Регистрация торговой марки

Патентный поверенный, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 093-300-2060. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Інструкція про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        29.06.2005  N 387             Про затвердження Інструкції про порядок
                видачі патенту України на винахід,
            що охороняється авторським свідоцтвом СРСР


     Відповідно до    Постанови   Верховної   Ради   України   від
23 грудня 1993 року N 3769  "Про введення в дію  Закону
України  "Про  охорону прав на винаходи і корисні моделі",  Закону
України "Про  охорону  прав  на   винаходи   і   корисні   моделі"
   та   постанови   Кабінету  Міністрів  України  від
23 грудня 2004 року N  1716  "Про  затвердження
Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності" Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі  патенту  України
на винахід,   що   охороняється  авторським  свідоцтвом  СРСР,  що
додається.

     2. Державному департаменту інтелектуальної власності:
     подати в   установленому   порядку   цей  наказ  на  державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України;
     опублікувати цей  наказ  в  офіційному  бюлетені  "Промислова
власність".

     3. Виключити пункт 1 наказу Державного  патентного  відомства
України   від  13  липня  1995  року  N  111  "Про затвердження нормативних актів",  зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 26 липня 1995 року за N 246/782 ( із змінами ).

     4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр                                            С.М.Ніколаєнко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      освіти і науки України
                                      29.06.2005  N 387

                              


                            ІНСТРУКЦІЯ
          ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПАТЕНТУ УКРАЇНИ НА ВИНАХІД,
            ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ АВТОРСЬКИМ СВІДОЦТВОМ СРСР


                      1. Загальні положення

     1.1. Ця   Інструкція,   розроблена  відповідно  до  Постанови
Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року N 3769  
"Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" та Закону України "Про охорону прав на винаходи  і
корисні  моделі"  (далі - Закон),  установлює порядок
видачі патенту України  на  винахід,  що  охороняється  авторським
свідоцтвом  СРСР  (далі  -  свідоцтво  СРСР),  визначає  вимоги до
клопотання про видачу патенту України на винахід,  що охороняється
свідоцтвом СРСР, та порядок його розгляду.

     1.2. Винахідник    (винахідники)    спільно    із   заявником
(заявниками),  зазначеними в свідоцтві СРСР,  можуть клопотати про
видачу патенту України на винахід, що охороняється свідоцтвом СРСР
(далі  -  патент).  У  випадку  видачі  патенту  дія  відповідного
свідоцтва  СРСР  в  Україні  припиняється.  Строк  дії зазначеного
патенту становить 20 років  від  дати  подання  заявки  на  видачу
свідоцтва  СРСР.  Спори щодо видачі такого патенту розв'язуються у
судовому порядку.

                     2. Вимоги до клопотання

     2.1. Клопотання про видачу патенту  України  на  винахід,  що
охороняється  авторським  свідоцтвом  СРСР  подається  українською
мовою за формою, наведеною в додатку, і має містити:
     номер свідоцтва СРСР;
     номер заявки на видачу свідоцтва СРСР;
     дату подання заявки;
     назву винаходу;
     ім'я (найменування)  заявника  (заявників) та його (їх) місце
проживання (місцезнаходження) ;
     ім'я винахідника (винахідників);
     ім'я (найменування) особи (осіб),  якій видається патент,  її
(їх) місце проживання (місцезнаходження);
     адресу для листування.
     Клопотання підписується   винахідником   (винахідниками)   та
заявником (заявниками).
     Якщо заявником  є юридична особа,  клопотання підписує особа,
яка  має  на  це  повноваження.  Підпис  складається   з   повного
найменування  посади  особи,  яка підписує клопотання,  особистого
підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

     2.2. До клопотання додаються:
     копія свідоцтва  СРСР,  засвідчена  нотаріально  чи юридичною
особою;
     копія опису к патенту на винахід в двох примірниках;
     документ про правонаступництво (за потреби);
     довіреність, оформлена    з    дотриманням    вимог   чинного
законодавства,  якщо  клопотання  за  дорученням  винахідника   та
заявника подає представник у справах інтелектуальної власності або
інша довірена особа.

                      3. Подання клопотання

     3.1. Клопотання  подають  до  Міністерства  освіти  і   науки
України   безпосередньо   Державному   підприємству   "Український
інститут    промислової    власності"    (далі    -    Укрпатент),
місцезнаходження: 01601, м. Київ-42, вул. Глазунова 1.

     3.2. Клопотання,   у   якому   зазначено   два   або   більше
винахідників  та/або  заявників,  подають   через   їх   спільного
представника.   Ним,   зокрема,   може  бути  один  із  заявників,
призначений    винахідником    (винахідниками)    та     заявником
(заявниками).

     3.3. За  дорученням  винахідника  (винахідників)  та заявника
(заявників) клопотання  може  бути  подано  через  представника  у
справах   інтелектуальної   власності,  зареєстрованого  згідно  з
Положенням про представників у справах  інтелектуальної  власності
(патентних повірених),  затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1994 року N 545 ( із змінами ),
або через іншу довірену особу.

     3.4. За подання клопотання сплачується збір згідно з Порядком
сплати зборів  за  дії,  пов'язані  з  охороною  прав  на  об'єкти
інтелектуальної   власності,   затвердженим   постановою  Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716.
     Клопотання на патент на винахід вважається   поданим   на   дату   одержання  його
Укрпатентом,  якщо  сума  збору  зарахована  на  поточний  рахунок
Укрпатенту  не  пізніше цієї дати.  У разі зарахування збору після
одержання Укрпатентом клопотання  датою  його  подання  вважається
дата зарахування збору.
     Якщо заявник  має  пільги  щодо  сплати  збору   за   подання
клопотання   або   звільнення  від  такої  сплати,  до  клопотання
додається нотаріально посвідчена копія документа,  що  підтверджує
право на звільнення чи часткове звільнення від сплати збору.

     3.5. Клопотання  може бути подано не пізніше ніж за 6 місяців
до закінчення строку дії свідоцтва СРСР в Україні.

                 4. Розгляд клопотання, прийняття
                    рішення та видача патенту на винахід

     4.1. Клопотання розглядається протягом одного місяця від дати
одержання його Укрпатентом.

     4.2. За  відповідності  клопотання  та   доданих   до   нього
документів  вимогам  пунктів  2.1  та 2.2 цієї Інструкції заявнику
надсилаються рішення про видачу патенту та рішення про  припинення
дії відповідного свідоцтва СРСР в Україні.

     4.3. На  підставі  рішення  про  видачу  патенту здійснюється
видача патенту в порядку, установленому Законом.

     4.4. Одночасно   з   публікацією   в   офіційному    бюлетені
"Промислова  власність" відомостей про видачу патенту публікуються
відомості про припинення  дії  в  Україні  відповідного  свідоцтва
СРСР.

     4.5. У  разі  невідповідності  клопотання та доданих до нього
документів  вимогам  пунктів  2.1  та  2.2  цієї  Інструкції   або
виникнення   обґрунтованих   сумнівів  у  достовірності  будь-яких
відомостей,  що  містяться  в  клопотанні  та  доданих  до   нього
документах,   заявнику   надсилається   про   це   повідомлення  з
пропозицією  усунути  зазначені  в  повідомленні  недоліки  та/або
надати додаткові документи, без яких прийняття рішення неможливе.
     Відповідь має бути подана  протягом  двох  місяців  від  дати
одержання ним повідомлення Укрпатенту.
     Якщо заявник у встановлений строк  надасть  відповідь  та/або
додаткові  документи,  вони розглядаються протягом місяця від дати
надходження до Укрпатенту та беруться до уваги під час  підготовки
рішення.
     В іншому  разі  клопотання  вважається  відкликаним,  про  що
заявнику надсилається повідомлення.

     4.6. Рішення про відмову у видачі патенту приймається, якщо:
     клопотання та  документи,   що   додаються   до   нього,   не
відповідають  вимогам,  зазначеним  у  пунктах  2.1  та  2.2  цієї
Інструкції, і невідповідність не усунута заявником;
     не дотримано строк, установлений пунктом 3.5 цієї Інструкції;
     свідоцтво СРСР визнано недійсним;
     дію свідоцтва СРСР в Україні припинено.
     Рішення про відмову у видачі патенту на винахід надсилається заявнику.

Заступник начальника управління -
начальник відділу організації
розробки законодавства                              Ю.М.Данильчук


                                      Додаток
                                      до пункту 2.1 Інструкції
                                      про порядок видачі патенту
                                      України на винахід,
                                      що охороняється авторським
                                      свідоцтвом СРСР


                                      МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
                                      І НАУКИ УКРАЇНИ
                                      Державне підприємство
                                      "Український інститут
                                      промислової власності"
                                      01601, м. Київ-42,
                                      вул. Глазунова, 1


                            КЛОПОТАННЯ
              про видачу патенту України на винахід,
            що охороняється авторським свідоцтвом СРСР


     Я (ми), ____________________________________________________,
                       (ім'я винахідника (ів)
разом з __________________________________________________________
                 (ім'я (найменування) заявника (ів)
прошу (просимо) видати патент України на винахід,  що охороняється
авторським свідоцтвом СРСР N ____
__________________________________________________________________
                         (назва винаходу)
за заявкою N ____________________ від ____________________________
на ім'я __________________________________________________________
               (ім'я (найменування) особи (осіб),
__________________________________________________________________
               якій видається патент, її (їх) місце
__________________________________________________________________
                  проживання (місцезнаходження)

     Адреса для листування: _____________________________________.

     Повідомляю (повідомляємо),  що  факту  анулювання авторського
свідоцтва СРСР в Державному реєстрі винаходів СРСР не було.

Винахідник (винахідники) ____________ ______________________
                            (підпис)    (ініціали, прізвище)

Заявник (заявники) ___________ ___________ ____________________
                     (підпис)     (посада)  (ініціали, прізвище)
     М. п.

Заступник начальника управління -
начальник відділу організації
розробки законодавства                              Ю.М.Данильчук

  На головну сторінку Про торгову марку >>>