Регистрация торговой марки

Патентный поверенный, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 093-300-2060. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти
                                      і науки України
                                      15.03.2002 N 197

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 квітня 2002 р.
                                      за N 364/6652

                ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД
                   ТА ЗАЯВКИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

                      1. Загальні положення

     1.1. Ці  Правила розроблені відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" (  3687-12  )  (далі  -
Закон), Паризької   конвенції   з  охорони  промислової  власності
( 995_123 )  від  20  березня 1883 року, яка є чинною на території
України з  25  грудня 1991 року,  Договору про патентну кооперацію
( 895_001 ),  підписаного 19 червня 1970 року,  який є  чинним  на
території  України  з 25 грудня 1991 року,  і встановлюють порядок
розгляду  і  проведення  експертизи  заявок  на  видачу   патентів
(деклараційних   патентів)   на  винаходи  (секретні  винаходи)  і
деклараційних  патентів  на  корисні  моделі   (секретні   корисні
моделі).

     1.2. Перелік визначень та скорочень:
     винахід  -  технологічне  (технічне) вирішення, що відповідає
умовам патентоздатності;
     корисна  модель  -  нове  й промислово придатне конструктивне
виконання пристрою;
     секретний   винахід   (секретна  корисна  модель)  -  винахід
(корисна  модель),  що  містить інформацію, віднесену до державної
таємниці;
     патент   (деклараційний  патент)  на  винахід,  деклараційний
патент   на  корисну  модель,  патент  (деклараційний  патент)  на
секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель
-  охоронний  документ,  що засвідчує пріоритет, авторство і право
власності на винахід (корисну модель);
     патент   на  винахід -  різновид  патенту,  що  видається  за
результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід;
     деклараційний  патент  на  винахід  -  різновид  патенту,  що
видається  за  результатами формальної експертизи та експертизи на
локальну новизну заявки на винахід;
     деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що
видається  за результатами формальної експертизи заявки на корисну
модель;
     патент (деклараційний патент) на секретний винахід - різновид
патенту,   що  видається  на  винахід,  який  містить  інформацію,
віднесену до державної таємниці;
     деклараційний  патент  на  секретну корисну модель - різновид
патенту,  що  видається на корисну модель, яка містить інформацію,
віднесену до державної таємниці;
     кваліфікаційна  експертиза (експертиза по суті) - експертиза,
що   встановлює  відповідність  винаходу  умовам  патентоздатності
(новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності);
     експертиза   на   локальну   новизну   -   складова   частина
кваліфікаційної   експертизи,   що   встановлює  локальну  новизну
винаходу;
     локальна  новизна  - новизна, що встановлюється за виданими в
Україні  патентами  і  поданими  до  Держдепартаменту  заявками на
видачу патентів;
     формальна  експертиза  (експертиза за формальними ознаками) -
експертиза,  в  ході  якої встановлюється належність зазначеного у
заявці  об'єкта  до  переліку  об'єктів,  які  можуть бути визнані
винаходами  (корисними  моделями),  і  відповідність  заявки та її
оформлення встановленим вимогам;
     заявка -   сукупність   документів,   необхідних  для  видачі
Держдепартаментом  патенту  (деклараційного  патенту)  на  винахід
(секретний  винахід)  чи  деклараційного патенту на корисну модель
(секретну корисну модель);
     попередня заявка   -   заявка,    яка    була    подана    до
Держдепартаменту  чи  до  відповідного  органу  держави - учасниці
Паризької конвенції з охорони промислової власності ( 995_123 )  і
за якою заявлено пріоритет;
     особа - фізична або юридична особа;
     заявник -  особа, яка подала заявку;
     представник - представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) або інша довірена особа;
     винахідник -  фізична  особа,  результат  творчої  праці якої
визнано винаходом (корисною моделлю);
     пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;
     дата пріоритету  - дата подання заявки до Держдепартаменту чи
до відповідного органу держави - учасниці  Паризької  конвенції  з
охорони  промислової  власності  (  995_123  ),  за  якою заявлено
пріоритет;
     Паризька конвенція - Паризька конвенція з охорони промислової
власності ( 995_123 );
     Договір - Договір про патентну кооперацію ( 895_001 );
     Інструкція - Інструкція до Договору про  патентну  кооперацію
( 895_001 );
     міжнародна заявка - заявка,  яка подається згідно з Договором
про патентну кооперацію ( 895_001 );
     відомство  - одержувач - національне відомство або міжурядова
організація, до якої подається міжнародна заявка;
     зазначене   відомство - національне   відомство  держави  або
національне  відомство,  що  діє  від імені держави, яка зазначена
заявником відповідно до глави I Договору про  патентну  кооперацію
( 895_001 );
     вибране відомство   -   національне   відомство  держави  або
національне  відомство,  що  діє  від імені держави, яка зазначена
заявником відповідно до глави II Договору про патентну  кооперацію
( 895_001 );
     ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;
     Міжнародний пошуковий орган - орган, що проводить міжнародний
пошук  за  міжнародною заявкою відповідно до Договору про патентну
кооперацію  ( 895_001 ).
     Держдепартамент   -   Державний  департамент  інтелектуальної
власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;
     Укрпатент   -  Державне  підприємство  "Український  інститут
промислової  власності"  Міністерства  освіти  і  науки  України -
уповноважений   державний   заклад   для   розгляду  і  проведення
експертизи заявок;
     МПК - Міжнародна патентна класифікація;
     Правила складання  -  Правила  складання  і подання заявки на
винахід  та  заявки  на  корисну   модель,   затверджені   наказом
Міністерства освіти   і   науки   України   від  22.01.2001  N  22
( z0173-01  )  і  зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції  України
27.02.2001 за N 173/5364;
     Положення  -  Положення  про  порядок  сплати  зборів за дії,
пов'язані  з  охороною  прав на об'єкти інтелектуальної власності,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України  від  22.05.2001
N 543 ( 543-2001-п ).

     1.3. Представництво і довіреність
     1.3.1. За   дорученням заявника заявка може бути подана через
представника.  Якщо  заявка  подається  через  представника, то до
заявки   додається   довіреність,   видана   заявником   на   ім'я
представника  та  оформлена з дотриманням вимог законодавства, або
її   копія.   Якщо  заявником  є  іноземна  особа  або  особа  без
громадянства,  яка  проживає чи має постійне місцезнаходження поза
межами  України,  то  заявка  подається  тільки  через  патентного
повіреного.
     Довіреність  може  стосуватись  однієї  або декількох заявок,
якщо про це зазначено в довіреності.
     У довіреності зазначаються:
     повне ім'я особи, якій вона видана;
     повне ім'я або найменування особи, яка видає довіреність;
     обсяг  повноважень,  які надаються особі, на ім'я якої видано
довіреність;
     дата її вчинення, без якої довіреність уважається недійсною.
     Довіреність   підписується   особою,   яка  її  видала.  Якщо
довіреність видається від імені юридичної особи України, то підпис
особи,  що  має  на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис
складається  з  повного  найменування  посади  особи, яка підписує
довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.
     Строк  дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо
строк  дії  довіреності  не  зазначений,  то  вона  зберігає  силу
протягом одного року від дати її вчинення.
     Форма  і  строк дії довіреності, виданої поза межами України,
визначаються за законом країни, де була видана довіреність.
     Якщо  довіреність  викладена  не українською мовою, то до неї
додають переклад на українську мову.
     У  разі  зміни  представника  або припинення його повноважень
заявник має повідомити про це Укрпатент.
     1.3.2. Ведення  справ  з  одержання  патенту  (деклараційного
патенту)   на  секретний  винахід  та  деклараційного  патенту  на
секретну корисну модель із  залученням  патентного  повіреного  не
допускається.

     1.4. Листування стосовно заявки
     1.4.1. Листування  ведеться  заявником або його представником
стосовно кожної заявки окремо за адресою Укрпатенту.
     Листування щодо заявок на секретні винаходи (корисні моделі),
поданих відповідно   до   вимог   пункту   18   Правил   складання
( z0173-12 ), ведеться заявником через режимно - секретний орган.
     1.4.2. Матеріали,   що   направляються  до  Укрпатенту  після
подання  заявки,  мають  містити   відомості,   що   дають   змогу
ідентифікувати  заявку,  і  бути  підписаними  заявником  або його
представником.
     1.4.3. Матеріали,  що  надсилаються  під час розгляду заявки,
повинні подаватися у визначені Законом ( 3687-12  )  строки.  Якщо
строк  у  Законі виражено словом "протягом" і останній день строку
припадає на неробочий день,  то днем закінчення строку  вважається
наступний за ним робочий день.  Якщо закінчення строку припадає на
місяць,  у якому немає відповідного числа, то строк закінчується в
останній день цього місяця.
     Якщо  листування за заявкою ведеться представником, то строки
надходження   матеріалів  відраховуються  від  дати  одержання  їх
представником.
     Діловодство  ведеться  українською  мовою.  До матеріалів, що
викладені  іншою  мовою,  ніж  українська, має додаватися переклад
українською   мовою,   якщо   інше   не  передбачено  міжнародними
договорами України. До надання перекладу такі матеріали вважаються
неподаними.
     Матеріали  заявки,  що надходять до Укрпатенту, реєструють із
зазначенням дати їх надходження.
     Документи  заявки,  що  входять до її складу, і/або будь-який
наступний  документ  або  лист,  який  її  стосується, можуть бути
передані   до  Укрпатенту  телеграфом,  телексом,  телефаксом  або
будь-яким  іншим  подібним засобом зв'язку, що дає змогу здійснити
подання   такого   документа.  У  цьому  разі  датою  подання  цих
документів буде вважатися день їх передачі до Укрпатенту (передача
останньої  частини  повного  зображення  при передачі в різні дні)
тільки  за  умови,  що заявник без нагадувань протягом 14 днів від
зазначеної дати забезпечить надходження до Укрпатенту оригіналу (і
двох  копій)  переданого  таким чином документа разом з листом, що
ідентифікує попередню передачу. Якщо документ уважається таким, що
не був наданий, то Укрпатент повідомляє про це заявника.

     1.5. Унесення виправлень і уточнень до матеріалів заявки
     1.5.1. Заявник  має  право  з  власної ініціативи вносити  до
заявки виправлення і уточнення.
     Будь-яке  виправлення  формули  винаходу  (корисної  моделі),
опису   винаходу   (корисної  моделі)  чи  креслень,  за  винятком
очевидних  помилок  у  написанні,  у  тому числі вилучення пунктів
формули  винаходу (корисної моделі) або вилучення деяких креслень,
уважається виправленням і уточненням.
     Виправлення   й  уточнення  будь-яких  матеріалів  заявки  не
вважаються виправленнями і уточненнями з ініціативи заявника, якщо
вони:
     - направлені на усунення порушень вимог до матеріалів заявки,
установлених   розділами  2-15  Правил  складання  (  z0173-01  ),
незалежно від того,  чи вони подані заявником після одержання  ним
будь-якого  письмового  повідомлення або запиту Укрпатенту,  чи за
власною ініціативою;
     -  подані заявником після одержання ним будь-якого письмового
повідомлення  або  запиту Укрпатенту і пов'язані зі змістом такого
повідомлення або запиту.
     Усі  інші  зміни,  подані  заявником,  як після одержання ним
будь-якого письмового повідомлення чи запиту Укрпатенту, так і без
одержання  такого повідомлення чи запиту, уважаються виправленнями
й уточненнями матеріалів заявки з ініціативи заявника.
     Виправлення  й  уточнення не враховуються, якщо вони надійшли
до Укрпатенту після одержання заявником рішення про видачу патенту
або рішення про відмову в його видачі.
     При  публікації  відомостей  про  заявку на видачу патенту на
винахід  зазначені виправлення й уточнення враховуються, якщо вони
надійшли до Укрпатенту за 6 місяців до дати публікації.
     За  подання  клопотання  про  внесення  з ініціативи заявника
виправлень  і  уточнень  до  матеріалів заявки після одержання ним
рішення  про  встановлення  дати  подання заявки сплачується збір.
Документ  про  сплату  збору  має  надійти  до Укрпатенту разом із
клопотанням.
     1.5.2. Унесення  виправлень  і  уточнень до матеріалів заявки
здійснюють шляхом подання нових аркушів,  що замінюють  відповідні
аркуші   матеріалів  заявки.  Нові  аркуші  надаються  до  кожного
примірника відповідного документа  заявки  та  мають  задовольняти
вимоги  розділів  3  і  4 Правил складання ( z0173-01 ).  До таких
аркушів додають лист,  підписаний заявником,  у  якому  зазначають
унесені виправлення й уточнення.
     Якщо  внаслідок  унесення  виправлень  і уточнень вилучається
окремий (окремі) аркуш (аркуші) матеріалів заявки, то заявник може
повідомити про таке вилучення в підписаному ним листі.
     Виправлення   орфографічних,  стилістичних  помилок  тощо  за
умови,  що  внесення  таких  виправлень  не призведе до погіршення
чіткості   тексту   при   репродукуванні,  можуть  бути  зазначені
заявником у листі без надання нових аркушів.
     Очевидні  помилки  в  матеріалах  заявки, окрім заяви, можуть
бути  виправлені  при підготовці їх до публікації без попереднього
узгодження із заявником.
     Унесення  виправлень  і  уточнень  до  матеріалів  заявки  на
секретний  винахід  (корисну  модель)  здійснюють  шляхом  подання
відповідного виправленого документа заявки.
     1.5.3. Кожний документ, надісланий заявником під час розгляду
заявки,  якщо він поданий не у вигляді листа, має супроводжуватися
підписаним  заявником листом, у якому наводять відомості, що дають
змогу ідентифікувати заявку.
     1.5.4. Виправлення  та  уточнення  до  матеріалів  заявки  не
враховуються,  якщо  вони  містять відомості, відмінні від тих, що
були в матеріалах заявки на дату її подання, і для фахівця в даній
галузі  вони  не  можуть  бути  виведені  явно із змісту первинних
матеріалів заявки, про що заявника повідомляють.

     1.6. Заміна заявника
     Заміна  заявника  здійснюється  внаслідок  передачі  права на
одержання  патенту на підставі договору або застосування закону чи
виконання  рішення  суду,  внаслідок  реорганізації  чи ліквідації
юридичної  особи  тощо.  Якщо  після  подання  заявки до прийняття
рішення  про  видачу  патенту  або  про відмову в його видачі інша
особа набула право на одержання патенту, то заявник або особа, яка
набула  це  право, має подати до Держдепартаменту заяву про заміну
заявника,   до   якої  додається  документ  або  засвідчена  копія
документа, що є підставою для такої заміни.
     У заяві  також  мають  бути  зазначені  відомості  про нового
заявника,  передбачені розділом 5 Правил складання (  z0173-01  ).
Заяву  підписують  заявник і особа,  яка набула право на одержання
патенту, згідно з пунктом 5.15 Правил складання. Якщо відбувається
заміна не всіх заявників,  то заяву про таку заміну підписують усі
заявники, які подавали заявку.

     1.7. Ознайомлення з матеріалами, що протиставлені заявці
     Під  час  проведення  кваліфікаційної  експертизи  заявки  на
винахід  заявник  має право протягом місяця від дати одержання ним
запиту  Укрпатенту  затребувати копії матеріалів, що протиставлені
заявці.  Затребувані  копії  Укрпатент  надсилає заявнику протягом
місяця від дати одержання його запиту.

     1.8. Розгляд заявки за участю заявника
     1.8.1. Заявник   має  право  з  власної  ініціативи   чи   на
запрошення  Укрпатенту особисто або через свого представника брати
участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи
заявки.
     1.8.2. Розгляд  питань,  що  виникли   під   час   проведення
експертизи  заявки,  здійснюють  шляхом  проведення переговорів чи
експертної наради.
     1.8.3. Переговори  проводять  щодо  питань,  які  можуть бути
вирішені безпосередньо експертом і заявником.
     1.8.4. Експертну нараду проводять щодо питань,  які вимагають
участі ряду спеціалістів Укрпатенту.
     1.8.5. Якщо від імені кількох заявників у розгляді питань, що
виникли  під час проведення експертизи, бере участь один з них, то
він повинен мати довіреність від решти заявників на представництво
у переговорах чи експертній нараді.
     1.8.6. Пропозиція  щодо  проведення переговорів чи експертної
наради,  дата і час їх проведення можуть бути викладені  в  запиті
або повідомленні Укрпатенту чи узгоджені із заявником по телефону.
     1.8.7. Якщо ініціатива стосовно спільного розгляду питань, що
виникли  під  час  проведення  експертизи,  належить заявнику, він
подає  письмове  клопотання  або домовляється про це по телефону з
керівником відповідного експертного підрозділу.
     Якщо  заявник  прибув  на  переговори чи експертну нараду без
попереднього   узгодження   з   Укрпатентом,  то  йому  може  бути
відмовлено в їх проведенні.
     1.8.8. Сторона,  яка  в призначений час за збігом обставин не
має  можливості  взяти  участь у переговорах чи експертній нараді,
повідомляє про це іншу сторону і узгоджує з нею інші дату і час їх
проведення.

     1.9. Продовження строків
     1.9.1. Загальні умови для продовження строків
     Для  продовження  строку  заявник  має  подати  до Укрпатенту
клопотання  про продовження строку та документ про сплату збору за
його продовження у визначений Положенням ( 543-2001-п ) термін.
     Якщо  вимоги  до  зазначених  документів  та строк їх подання
дотримані,  а  сплачений збір відповідає встановленому розміру, то
строк продовжується, про що заявнику надсилається повідомлення.
     Якщо  вимоги до зазначених документів та/або строк їх подання
не  дотримані  або  збір  не  відповідає встановленому розміру, то
строк не продовжується, про що заявнику надсилається повідомлення.
     Матеріали,  строк  подання  яких продовжено, мають надійти до
Укрпатенту  до  дати,  зазначеної  в  повідомленні про продовження
строку.
     1.9.2.  Строк  надходження  документа  про  сплату  збору  за
подання заявки (частина 11 статті 12 Закону ( 3687-12 )
     Документ про сплату збору за подання заявки  повинен  надійти
до  Укрпатенту  разом із заявкою або протягом 2 місяців після дати
подання заявки. Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж
на 6 місяців. Клопотання про продовження строку разом з документом
про сплату збору за його продовження має надійти до Укрпатенту  не
пізніше ніж через 6 місяців після закінчення цього строку.
     1.9.3.  Строк  надходження  перекладу  міжнародної  заявки та
документа  про сплату збору за подання міжнародної заявки (частина
1 статті 14 Закону ( 3687-12 )
     Переклад міжнародної заявки українською мовою та документ про
сплату  збору  за  подання  міжнародної  заявки повинні надійти до
Укрпатенту   разом   із  заявкою  або  протягом  2  місяців  після
закінчення  строків  прийняття  міжнародної  заявки до розгляду за
національною  процедурою.  Цей  строк  може  бути продовжений до 6
місяців  від  дати  надходження міжнародної заявки. Клопотання про
продовження  строку  разом  з  документом про сплату збору за його
продовження  має надійти до Укрпатенту протягом 6 місяців від дати
надходження міжнародної заявки до Держдепартаменту.
     1.9.4. Строк права на пріоритет попередньої заявки (частина 1
статті 15 Закону ( 3687-12 )
     Строк права  на  пріоритет  попередньої   заявки,   якщо   на
попередню  заявку не заявлено пріоритет,  становить 12 місяців від
дати  подання  попередньої  заявки  до  Держдепартаменту   чи   до
відповідного органу   держави   -   учасниці  Паризької  конвенції
( 995_123 ).  Цей строк,  пропущений через  непередбачувані  і  не
залежні від заявника обставини,  може бути продовжений на 2 місяці
з дати закінчення пропущеного строку.  Клопотання про  продовження
строку  разом  із  документом про сплату збору за його продовження
має надійти до Укрпатенту протягом 2 місяців від  дати  закінчення
пропущеного строку і містити відомості про обставини,  з яких його
пропущено.
     1.9.5. Строк  подання  пріоритетних   документів  (частина  2
статті 15 Закону ( 3687-12 )
     Заяву  про  пріоритет  та  копію  попередньої заявки, якщо ця
заявка  була  подана  в  іноземній  державі  -  учасниці Паризької
конвенції ( 995_123 ), заявник має подати до Укрпатенту протягом 3
місяців від дати подання заявки до Держдепартаменту.
     Цей  строк, пропущений через непередбачувані і не залежні від
заявника  обставини,  може  бути  продовжений  на  2 місяці з дати
закінчення  пропущеного  строку. Клопотання про продовження строку
разом  із  документом  про  сплату  збору  за його продовження має
надійти  до  Укрпатенту  протягом  2  місяців  від дати закінчення
пропущеного  строку і містити відомості про обставини, з яких його
пропущено.
     1.9.6. Строк   надходження  перекладу  попередньої  заявки на
запит (частина 2 статті 15 Закону ( 3687-12 )
     Переклад попередньої заявки українською мовою повинен надійти
до  Укрпатенту  протягом  2  місяців  від дати одержання заявником
запиту  щодо  перекладу.  Цей  строк  може  бути  продовжений до 6
місяців від дати одержання заявником такого запиту. Клопотання про
продовження  строку  разом  із  документом  про  сплату  збору  за
продовження  строку  має  надійти до Укрпатенту протягом 6 місяців
від дати одержання заявником запиту.
     1.9.7. Строк  надання  відповіді на запит або повідомлення на
стадії формальної  експертизи  (частина   8   статті   16   Закону
( 3687-12 )
     Для внесення  змін  до  матеріалів   заявки   у   зв'язку   з
невідповідністю  заявки  вимогам  статті  12 Закону ( 3687-12 ) чи
порушенням вимоги єдиності  винаходу  (корисної  моделі)  заявнику
надаються  2  місяці  від  дати  одержання запиту або повідомлення
Укрпатенту.  Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на
6 місяців.
     Клопотання  про  продовження  строку  разом із документом про
сплату  збору  за  продовження  строку  має  надійти до Укрпатенту
протягом  2  місяців  від  дати  одержання  заявником  запиту  або
повідомлення.
     1.9.8. Строк    подання     клопотання     про     проведення
кваліфікаційної експертизи    (частина   13   статті   16   Закону
( 3687-12 )
     Клопотання  про  проведення  кваліфікаційної  експертизи може
бути подане:
     заявником - протягом 3 років від дати подання заявки;
     іншою особою - після публікації відомостей про заявку, але не
пізніше 3 років від дати подання заявки.
     Цей  строк  може  бути  продовжений,  але  не більше ніж на 6
місяців. Клопотання про продовження строку разом із документом про
сплату  збору  за  продовження строку має надійти до Укрпатенту не
пізніше ніж через 6 місяців після закінчення пропущеного строку.
     1.9.9. Строк подання додаткових матеріалів на запит на стадії
кваліфікаційної експертизи    (частина   14   статті   16   Закону
( 3687-12 )
     Додаткові  матеріали  мають  бути подані заявником протягом 2
місяців  від  дати  одержання  ним  запиту  Укрпатенту  або  копій
патентних матеріалів, протиставлених заявці.
     Цей  строк  може  бути  продовжений,  але  не більше ніж на 6
місяців.  Клопотання про продовження строку разом з документом про
сплату  збору  за  його  продовження  має  надійти  до  Укрпатенту
протягом  2  місяців від дати одержання заявником запиту або копій
патентних матеріалів, протиставлених заявці.
     1.9.10. Строк    зажадання    копій   патентних   матеріалів,
протиставлених заявці (частина 14 статті 16 Закону ( 3687-12 )
     Заявник  має  право  протягом  місяця  від дати одержання ним
запиту  Укрпатенту  зажадати від нього копії патентних матеріалів,
протиставлених заявці.
     Цей  строк  може  бути  продовжений,  але  не більше ніж на 6
місяців. Клопотання про продовження строку разом із документом про
сплату  збору  за  його  продовження  має  надійти  до  Укрпатенту
протягом місяця від дати одержання заявником запиту.
     1.9.11. Строк  унесення змін до матеріалів заявки або подання
додаткових матеріалів у відповідь на попереднє рішення про відмову
(частина 16 статті 16 Закону ( 3687-12 )
     Унести  зміни  до  матеріалів  заявки  або  подати  додаткові
матеріали  у  відповідь  на попереднє рішення про відмову у видачі
патенту  на  винахід  заявник  може  протягом  2  місяців від дати
одержання ним цього рішення.
     Цей  строк  може  бути  продовжений,  але  не більше ніж на 6
місяців. Клопотання про продовження строку разом із документом про
сплату  збору  за  його  продовження  має  надійти  до  Укрпатенту
протягом 2 місяців від дати одержання заявником цього рішення.
     1.9.12. Строк  надходження  документа  про  сплату державного
мита за видачу патенту (частина 2 статті 22 Закону ( 3687-12 )
     Документ  про  сплату  державного  мита за видачу патенту має
надійти  до  Укрпатенту  протягом  3  місяців  від  дати одержання
заявником рішення про видачу патенту.
     Цей  строк  може  бути  продовжений,  але  не більше ніж на 6
місяців. Клопотання про продовження строку разом із документом про
сплату  збору  за  його  продовження  має надійти до Укрпатенту не
пізніше ніж через 6 місяців після закінчення пропущеного строку.

     1.10. Поновлення  пропущених  строків  (частина  20 статті 16
Закону ( 3687-12 )
     1.10.1. Строки,  зазначені в частинах 8, 13, 14, 16 статті 16
Закону ( 3687-12 ):
     строк подання  відповіді  заявником на запит або повідомлення
на стадії формальної експертизи;
     строк подання   клопотання   про  проведення  кваліфікаційної
експертизи;
     строк подання   додаткових  матеріалів  на  запит  на  стадії
кваліфікаційної експертизи;
     строк зажадання   заявником   копій   патентних   матеріалів,
протиставлених заявці;
     строк унесення   змін   до   матеріалів  заявки  або  подання
додаткових  матеріалів  у  відповідь  на  попереднє  рішення   про
відмову,
     пропущені заявником з поважних причин, можуть бути поновлені.
     1.10.2. Клопотання  про  поновлення  пропущеного  строку  має
містити відомості про причини, з яких його було пропущено.
     1.10.3. Мотивоване  клопотання  про  поновлення   пропущеного
строку  має  надійти  до  Укрпатенту  протягом 12 місяців від дати
закінчення пропущеного строку.
     До   клопотання   додаються  документ  про  сплату  збору  за
поновлення  пропущеного  строку  і  матеріали,  строк подання яких
пропущений.
     1.10.4. Якщо заявник не подав зазначених матеріалів, то разом
з  клопотанням  про  поновлення пропущеного строку він може подати
мотивоване клопотання про  продовження  пропущеного  строку,  якщо
можливість  його  продовження  передбачена Законом ( 3687-12 ).  У
такому разі до клопотання додаються документи про сплату зборів за
поновлення і продовження пропущеного строку.
     Матеріали,  строк  подання  яких пропущений, мають надійти до
Укрпатенту до кінця продовженого строку.
     1.10.5. Якщо зазначені в пунктах 1.10.1 - 1.10.4  цих  Правил
вимоги виконані, то пропущений строк поновлюється, про що заявника
повідомляють. Якщо хоча б одна із зазначених вимог не виконана, то
пропущений строк не поновлюється, про що заявника повідомляють.

     1.11. Відкликання заявки
     Відповідно до статті 17 Закону ( 3687-12 ) заявник має  право
відкликати  заявку  в  будь-який час до дати одержання ним рішення
про видачу патенту.
     Матеріали    відкликаної   заявки   передаються   до   архіву
Укрпатенту.   Заявнику   надсилають  повідомлення  про  припинення
діловодства за заявкою.
     Клопотання   про  відкликання  заявки  має  бути  відправлене
заявником до дати одержання ним рішення про видачу патенту.
     Відкликана заявка,  а також заявка, що вважається відкликаною
відповідно  до  частини 2 статті 13,  частини 6 статті 15,  частин
13, 14 статті 16 Закону ( 3687-12 ), не  має  правових  наслідків.
Подальші  дії  заявника  базуватися  на  такій  заявці  не  можуть
(наприклад,  заявку на винахід не можна перетворити  в  заявку  на
корисну модель і навпаки,  не можна скористатися правом пріоритету
за цією заявкою тощо).

     1.12. Якщо  відправлення  матеріалів  заявки  було  здійснено
офіційною поштою  або  службами  доставки  (правило  82 Інструкції
( 895_001 ),  то під час  розгляду  міжнародної  заявки  до  уваги
беруть докази поштового відправлення.

                        2. Розгляд заявки

     2.1. Надходження заявки до Укрпатенту
     2.1.1. Реєстрація матеріалів заявки
     Матеріали  заявки,  що  надійшли  до Укрпатенту, реєструються
таким чином:
     проставляється дата надходження матеріалів заявки,  якщо вони
містять,  принаймні,  заяву про видачу патенту в довільній  формі,
викладену українською мовою;
     присвоюється реєстраційний номер.
     Якщо   матеріали   не   містять  заяви  про  видачу  патенту,
викладеної  українською  мовою, то вони повертаються особі, яка їх
подала.

     2.2. Перевірка сплати збору за подання заявки
     Зареєстровані  матеріали  заявки  перевіряються  на наявність
документа  про  сплату  збору  за  подання  заявки в установленому
розмірі.  Якщо  відповідно  до законодавства заявник має пільги із
сплати  зборів,  то  перевіряється  документ,  що підтверджує такі
пільги.
     При  сплаті  збору  за подання заявки в розмірі, меншому, ніж
установлений  для  кількості  пунктів  формули  винаходу (корисної
моделі),   заявнику   повідомляють   про  необхідність  дотримання
відповідності розміру збору кількості пунктів шляхом доплати збору
або вилучення пунктів формули.

     2.3. Попередній розгляд заявки
     2.3.1. До встановлення дати подання  заявки  здійснюється  її
попередній  розгляд.  У ході попереднього розгляду заявка,  яка не
містить пропозиції заявника  щодо  віднесення  винаходу  (корисної
моделі) до державної таємниці,  розглядається на предмет наявності
в ній матеріалів,  які можуть  бути  віднесені  згідно  із  Зводом
відомостей,  що  становлять  державну  таємницю  ( z0264-01 ),  до
державної таємниці.
     2.3.2. У  разі наявності в заявці  таких відомостей, а також,
якщо  заявка  містить  пропозицію заявника про віднесення винаходу
(корисної  моделі)  до  державної таємниці, визначається Державний
експерт   з   питань  таємниць  (далі  -  Державний  експерт),  до
компетенції   якого  належить  розгляд  таких  питань.  Державному
експерту  надсилаються матеріали заявки для прийняття рішення щодо
віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.
     2.3.3. Якщо  Державний експерт прийняв рішення про віднесення
заявленого  винаходу  (корисної  моделі) до державної таємниці, то
весь  наступний розгляд заявки здійснюється в режимі секретності в
порядку,   передбаченому   цими   Правилами.   Режим   секретності
забезпечує  режимно-секретний  орган  у  відповідності  до чинного
законодавства про державну таємницю.
     2.3.4. Про  рішення  Державного експерта Укрпатент у місячний
строк  повідомляє  заявника.  Якщо  в  заявці  не  було пропозиції
заявника  про  віднесення  винаходу (корисної моделі) до державної
таємниці,  а  Державний експерт відніс винахід (корисну модель) до
державної   таємниці,   то  заявник  у  разі  незгоди  з  рішенням
Державного   експерта,   може   подати  до  Укрпатенту  мотивоване
клопотання  про  розсекречування  матеріалів  заявки  чи оскаржити
рішення Державного експерта в суді.

     2.4. Установлення дати подання заявки
     2.4.1. Держдепартамент  приймає рішення про встановлення дати
подання  заявки  за  датою  її  надходження, якщо матеріали заявки
містять:
     заяву в  довільній  формі  про видачу патенту (деклараційного
патенту), викладену українською мовою;
     відомості про заявника та його адресу,  викладені українською
мовою;
     матеріал, що   справляє  враження  опису  винаходу  (корисної
моделі);
     частину матеріалу,  яку  можна  прийняти  за формулу винаходу
(корисної моделі).
     Якщо  матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної
моделі),  з  частиною  матеріалу,  що  можна  прийняти  за формулу
винаходу (корисної моделі), викладені не українською мовою, то для
збереження  дати  подання  заявки  їх  переклад  українською мовою
повинен  надійти  до  Держдепартаменту протягом 2 місяців від дати
подання заявки.
     Документ  про  сплату збору за подання заявки повинен надійти
до  Укрпатенту  разом із заявкою або протягом 2 місяців після дати
подання  заявки.  Цей  строк  може  бути продовжений відповідно до
пункту 1.9.2 цих Правил. Якщо документ про сплату збору за подання
заявки  не надійде до Укрпатенту в установлений строк і заявник не
подасть  клопотання  про  його  продовження,  то заявка вважається
відкликаною, про що заявнику надсилають повідомлення.
     2.4.2. Якщо  матеріали  заявки  відповідають  вимогам  пункту
2.4.1  цих Правил, то після надходження документа про сплату збору
за   подання   заявки  Укрпатент  надсилає  заявнику  рішення  про
встановлення дати подання заявки (додаток 1).
     2.4.3. Якщо  матеріали  заявки  не відповідають  установленим
вимогам,  то  заявнику  надсилають  повідомлення  про необхідність
усунення   невідповідностей.   Для  внесення  змін  до  матеріалів
заявнику  надаються  2 місяці від дати одержання ним повідомлення.
Якщо  в  цей  строк невідповідність буде усунуто, то датою подання
заявки  буде  дата одержання Укрпатентом виправлених матеріалів. У
протилежному  випадку заявка вважається неподаною, про що заявнику
надсилають повідомлення.
     Якщо в заявці, що містить матеріали, зазначені в пункті 2.4.1
цих  Правил,  є  посилання  на  креслення,  але  таке креслення не
надійшло  до Укрпатенту на дату одержання ним заявки, то Укрпатент
повідомляє  про це заявника і пропонує протягом 2 місяців від дати
одержання  ним  повідомлення  на його вибір надіслати креслення чи
виключити посилання на нього в заявці.
     Якщо   протягом   2  місяців  від  дати  одержання  заявником
повідомлення  креслення  надійде  до  Укрпатенту, то датою подання
заявки  буде  дата  одержання  його  Укрпатентом. Якщо в цей строк
заявник   не   зробить  запропонованого  йому  вибору,  то  заявка
вважається неподаною, про що заявнику надсилають повідомлення.
     2.4.4. Після  надходження  документа  про   сплату  збору  за
подання   заявки   Укрпатент   надсилає   заявнику   рішення   про
встановлення дати подання заявки.

     2.5. Установлення пріоритету
     2.5.1. Заявник має право на пріоритет попередньої  заявки  на
такий  же  винахід  (корисну  модель) протягом 12 місяців від дати
подання попередньої заявки до Держдепартаменту чи до  відповідного
органу держави - учасниці Паризької конвенції ( 995_123 ), якщо на
попередню заявку не заявлено пріоритет. Зазначений строк може бути
продовжений відповідно до пункту 1.9.4 цих Правил.
     Якщо  заявник  заявляє пріоритет за датою подання попередньої
заявки, то перевіряють дотримання умов, зазначених у частинах 1 та
2 статті 15 Закону ( 3687-12 ).
     Пріоритет  поширюється  лише  на ті ознаки винаходу (корисної
моделі),   які  зазначені  в  попередній  заявці,  пріоритет  якої
заявлено.  Якщо деякі ознаки відсутні у формулі винаходу (корисної
моделі),  що  викладена  в  попередній заявці, то для встановлення
пріоритету  достатньо,  щоб  в описі попередньої заявки були точно
вказані ці ознаки.
     Документи, необхідні для встановлення пріоритету,  мають бути
подані у визначені  Законом  (  3687-12  )  строки  відповідно  до
пунктів  1.9.5  і  1.9.6  цих  Правил.  Якщо  такі  документи  або
клопотання про  продовження  строку  не  надійдуть  у  встановлені
строки, то право на пріоритет вважається втраченим.
     Якщо  пріоритет  установлено, але під час експертизи заявки у
формулу  винаходу  (корисної моделі) вносяться зміни, то проводять
повторну  перевірку  дотримання  всіх умов щодо встановлення права
пріоритету, про результат якої заявнику надсилається повідомлення.
     2.5.2.  Умови встановлення пріоритету за попередньою заявкою,
поданою в  іноземній  державі  -  учасниці   Паризької   конвенції
( 995_123 )
     Якщо   заявник  заявляє  пріоритет  за  попередньою  заявкою,
поданою в   іноземній   державі  -  учасниці  Паризької  конвенції
( 995_123 ),  то датою пріоритету буде  дата  подання  попередньої
заявки при дотриманні таких умов:
     заявка,   щодо   якої   заявник   бажає  скористатись  правом
пріоритету,   має   надійти   до   Держдепартаменту   не   пізніше
встановленого Законом ( 3687-12 ) строку;
     заявка,   щодо   якої   заявник   бажає  скористатись  правом
пріоритету,  має  бути  подана тим самим заявником, що й попередня
заявка, або його правонаступником;
     за попередньою заявкою не заявлено пріоритет;
     заява  про  пріоритет  з  посиланням  на дату подання і номер
попередньої   заявки   і  копія  попередньої  заявки,  поданої  до
відповідного органу   держави   -   учасниці  Паризької  конвенції
( 995_123 ), засвідчена зазначеним органом, мають бути  подані  до
Держдепартаменту   разом  з  матеріалами  заявки  або  не  пізніше
встановленого  Законом  ( 3687-12 ) строку  відповідно  до  пункту
1.9.5 цих Правил;
     заявлений  винахід  (корисна  модель)  повинен (повинна) бути
розкритий  (розкрита)  на дату пріоритету в матеріалах попередньої
заявки (формулі, описі).
     За потреби Держдепартамент може зажадати переклад попередньої
заявки  українською мовою, який має надійти до Укрпатенту протягом
установленого Законом  (  3687-12  )  строку  відповідно до пункту
1.9.6 цих Правил.
     2.5.3. Умови  встановлення пріоритету за попередньою заявкою,
поданою до Держдепартаменту
     Якщо   заявник  заявляє  пріоритет  за  попередньою  заявкою,
поданою до Держдепартаменту, то датою пріоритету буде дата подання
попередньої заявки при дотриманні таких умов:
     заявка,   щодо   якої   заявник   бажає  скористатись  правом
пріоритету,  має  надійти  до  Укрпатенту не пізніше встановленого
Законом ( >3687-12 ) строку відповідно до пункту 1.9.5 цих Правил;
     заява  про  пріоритет  з  посиланням  на дату подання і номер
попередньої  заявки має бути подана до Держдепартаменту не пізніше
встановленого строку відповідно до пункту 1.9.5 цих Правил;
     заявка,   щодо   якої   заявник   бажає  скористатись  правом
пріоритету,  має  бути  подана тим самим заявником, що й попередня
заявка, або його правонаступником;
     попередня заявка не відкликана і не вважається відкликаною;
     за попередньою заявкою не заявлено пріоритет;
     заявлений  винахід  (корисна  модель)  повинен (повинна) бути
розкритий  (розкрита)  на дату пріоритету в матеріалах попередньої
заявки (описі, формулі).
     Якщо  діловодство  за  попередньою  заявкою  в  Укрпатенті не
завершено,  то з надходженням заяви про пріоритет попередня заявка
вважається  відкликаною  в частині, на яку заявлено пріоритет, про
що заявника повідомляють.
     2.5.4. Умови  встановлення  пріоритету  заявки, що виділена з
попередньої заявки
     Пріоритет  заявки,  що  виділена з попередньої заявки (далі -
виділена  заявка)  на  пропозицію  Укрпатенту  чи  за  ініціативою
заявника,  установлюється  за  датою  подання  до Держдепартаменту
попередньої  заявки,  з якої її виділено, або, якщо за попередньою
заявкою заявлено пріоритет, - за датою цього пріоритету.
     Для   встановлення   пріоритету  виділеної  заявки  необхідне
дотримання таких умов:
     виділена  заявка  має  бути  подана тим самим заявником, що й
попередня заявка, або його правонаступником;
     виділена  заявка  надійшла  до  Укрпатенту  до  прийняття  за
попередньою  заявкою  рішення  про  видачу патенту або рішення про
відмову у видачі патенту;
     попередня заявка не відкликана і не вважається відкликаною;
     суть  винаходу (корисної моделі) виділеної заявки не виходить
за межі змісту попередньої заявки на дату її подання.
     З   надходженням   заяви   про   пріоритет  попередня  заявка
вважається  відкликаною  в частині, на яку заявлено пріоритет, про
що заявника повідомляють.

                     3. Формальна експертиза

     3.1. Укрпатент проводить формальну експертизу заявок, поданих
до  Держдепартаменту,  щодо яких прийняті рішення про встановлення
дати  подання. Експертизу заявки за формальними ознаками проводять
без спеціального клопотання заявника.
     Першим  документом  щодо формальної експертизи, який має бути
направлений заявнику не пізніше 6 місяців від дати подання заявки,
може бути відповідний запит, повідомлення або рішення.

     3.2. Зміст формальної експертизи
     Під час формальної експертизи перевіряють:
     зазначення   виду   патенту  і  об'єкта  правової  охорони  в
матеріалах заявки;
     відповідність об'єкта,   що   заявляється,   умовам   надання
правової охорони  відповідно  до  частин  1-3  статті   6   Закону
( 3687-12 );
     наявність та правильність подання документів,  передбачених у
статті 15 Закону ( 3687-12 ), якщо за заявкою заявлено пріоритет;
     наявність  документа  про  сплату  збору за подання заявки та
дотримання встановлених до нього вимог;
     дотримання порядку подання заявки відповідно до пунктів 16.2,
16.4   Правил  складання  (  z0173-01  ),  включаючи  наявність  і
правильність оформлення довіреності;
     наявність документів у складі заявки відповідно до пункту 3.1
Правил складання ( z0173-01 );
     дотримання встановлених до документів заявки вимог відповідно
до розділів 3-15 Правил складання ( z0173-01 ),  які  можуть  бути
перевірені без аналізу суті винаходу (корисної моделі);
     відповідність   заявки  вимозі  єдиності  винаходу  (корисної
моделі);
     дотримання  вимог  до  оформлення  додаткових  матеріалів  та
порядку  їх  подання  (за  наявності  таких  у  матеріалах заявки)
відповідно до пункту 7 цих Правил;
     правильність визначення    класифікаційного(их)   індексу(ів)
відповідно до діючої редакції МПК,  якщо він (вони) визначений(ні)
заявником  (якщо заявник не визначив цей (ці) індекс(си),  то його
(їх) визначає Укрпатент).

     3.3. Підстави для направлення запиту або повідомлення
     3.3.1. Якщо в ході формальної експертизи заявки виявлено,  що
вона оформлена  з  порушенням  установлених  Правилами   складання
( z0173-01 ) вимог,  то  заявнику  направляється  запит,  у  якому
повідомляється про виявлені невідповідності чи відсутність  деяких
документів.  Протягом  2 місяців від дати одержання запиту заявник
має надати відсутні або виправлені документи.
     3.3.2. Підставою для направлення запиту є:
     невідповідність   документа  про  сплату  збору  встановленим
вимогам  до  його  оформлення,  у  тому числі невідповідність суми
збору встановленому розміру;
     відсутність у   матеріалах   заявки   будь-якого   документа,
передбаченого   пунктом   3.1   Правил  складання  (  z0173-01  ),
необхідного для проведення експертизи;
     недостатня кількість примірників поданих документів заявки;
     подання  заявки іноземними фізичними або юридичними особами і
особами   без  громадянства,  які  проживають  чи  мають  постійне
місцезнаходження  за межами України, не через патентних повірених,
крім  випадків,  коли  міжнародними договорами України передбачено
інше;
     відсутність  у  матеріалах  заявки  довіреності або порушення
вимог до її оформлення, якщо заявка подана через представника;
     відсутність у   матеріалах   заявки   передбачених  Правилами
складання ( z0173-01 ) реквізитів, зокрема підписів, печаток (якщо
вони необхідні);
     подання документів заявки у вигляді, що не відповідає вимогам
розділу 3 Правил складання ( z0173-01 ), наприклад порушення вимог
до формату аркушів,  розміру  полів,  розміру  літер  у  текстових
матеріалах,  якість друку,  що унеможливлює опрацювання документів
заявки тощо;
     наявність  у  матеріалах  заявки посилань на джерела, що не є
загальнодоступними, або посилань на неможливість опублікування тих
чи  інших  відомостей  (за  винятком  заявок  на секретні винаходи
(корисні  моделі)  та  відомостей про винахідників, які не бажають
бути  згаданими  як  такі при публікації відомостей про заявку або
патент);
     порушення вимоги  пункту  7.3.1 Правил складання ( z0173-01 )
щодо викладення формули одним реченням;
     відсутність  у  формулі зазначення об'єкта винаходу (корисної
моделі), щодо якого просять надати правову охорону;
     наявність  у  формулі замість ознак відповідного об'єкта лише
даних  про  його  експлуатаційні показники і споживчі властивості,
ефекти  та  явища,  що  мають  місце  при  його  здійсненні та/або
використанні;
     відсутність структурних розділів опису,  передбачених пунктом
6.2 Правил складання ( z0173-01 ),  а також заміна ознаки в  описі
чи  формулі  посиланням на джерело інформації (якщо відомості,  що
мають бути наведені у відповідному відсутньому розділі, наведені в
іншому розділі, потреби у запиті немає);
     наявність  у  документах  заявки  відомостей,  що  суперечать
суспільним   інтересам,   принципам   гуманності   і   моралі,  чи
зневажливих  виразів стосовно результатів творчої діяльності інших
осіб;
     очевидна   невідповідність   матеріалів  заявки  один  одному
(наприклад,  наведені  в заявці креслення не відповідають опису, в
описі відсутні ознаки, що наведені у формулі тощо);
     наявність  інших  недоліків у матеріалах заявки, які виявлені
без аналізу суті винаходу.
     Підставою  для направлен

  На головну сторінку Про торгову марку >>>