації про готовність надання будь-якій особі зазначеного у дозволу на використання запатентованого пунктах 38 і 39 промислового зразка
42. За внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії на використання одного промислового зразка 3 200 Додатково за внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії стосовно кожного передбаченого ліцензійним договором промислового зразка більш як одного 2 150
43. За внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на один промисловий зразок 3 200 Додатково за внесення до реєстру відомостей про передачу права власності стосовно кожного передбаченого договором промислового зразка більш як одного 2 150
44. За внесення змін до вміщених до реєстру відомостей про надання ліцензії 1 100
45. За подання клопотання про проведення експертизи запатентованого промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності 3 200
46. За подання клопотання про видачу патенту України на промисловий зразок, що охороняється свідоцтвом СРСР на промисловий зразок 0,5 100 Збори за дії, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг
47. За подання заявки на знак для товарів і послуг 20 300 Додатково за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і послуг, зазначених у переліку товарів і послуг за заявкою, більш як трьох 5 100
48. За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника виправлень і уточнень до матеріалів заявки 0,5 100
49. За поновлення пропущеного терміну внесення до матеріалів заявки змін, запропонованих закладом експертизи, за кожний повний чи неповний місяць після пропущеного терміну 0,2 20 50. За подання заявником до Апеляційної палати заперечення проти рішення стосовно заявки на знак 1 200
51. За внесення до реєстру з ініціативи власника свідоцтва змін щодо свідоцтва 0,5 100
52. За продовження терміну дії свідоцтва 10 500
53. За внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії на використання одного знака 3 200 Додатково за внесення до реєстру відомостей про надання, ліцензії стосовно кожного передбаченого ліцензій ним договором знака більш як одного 2 150
54. За внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на один знак 3 200 Додатково за внесення до реєстру відомостей про передачу права власності стосовно кожного передбаченого договором знака більш як одного 2 150
55. За внесення до вміщених до реєстру відомостей змін про надання ліцензії 1 150 Збори за дії, пов'язані з охороною прав на топографії інтегральних мікросхем
56. За реєстрацію топографії ІМС 5 200
57. За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення стосовно заявки на реєстрацію топографії ІМС 1 200
58. За внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії на використання однієї топографії ІМС 3 200 Додатково за внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії стосовно кожної передбаченої ліцензійним договором топографії ІМС більш як однієї 2 150
59. За внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на одну топографію ІМС 3 200 Додатково за внесення до реєстру відомостей про передачу права власності стосовно кожної передбаченої договором топографії ІМС більш як однієї 2 150
60. За внесення змін до вміщених до реєстру відомостей про надання ліцензії 1 100
61. За проведення експертизи зареєстрованої топографії ІМС на відповідність умовам охороноздатності 4 200 Збори за дії, пов'язані з охороною прав на зазначення походження товарів
62. За подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та (або) права на використання кваліфікованого зазначення походження товару і експертизу заявки 10 150
63. За подання заяви про продовження терміну надання додаткових матеріалів на запит експертизи, за кожний повний чи неповний місяць продовження терміну 0,1 20
64. За подання заяви про поновлення терміну надання додаткових матеріалів на запит експертизи, за кожний повний чи неповний місяць після пропущеного терміну 0,2 40
65. За подання заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та (або) права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 1 200
66. За подання заяви про продовження терміну відповіді на заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та (або) права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, за кожний повний чи неповний місяць продовження терміну 0,1 20
67. За подання до Апеляційної палати скарги на рішення стосовно заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та (або) права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 1 200
68. За внесення до реєстру з ініціативи власника свідоцтва змін і уточнень щодо реєстрації та (або) виправлення помилки, допущеної з його вини 1 100
69. За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 7 500

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2001 р. N 543

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. N 701 ( 701-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та знаки для товарів і послуг" (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 10).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. N 196 ( 196-95-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. N 701" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 142).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 1996 р. N 98 ( 98-96-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. N 701" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 186).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 948 ( 948-96-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 447).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 445 ( 445-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. N 701" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 529).

  На головну сторінку Про торгову марку >>>