Регистрация торговой марки

Патентный поверенный, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 093-300-2060. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

N 22 від 22.01.2001                  Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      27 лютого 2001 р.
                                      за N 173/5364



        Про затвердження Правил складання і подання заявки
              на винахід та заявки на корисну модель


     Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи  і
корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Правила  складання і подання заявки на винахід
та заявки на корисну модель (далі - Правила), що додаються.
     2. Державному  департаменту  інтелектуальної власності подати
ці Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
     3. Державному    департаменту    інтелектуальної    власності
опублікувати  ці  Правила  в   офіційному   бюлетені   "Промислова
власність".
     4. Визнати такими,  що  втратили  чинність,  пункт  1  наказу
Держпатенту України  від 17 листопада 1994 року N 132 ( z0318-94 )
"Про затвердження Правил складання та  подання  заявки  на  видачу
патенту  України  на  винахід  і корисну модель та Інструкції щодо
підготовки  опису  до  патенту  на  винахід  (корисну  модель)  до
публікації",  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції України 27
грудня 1994 року за N 318/528,  і наказ Держпатенту України від 15
січня 1996  року  N 4 ( z0051-96 ) "Про внесення змін та доповнень
до Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на
винахід  і корисну модель",  зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 6 лютого 1996 року за N 51/1076.
     5. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Т.в.о. міністра                                         Я.С.Яцків

                                            Затверджено
                                      Наказ Міністерства освіти і
                                      науки України
                                      22.01.2001 N 22

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      27 лютого 2001 р.
                                      за N 173/5364


                             Правила
         складання і подання заявки на винахід та заявки
                        на корисну модель

                      1. Загальні положення

     1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України  "Про
охорону прав  на  винаходи  і  корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі -
Закон), Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20
березня 1883 року ( 995_123 ), яка є чинною на території України з
25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію, підписаного
19  червня  1970  року,  який  є  чинним на території України з 25
грудня 1991 року,  і визначають вимоги  до  документів  заявки  на
видачу   патенту   (деклараційного  патенту)  України  на  винахід
(секретний винахід) і деклараційного патенту  України  на  корисну
модель (секретну корисну модель).
     Вимоги Правил є обов'язковими для заявників.
     1.2. Перелік визначень та скорочень
     ВОІВ - Всесвітня організація  інтелектуальної власності;
     Договір - Договір про патентну кооперацію;
     заявка -  сукупність  документів,   необхідних   для   видачі
Установою   патенту   (деклараційного   патенту)   на  винахід  чи
деклараційного патенту України на корисну модель;
     заявник - особа, яка подала заявку;
     Інструкція - Інструкція до Договору про патентну кооперацію;
     міжнародна заявка - заявка, яка подана згідно з Договором;
     МПК - Міжнародна патентна класифікація;
     особа - фізична або юридична особа;
     представник - представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений);
     секретний винахід  (секретна  корисна   модель)   -   винахід
(корисна  модель),  що містить інформацію,  віднесену до державної
таємниці;
     Укрпатент -   Державне   підприємство  "Український  інститут
промислової власності"  Міністерства  освіти  і  науки  України  -
уповноважений Установою державний заклад для розгляду і проведення
експертизи заявок;
     Установа - Міністерство освіти і науки України.

          2. Вимога єдиності винаходу (корисної моделі)

     2.1. Згідно  з частиною 4 статті 12 Закону ( 3687-12 ) заявка
на  винахід  повинна  стосуватися  одного   винаходу   або   групи
винаходів,   пов'язаних   єдиним  винахідницьким  задумом  (вимога
єдиності винаходу).
     2.1.1. Група    винаходів    визнається   пов'язаною   єдиним
винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між
цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи
відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки
кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.
     2.1.2. Визначення  того,  чи  є  група  винаходів   настільки
взаємозв'язаною,  що  вона  утворює  єдиний  винахідницький задум,
повинно проводитись незалежно від того,  заявляються ці винаходи в
окремих  пунктах  або  як  альтернатива  в  одному  пункті формули
винаходу.
     2.1.3. Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:
     заявка стосується одного  винаходу,  тобто  одного  продукту,
способу  чи  застосування  раніше відомого продукту або способу за
новим призначенням;
     заявка стосується  одного винаходу,  який охарактеризований з
розвитком  або  уточненням  окремих  конкретних   варіантів   його
здійснення,  що  не  супроводжується заміною чи вилученням окремих
ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;
     заявка стосується   групи  винаходів,  які  пов'язані  єдиним
винахідницьким задумом.
     Вимозі єдиності  може  відповідати група винаходів,  зокрема,
якщо заявка стосується:
     винаходів, один    з    яких    призначений   для   одержання
(виготовлення) іншого,  наприклад, пристрій або речовина та спосіб
одержання  (виготовлення)  зазначеного  пристрою  або  речовини  в
цілому чи їх частини;
     винаходів, один  з  яких  призначений  для здійснення іншого,
наприклад,  спосіб і пристрій для здійснення зазначеного способу в
цілому чи однієї з його дій;
     винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в
іншому),  наприклад, спосіб або пристрій та його частина; спосіб і
речовина,  яка призначена для використання в зазначеному  способі;
застосування пристрою або речовини за новим призначенням та спосіб
з  їх  застосуванням  відповідно  до  цього  нового   призначення;
застосування   пристрою  або  речовини  за  новим  призначенням  і
пристрій або композиція, складовою частиною яких вони є тощо;
     винаходів, які    є   об'єктами   одного   виду,   однакового
призначення і які забезпечують  одержання  одного  і  того  самого
технічного результату (варіанти).
     2.2. Заявка на  корисну  модель  повинна  стосуватися  однієї
корисної моделі.
     Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:
     заявка стосується   однієї   корисної  моделі,  тобто  одного
пристрою;
     заявка стосується     однієї     корисної     моделі,     яка
охарактеризована з розвитком  або  уточненням  окремих  конкретних
варіантів   її   здійснення,   що  не  супроводжується  зміною  чи
вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули.

                     3. Оформлення документів

     3.1. Склад заявки
     Заявка повинна містити:
     заяву про видачу патенту (деклараційного патенту) України  на
винахід чи деклараційного патенту України на корисну модель;
     опис винаходу (корисної моделі);
     формулу винаходу (корисної моделі);
     креслення (якщо на них є посилання в описі);
     реферат.

     3.2. Оформлення документів заявки
     3.2.1. Документи заявки,  а саме:  заяву про видачу  патенту,
опис  і  формулу  винаходу (корисної моделі),  креслення і реферат
подають у трьох примірниках.  Документи, які потребують подальшого
перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику,
а їх переклад - у трьох примірниках.
     3.2.2. Усі  документи заявки на винахід (корисну модель) слід
оформляти таким чином,  щоб можна було зберігати їх тривалий час і
безпосередньо репродукувати в необмеженій кількості копій.
     3.2.3. Документи заявки друкують  на  аркушах  білого  паперу
форматом  210  х  297  мм.  Кожний  документ  заявки  починають на
окремому аркуші,  при цьому другий  і  наступні  аркуші  нумерують
арабськими цифрами.
     Кожний аркуш використовують лише з одного боку з  розміщенням
рядків паралельно меншому боку аркуша.
     Мінімальний розмір полів  аркушів  опису,  формули,  реферату
становить, мм:
     ліве          - 25;
     верхнє        - 20;
     праве і нижнє - 20.
     Креслення виконують   на   аркушах   білого  паперу  форматом
210 х 297 мм.
     Мінімальний розмір полів аркушів креслень становить, мм:
     ліве       - 25;
     верхнє     - 25;
     праве      - 10;
     нижнє      - 15.
     3.2.4. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору.  Текст
опису,  формули винаходу і реферату друкують через 2 інтервали або
через 1,5 інтервалу при комп'ютерному наборі з  висотою  літер  не
менше ніж 2,1 мм.
     3.2.5. Латинські назви,  латинські і грецькі літери, графічні
символи,  математичні  і  хімічні  формули  допускається вписувати
чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору.
     3.2.6. Бібліографічні  дані  джерел  інформації  в документах
заявки наводяться таким чином,  щоб можна було знайти  це  джерело
інформації.

     3.3. Графічні зображення
     3.3.1. Графічні   зображення   (власне   креслення,    схеми,
діаграми)  виконують відповідно до правил креслення,  на щільному,
білому, гладкому папері чорними чіткими лініями і штрихами, які не
витираються, без розтушовування і розмальовування.
     3.3.2. Масштаб і чіткість зображень вибирають такими, щоб при
репродукуванні  з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можливо було
розпізнати всі деталі.
     Висота цифр  і  літер  має  бути не менше 3,2 мм.  Цифрові та
літерні позначення мають бути чіткими,  товщина їх  ліній  повинна
відповідати  товщині  ліній  зображення.  Цифри  та літери не слід
брати в дужки та лапки.
     3.3.3. На   кресленнях  використовують  переважно  прямокутні
(ортогональні) проекції (у різних видах,  розрізах й перерізах), в
окремих  випадках  допускається також використання аксонометричної
проекції.
     Кожний елемент  на кресленні виконують пропорційно всім іншим
елементам  за  винятком  випадків,  коли  для  чіткого  зображення
елемента необхідне розрізнення пропорцій.
     3.3.4. Розміри на кресленнях не позначають,  їх наводять,  за
потреби, в описі.
     Креслення виконують  без  будь-яких  написів,   за   винятком
необхідних слів,  таких як "вода",  "пара", "відкрито", "закрито",
"розріз за А-А".
     3.3.5. Окремі фігури розміщують таким чином,  щоб аркуші були
максимально  заповненими  і  креслення  можна  було   читати   при
вертикальному розташуванні довших боків аркуша.
     Якщо фігури,  що розміщені на двох і більше аркушах,  являють
собою частини єдиного креслення, то їх розміщують таким чином, щоб
це креслення можна було скомпонувати без  пропусків  будь-якої  із
зображених на різних аркушах фігур.
     На одному аркуші креслення можна розміщувати декілька  фігур,
при цьому слід чітко відмежовувати їх одну від одної.
     3.3.6. Елементи   фігур   позначають    арабськими    цифрами
відповідно  до посилань на них у описі винаходу (корисної моделі).
Одні й ті самі елементи на декількох фігурах позначають  одними  й
тими ж цифрами.
     Позначення, про  які  не  згадують  в  описі   винаходу,   на
кресленнях не проставляють і навпаки.
     3.3.7. Якщо графічні зображення представлені у вигляді схеми,
то  при  її виконанні застосовують стандартизовані умовні графічні
позначення.
     Якщо схема  представлена у вигляді прямокутників як графічних
позначень елементів,  то крім цифрового позначення безпосередньо в
прямокутник,  якщо  це  можливо,  вписують і назву елемента.  Якщо
розміри  графічного  зображення  елемента  не   дозволяють   цього
зробити,  то  назву елемента можна зазначити на виносній лінії (за
потреби, у вигляді напису під цим елементом).
     На схемах   одного   виду   допускається  зображення  окремих
елементів  схем  іншого  виду  (наприклад,  на  електричній  схемі
допускається зображення елементів кінематичних,  гідравлічних схем
тощо).
     3.3.8. Кожне   графічне   зображення  нумерується  послідовно
арабськими цифрами (фіг.  1, фіг. 2 тощо) незалежно від виду цього
зображення (креслення,  схема,  діаграма тощо) і нумерації аркушів
відповідно до черговості наведення їх у тексті  опису.  Якщо  опис
винаходу  пояснює  лише  одне графічне зображення,  то воно не має
нумерації.

     3.4.  Хімічні формули
     У документах заявки можуть бути використані хімічні формули.
     Структурні формули хімічних сполук подають (як і креслення) з
нумерацією   кожної   структурної  формули  як  окремої  фігури  і
наведенням посилань на відповідні позначення.
     При написанні     структурних     хімічних     формул    слід
використовувати  загальновживані   символи   елементів   і   чітко
вказувати зв'язки між елементами і радикалами.

     3.5.  Математичні формули і символи
     В описі, формулі і рефераті винаходу (корисної моделі) можуть
бути використані математичні вирази (формули) і символи.
     Форма подання математичного виразу не регламентується.
     Усі літерні позначення,  які є в математичних формулах, мають
бути розшифровані.  При  цьому  розшифрування  літерних  позначень
подають у порядку їх використання в формулі.
     Для позначення   інтервалів   між   величинами   допускається
використання  знаку  "-" (від і до),  в інших випадках слід писати
словами "від" і "до".
     При вираженні  величин  у  відсотках  знак  відсотка (%) слід
ставити після числа.  Якщо  величин  декілька,  то  знак  відсотка
ставлять перед їх переліком і відокремлюють від них двокрапкою.
     Математичні позначення ">", "<", "=" та інші використовуються
лише  в  математичних формулах,  а в тексті їх слід писати словами
(більше, менше, дорівнює тощо).
     Перенос у математичних формулах допускається лише по знаку.
     Пояснення до математичної  формули  слід  писати  стовпцем  і
після кожного рядка ставити крапку з комою.
     3.6. Вимоги  до  оформлення  документів   заявки,   визначені
Правилами,  застосовуються також до будь-яких матеріалів,  поданих
після  подання  заявки,  наприклад,  до   сторінок,   що   містять
виправлення, та до змінених пунктів формули винаходу.

          4. Загальні вимоги до змісту документів заявки

     4.1. Заявку складають українською мовою.
     Якщо опис і  формулу  винаходу  (корисної  моделі)  викладено
іншою  мовою,  то  для збереження дати подання їх переклад повинен
надійти до Укрпатенту  протягом  двох  місяців  від  дати  подання
заявки.
     4.2. Матеріали заявки не повинні містити висловів,  креслень,
малюнків,  фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать
громадському порядку і моралі,  зневажливих висловлювань  стосовно
винаходів (корисних моделей) та результатів діяльності інших осіб,
а також відомостей і матеріалів, які вочевидь не стосуються або не
є   необхідними   для   визнання   документів  заявки  такими,  що
відповідають вимогам Правил.
     4.3. У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до
опису  використовують,  як  правило,  стандартизовані  терміни   і
скорочення,  а  за  їх  відсутності - загальновживані в науковій і
технічній літературі.
     При використанні    термінів    і    позначень,   що   не   є
загальновживаними,  необхідно пояснити  їх  значення  при  першому
вживанні в тексті.
     Усі умовні позначення слід розшифровувати.
     4.4. У описі,  формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті
необхідно зберігати єдиність термінології,  тобто одні і  ті  самі
ознаки в зазначених документах повинні називатися однаково. Вимога
єдиності  термінології  стосується  також  умовних   позначень   і
розмірності  фізичних  одиниць,  які використовуються в матеріалах
заявки.
     Назва винаходу,  за потреби,  може містити символи латинської
абетки та цифри.  Використання символів інших абеток,  спеціальних
знаків у назві не допускається.
     Одиниці вимірювання фізичних величин переважно  вживаються  в
одиницях діючої Міжнародної системи одиниць.

                   5. Заява про видачу патенту

     5.1. Заяву   про   видачу  патенту  (деклараційного  патенту)
України на винахід чи деклараційного  патенту  на  корисну  модель
слід подавати українською мовою за формою,  яка наведена в додатку
1 до Правил.  Якщо відомості не можуть бути повністю розміщені  за
браком  місця у відповідних графах,  то їх наводять на додатковому
аркуші за тією самою формою із  зазначенням  у  відповідній  графі
заяви - "див. на окремому аркуші".
     5.2. Графи з кодами (21),  (22),  що  розташовані  у  верхній
частині  заяви,  заявником  не  заповнюються,  вони призначені для
зазначення реквізитів заявки після її подання до Установи.
     5.3. Якщо   заявник   має  наміри  здійснити  патентування  в
іноземній державі,  то  у  відповідній  клітинці  заяви  необхідно
зробити позначку "Х".
     5.4. Графи з  кодами  (86)  і  (87)  заповнюються  у  випадку
прийняття  міжнародної заявки,  що містить зазначення України,  до
розгляду за національною  процедурою.  За  кодом  (86)  зазначають
реєстраційний   номер   та   дату   подання   міжнародної  заявки,
установлені  відомством-одержувачем.  У  графі   за   кодом   (87)
зазначаються  номер  і  дата  міжнародної  публікації  міжнародної
заявки.
     5.5. У  графі,  що  містить  прохання  видати патент України,
необхідно зазначити, який різновид патенту просить видати заявник,
зробивши у відповідній клітинці позначку "Х".
     За кодом (71) для фізичної особи (фізичних  осіб)  зазначають
повне ім'я, місце проживання; для юридичної особи (юридичних осіб)
зазначають повне найменування (згідно з установчими  документами),
місцезнаходження.
     Якщо заявником є винахідник,  декілька  винахідників  чи  всі
винахідники,  то  їх  місце проживання наводять на звороті заяви у
графі за кодом (72).
     Для іноземної  особи  здійснюється  транслітерація  (передача
транскрипційних знаків певної мови  літерами  української  абетки)
повного   імені   або   найменування   зазначеної   особи.   Після
українського зазначення наводять у дужках ці самі відомості  мовою
оригіналу.  Місце  проживання  або  місцезнаходження  заявника (за
потреби) наводять мовою оригіналу і зазначають код держави  згідно
із стандартом ВОІВ ST.3.
     Для заявників  -  юридичних  осіб  України   зазначають   код
відповідно   до   Єдиного   державного   реєстру   підприємств  та
організацій України (ЄДРПОУ),  для  заявників,  що  проживають  чи
мають постійне місцезнаходження за межами України,  зазначають код
держави згідно із стандартом ВОІВ ST.3.
     Якщо заявників  декілька,  то  зазначені відомості наводяться
для кожної особи окремо.
     5.6. Якщо заявник має підстави скористатися правом пріоритету
попередньої заявки відповідно до статті 15 Закону ( 3687-12 ),  то
у  відповідній  клітинці  заяви  необхідно  зробити позначку "Х" і
зазначити номер та дату подання попередньої заявки.  Відомості про
попередню заявку,  подану в державі - учасниці Паризької конвенції
( 995_123 ),  наводять за кодами (31),  (32),  (33). За кодом (33)
зазначають   код   держави,   до  якої  подано  попередню  заявку,
відповідно до стандарту ВОІВ ST.3. Відомості про попередню заявку,
подану   до  Установи,  наводять  за  кодом  (66).  Відомості  про
попередню заявку,  з якої виділено цю заявку,  наводять  за  кодом
(62).  Якщо попередніх заявок декілька, то наводять відомості щодо
кожної заявки.
     5.7. За кодом  (54)  наводять  повну  назву  винаходу  (групи
винаходів)  чи  корисної  моделі,  яка повинна збігатися з назвою,
наведеною в описі.
     5.8. За  кодом  (98)  зазначають  адресу  для  листування між
заявником та Укрпатентом,  повне ім'я або  найменування  адресата.
Листування  може  здійснюватись  за будь-якою зручною для заявника
адресою на території України.  За  наявності  телефону,  факсу  чи
іншого засобу зв'язку їх вказують.
     5.9. Якщо заявник  користується  послугами  представника  або
іншої  довіреної особи,  то за кодом (74) зазначають повне ім'я та
реєстраційний номер представника або повне  ім'я  іншої  довіреної
особи.
     5.10. Якщо заявник  бажає  прискорити  публікацію  заявки,  у
відповідній клітинці треба зробити позначку "Х".
     5.11. Розділ  заявки  "Перелік  документів,   що   додаються"
заповнюють  за  допомогою  позначок "Х" у відповідних клітинках із
зазначенням кількості примірників і аркушів кожного  документа.  У
клітинці  "інші  документи",  якщо  такі  є  в  матеріалах заявки,
необхідно зазначити назву документа.
     5.12. Якщо  право  на  подання  заявки  й  одержання  патенту
передано винахідником чи роботодавцем правонаступнику,  то в графі
"Підстави  щодо  виникнення  права  на  подання заявки і одержання
патенту"  відповідну  підставу  зазначають  позначкою  "Х".   Якщо
заявником (заявниками) є єдиний винахідник чи всі винахідники,  то
ця графа не заповнюється.
     5.13. За   кодом   (72)   наводять   дані   про   винахідника
(винахідників):  повне ім'я та місце  проживання.  Для  іноземного
винахідника  здійснюється транслітерація (передача транскрипційних
знаків певної мови літерами української абетки)  повного  імені  і
поряд,  у  дужках,  ці  самі дані мовою оригіналу,  а замість його
місце проживання проставляють назву держави та її  код  згідно  із
стандартом  ВОІВ  ST.3.  Якщо  винахідники  є заявниками,  то вони
проставляють підписи у правій графі.
     5.14. Якщо  винахідник  (винахідники) не бажає (бажають) бути
згаданим (згаданими) у публікації відомостей про заявку  та  (або)
відомостей  про  видачу  патенту,  то  у  відповідній  графі заяви
робиться   про   це   запис,    що    підписується    винахідником
(винахідниками),  який  (які)  не  бажає  (бажають)  бути згаданим
(згаданими).
     5.15. Заповнення  останньої  графи заяви "Підпис (и) заявника
(ів)"  є  обов'язковим,  крім  випадку,  коли   всі   заявники   є
винахідниками і їх підписи проставлені в графі за кодом (72).
     Якщо заявником є юридична особа,  то заяву підписує особа, що
має на це повноваження.  Підпис складається з повного найменування
посади особи,  яка підписує заяву,  особистого підпису, ініціалів,
прізвища і скріплюється печаткою.
     Якщо заявник доручив ведення справ  за  заявкою  представнику
або  іншій  довіреній  особі,  то довірена особа може ставити свій
підпис замість заявника.
     У цій графі також проставляють дату підпису.
     Якщо будь-які відомості наводять на  додатковому  аркуші,  то
його треба підписати в такому самому порядку.

                6. Опис винаходу (корисної моделі)

     6.1. Призначення опису
     Опис повинен  розкривати  суть  винаходу  (корисної   моделі)
настільки  ясно  і  повно,  щоб його (її) міг здійснити фахівець у
зазначеній галузі.
     Опис необхідно викладати в порядку, зазначеному в Правилах.

     6.2. Структура опису
     6.2.1. Опис починається із зазначення індексу рубрики  діючої
редакції  МПК,  до  якої належить винахід (корисна модель),  назви
винаходу і містить такі розділи:
     галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);
     рівень техніки;
     суть винаходу (корисної моделі);
     перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);
     відомості, які  підтверджують  можливість здійснення винаходу
(корисної моделі).
     6.2.2. Для  кращого  розуміння  і  більш  стислого викладення
опису дозволяється інша послідовність наведення  розділів  або  їх
частин, якщо цього вимагає характер винаходу.
     6.2.3. Не допускається заміна розділу опису в цілому або його
частини  посиланням на інформаційне джерело,  що містить необхідні
відомості, навіть якщо це опис до раніше поданої заявки чи опис до
охоронного документа.

     6.3. Назва  винаходу  (корисної  моделі)  повинна відповідати
суті винаходу (корисної моделі)  і,  як  правило,  характеризувати
його (її) призначення.
     Назву винаходу (корисної моделі) слід викладати в однині.
     Винятки складають:
     назви, які не вживаються в однині;
     назви винаходів,   що   є   хімічними  сполуками,  охопленими
загальною структурною формулою.
     Назва групи   винаходів,   що   є   об'єктами,  один  з  яких
призначений   для   одержання   (виготовлення),   здійснення   або
використання іншого, повинна містити повну назву одного винаходу і
скорочену - іншого.
     Назва групи   винаходів,   що   є   об'єктами,  один  з  яких
призначений для використання в іншому, повинна містити повні назви
винаходів, які входять до групи.
     Назва групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву
одного об'єкта групи із зазначенням у дужках слова "варіанти".

     6.4. Галузь   техніки,  до  якої  належить  винахід  (корисна
модель)
     У цьому  розділі зазначають галузь техніки,  до якої належить
винахід (корисна модель), а також, за потреби, галузь застосування
винаходу  (корисної  моделі).  Якщо  таких  галузей  декілька,  то
зазначають ті з них, які мають перевагу.

     6.5.  Рівень техніки
     6.5.1. У  розділі  "Рівень  техніки" наводять рівень техніки,
відомий заявнику,  і який можна  вважати  корисним  для  розуміння
винаходу (корисної моделі) і його (її) зв'язку з відомим рівнем.
     Зокрема, наводять дані про відомі заявнику  аналоги  винаходу
(корисної   моделі)  з  виділенням  серед  них  аналога,  найбільш
близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі).
     6.5.2. Аналог  винаходу  (корисної  моделі)  -  це засіб того
самого   призначення,   який   відомий   з   джерел,   що    стали
загальнодоступними до дати подання заявки до Установи,  або,  якщо
заявлено  пріоритет,  до  дати  пріоритету,   і   характеризується
сукупністю  ознак,  подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу
(корисної моделі).
     Якщо аналогів   декілька,  то  останнім  описують  найближчий
аналог.
     При описуванні  кожного  з  аналогів  наводять бібліографічні
дані  джерела  інформації,  де  він  розкритий,  його  ознаки   із
зазначенням тих з них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу
(корисної моделі),  що заявляється,  та зазначають відомі заявнику
причини,   що   перешкоджають   одержанню  очікуваного  технічного
результату.
     Для виявлення  та обгрунтування причин,  що перешкоджають при
використанні найближчого аналога одержанню очікуваного  технічного
результату, необхідно проаналізувати технічні властивості аналога,
обумовлені сукупністю притаманних йому ознак,  характер  виявлення
цих властивостей при його використанні і показати їх недостатність
для досягнення очікуваного технічного результату.
     6.5.3. При  описуванні  групи винаходів відомості про аналоги
наводять для кожного винаходу.

     6.6. Суть винаходу (корисної моделі)
     6.6.1. Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю
суттєвих ознак,  достатніх для досягнення  технічного  результату,
який забезпечує винахід (корисна модель).
     Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний
результат,    якого    можна    досягти,   тобто   перебувають   у
причиннонаслідковому зв'язку із зазначеним результатом.
     6.6.2. У  цьому розділі детально розкривають технічну задачу,
на  вирішення  якої  направлений  винахід  (корисна   модель)   та
технічний  результат,  якого можна досягти при здійсненні винаходу
(корисної моделі).
     Технічна задача,  як  правило,  полягає  у створенні об'єкта,
характеристики якого відповідають заданим  вимогам.  Цим  об'єктом
може бути пристрій, спосіб тощо.
     6.6.3. Під технічним результатом  розуміють  виявлення  нових
властивостей  або  покращання  характеристик  відомих властивостей
об'єкта винаходу (корисної моделі),  що можуть бути  одержані  при
здійсненні винаходу (корисної моделі).
     Технічний результат  може   бути   виражений,   наприклад   у
зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи підвищенні
коефіцієнта тертя,  зменшенні чи збільшенні частоти або  амплітуди
коливань,   у   зменшенні  спотворювань  сигналу,  у  структурному
перетворенні  в  процесі  кристалізації,  у  поліпшенні   контакту
робочого органу із середовищем тощо.
     Технічним результатом  може   бути   розширення   асортименту
технічних  засобів певного призначення або одержання таких засобів
уперше.
     Рекомендується навести  також  й  інші  відомі  заявнику види
технічного результату,  одержання яких забезпечує винахід (корисна
модель), у тому числі і в конкретних формах його використання.
     Для групи винаходів  зазначені  відомості,  у  тому  числі  і
стосовно технічного результату, наводяться для кожного винаходу.
   У цьому    розділі,    якщо    це    можливо,     обгрунтовують
причинно-наслідковий  зв'язок  між  ознаками винаходу й очікуваним
технічним результатом.

     6.7. Перелік фігур креслення
     У цьому розділі опису,  крім переліку фігур,  наводять стислі
пояснення того, що зображено на кожній з них.
     Якщо суть  винаходу  пояснюють  інші  ілюстративні  матеріали
(наприклад, фотографії), то наводять стисле пояснення їх змісту.
     Таблиці нумерують окремо.

     6.8. Відомості,   які   підтверджують  можливість  здійснення
винаходу (корисної моделі)
     6.8.1. У   цьому  розділі  розкривають  можливість  одержання
зазначеного в розділі "Суть винаходу (корисної моделі)" технічного
результату при здійсненні винаходу (корисної моделі).
     6.8.2. Можливість    здійснення    винаходу,    суть    якого
характеризують   з  використанням  ознаки,  яку  подано  загальним
поняттям,  зокрема,   на   рівні   функціонального   узагальнення,
підтверджують   або  описом  засобу  для  реалізації  цієї  ознаки
безпосередньо в матеріалах заявки,  або  посиланням  на  відомість
такого засобу чи методів його одержання.
     6.8.3. Якщо  для   характеристики   винаходу   використовують
виражені  у  вигляді  інтервалу  значень  кількісні  ознаки,  то у
прикладах здійснення винаходу мають бути  наведені  відомості,  що
підтверджують  можливість  одержання технічного результату у межах
зазначеного інтервалу.

     6.9. Підпис
     Опис винаходу  (корисної  моделі)  підписує  заявник  у  тому
самому порядку,  що й заяву  про  видачу  патенту  (деклараційного
патенту).

              7. Формула винаходу (корисної моделі)

     7.1. Призначення  формули винаходу (корисної моделі) і вимоги
до формули
     7.1.1. Формула  винаходу  (корисної  моделі)  призначена  для
визначення  обсягу  правової  охорони,  яка   надається   патентом
(деклараційним патентом).
     7.1.2. Формула винаходу (корисної моделі)  повинна  стисло  і
ясно відображати суть винаходу (корисної моделі).
     7.1.3. Формула винаходу (корисної моделі)  визнається  такою,
що  відображає суть винаходу (корисної моделі),  якщо вона містить
сукупність його  (її)  суттєвих  ознак,  достатню  для  досягнення
зазначеного заявником технічного результату.
     7.1.4. Формула винаходу (корисної моделі) повинна  базуватися
на  описі  й  характеризувати винахід (корисну модель) тими самими
поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі).
     7.1.5. Ознаки  винаходу  (корисної моделі) у формулі винаходу
(корисної  моделі)  викладають  таким   чином,   щоб   забезпечити
можливість  їх  ідентифікації,  тобто  однозначного  розуміння  їх
змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.
     7.1.6. Якщо   заявка   містить   креслення,  то  для  кращого
розуміння ознак,  зазначених у формулі винаходу (корисної моделі),
у   їх   взаємозв'язку  з  відповідними  позиціями  на  кресленнях
допускається після зазначення ознаки у формулі винаходу  (корисної
моделі)  проставляти  відповідні  позиції  в  дужках.  При  цьому,
зазначення  позиції  не  обмежує  обсяг   правової   охорони,   що
визначається формулою.
     7.1.7. Характеристика ознаки  винаходу  (корисної  моделі)  у
формулі   винаходу   (корисної   моделі)  не  може  бути  замінена
посиланням на опис чи креслення.  Заміна допускається у виняткових
випадках,  коли неможливо виразити ознаку інакше.  Заявник повинен
показати, що така необхідність існує.
     7.1.8. Ознаку    винаходу    (корисної    моделі)    доцільно
характеризувати   загальним   поняттям   (що   виражає    функцію,
властивість тощо), яке охоплює різні окремі форми його реалізації,
якщо саме ці характеристики,  які містяться в загальному  понятті,
забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного
заявником технічного результату.
     Якщо таке поняття відсутнє або узагальнення неправомірне,  то
ознака  винаходу  (корисної  моделі)   може   бути   виражена   як
альтернатива.
     Ознака винаходу  (корисної  моделі)  може  бути  виражена  як
альтернатива за умови, що така ознака при будь-якому зазначеному в
альтернативі виборі у  сукупності  з  іншими  ознаками  забезпечує
досягнення одного і того самого технічного результату.

     7.2. Структура формули винаходу (корисної моделі)
     Формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою  чи
багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.
     7.2.1. Одноланкову   формулу   винаходу   (корисної   моделі)
застосовують  для характеристики одного винаходу (корисної моделі)
сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо
окремих випадків його виконання або використання.
     7.2.2. Багатоланкову  формулу  винаходу   (корисної   моделі)
застосовують  для характеристики одного винаходу (корисної моделі)
з розвитком і(або) уточненням сукупності його (її) ознак  стосовно
деяких   випадків  виконання  і  використання  винаходу  (корисної
моделі) або для характеристики групи винаходів.
     7.2.3. Багатоланкова  формула,  що  характеризує один винахід
(корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні)
за ним залежний (залежні) пункт (пункти).
     7.2.4. Багатоланкова   формула,   що    характеризує    групу
винаходів,   має   декілька  незалежних  пунктів,  кожний  з  яких
характеризує один з винаходів групи.  При цьому кожний з винаходів
групи  може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів,
підпорядкованих відповідному незалежному пункту.
     7.2.5. При   складанні  багатоланкової  формули  дотримуються
таких правил:
     незалежні пункти,  як правило, не повинні містити посилань на
інші пункти формули,  однак такі посилання допускаються, якщо вони
дають змогу викласти даний незалежний пункт без повторення в ньому
повністю змісту інших пунктів;
     залежні пункти  формули  групуються  разом  з  тим незалежним
пунктом,  якому  вони  підпорядковані,  у  тому  числі,  коли  для
характеристики  різних  винаходів групи залучаються залежні пункти
однакового змісту;
     пункти багатоланкової   формули  винаходу  (корисної  моделі)
нумеруються арабськими  цифрами,  починаючи  з  1  (у  порядку  їх
викладення).

     7.3. Складання формули винаходу (корисної моделі)
     7.3.1. Пункт формули винаходу (корисної моделі)  складається,
як правило,  з обмежувальної частини, яка включає ознаки винаходу,
які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове
поняття,   що   характеризує  призначення  об'єкта,  та  відмітної
частини,  яка  включає  ознаки,   що   відрізняють   винахід   від
найближчого аналога.
     Обмежувальна й    відмітна     частини     пункту     формули
відокремлюються   одна   від   одної   виразом  "який  (яка,  яке)
відрізняється тим, що...".
     Без поділу  на  обмежувальну  й  відмітну  частини,  зокрема,
складають формулу винаходу, яка характеризує:
     індивідуальну сполуку;
     штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин;
     застосування раніше  відомого  продукту  чи  способу за новим
призначенням;
     винахід, що не має аналогів.
     Формулу (або кожний пункт багатоланкової формули)  викладають
одним реченням.
     7.3.2. Незалежний пункт формули  винаходу  (корисної  моделі)
повинен стосуватися лише одного винаходу (однієї корисної моделі).
     У незалежний пункт формули винаходу чи корисної моделі (або в
кожний незалежний пункт формули,  що характеризує групу винаходів)
включають сукупність ознак,  достатніх для  досягнення  технічного
результату.  Зазначена  сукупність  ознак  визначає обсяг правової
охорони.
     7.3.3. При   складанні   незалежного   пункту   формули  слід
ураховувати,  що  сукупність  ознак,  достатніх   для   досягнення
технічного результату, повинна бути передана певним набором ознак,
властивих цьому об'єкту.
     7.3.4. Незалежний пункт формули винаходу не визнається таким,
що стосується одного винаходу, якщо він містить:
     викладені як   альтернатива   ознаки,   які  не  забезпечують
одержання того самого  технічного  результату,  або  викладені  як
альтернатива  групи  ознак,  причому  кожна  з альтернативних груп
включає кілька функціонально самостійних ознак (вузол  або  деталь
пристрою;   операція   способу,  речовина,  матеріал  або  прилад,
застосовані в способі;  інгредієнт композиції і т.  ін.),  у  тому
числі, коли вибір однієї з таких альтернативних ознак залежить від
вибору, який зроблено щодо іншої (інших) ознаки (ознак);
     характеристику винаходів,  які  стосуються  об'єктів  різного
виду  чи  сукупності  засобів,  кожний  з  яких  має  своє  власне
призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного
призначення.
     7.3.5. До залежного пункту формули винаходу (корисної моделі)
включають ознаки,  що розвивають чи  уточнюють  сукупність  ознак,
зазначену  в  незалежному  пункті  формули,  у  тому  числі шляхом
розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності,  та необхідні
лише  в  окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або
його (її) використання.
     7.3.6. Обмежувальна  частина залежного пункту формули включає
родове  поняття,  що  відображає  призначення  винаходу  (корисної
моделі), викладене, як правило, скорочено в порівнянні з наведеним
у незалежному пункті,  і містить  посилання  на  незалежний  пункт
і/або   залежний   (залежні)  пункт  (пункти),  якого  (яких)  він
стосується.
     7.3.7. Підпорядкованість  залежних  пунктів  незалежному може
бути безпосередньою і опосередкованою,  тобто з посиланням на один
або декілька залежних пунктів.
     7.3.8. Безпосередню   підпорядкованість   залежного    пункту
застосовують  тоді,  коли  для  характеристики винаходу в окремому
випадку його виконання чи використання  поряд  із  ознаками  цього
пункту  необхідні  лише  ознаки,  зазначені  в  незалежному пункті
формули.
     7.3.9. Опосередковану   підпорядкованість   залежного  пункту
незалежному  застосовують,  якщо  для  зазначеної  характеристики,
окрім  ознак  незалежного  пункту  формули,  необхідні ще й ознаки
одного чи кількох інших залежних пунктів формули.
     7.3.10. При   підпорядкованості  залежного  пункту  декільком
пунктам  формули  посилання  на  них  зазначають  з  використанням
альтернативи.
     7.3.11. У залежному  пункті  формули,  що  характеризує  один
об'єкт,  в  усіх випадках під поняттям "Пристрій за п.1" розуміють
повний зміст першого пункту формули,  а саме сукупність  усіх  без
винятку   ознак,  наведених  у  його  обмежувальній  та  відмітній
частинах.
     7.3.12. Якщо залежний пункт сформульовано таким чином, що має
місце заміна або  вилучення  ознаки  незалежного  пункту  формули,
якому він підпорядкований, то залежний пункт не може бути визнаний
таким, що разом із зазначеним незалежним пунктом характеризує один
винахід.

     7.4. Підпис
     Формулу винаходу (корисної моделі) підписує  заявник  у  тому
самому порядку, що й заяву про видачу патенту.

                          8.  Креслення

     8.1. Графічні зображення (власне креслення,  схеми,  діаграми
тощо) оформлюють на окремому аркуші (окремих аркушах).  У  правому
верхньому  куті кожного аркуша зазначають назву винаходу (корисної
моделі).
     8.2. Для пояснення суті винаходу (корисної моделі) як додаток
до інших графічних матеріалів можуть  бути  подані  фотографії.  У
виняткових  випадках фотографії можуть бути подані як основний вид
ілюстративних  матеріалів,   наприклад   для   ілюстрації   етапів
виконання хірургічних операцій.
     Формат фотографій повинен  бути  таким,  щоб  не  виходив  за
розміри полів аркушів документів заявки. Фотографії малого формату
слід наклеювати на  аркуші  встановленого  формату  з  дотриманням
вимог до якості аркуша.

                            9. Реферат

     9.1. Реферат  є  скороченим  викладом  змісту  опису винаходу
(корисної моделі),  який включає назву винаходу (корисної моделі),
характеристику  галузі  техніки,  якої стосується винахід (корисна
модель),  і (або)  галузь  його  (її)  застосування,  якщо  це  не
зрозуміло з назви,  характеристику суті винаходу (корисної моделі)
із зазначенням технічного результату,  якого мають  досягти.  Суть
винаходу   (корисної  моделі)  в  рефераті  характеризують  шляхом
вільного викладу формули, переважно такого, при якому зберігаються
всі суттєві ознаки кожного незалежного пункту.
     9.2. Реферат складають лише з  інформаційною  метою.  Він  не
може  братися  до  уваги  з  іншою  метою,  зокрема для тлумачення
формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.
     Реферат складають таким чином, щоб він міг служити ефективним
засобом пошуку у відповідній галузі техніки.
     9.3. Рекомендований  обсяг  тексту реферату становить до 1000
знаків.
     Текст реферату  слід викладати окремими короткими реченнями і
уникати складних у стилістичному плані зворотів.
     Математичні та хімічні формули, а також креслення можуть бути
включені до реферату,  якщо без  них  скласти  реферат  неможливо.
Креслення,  наведені  в рефераті,  мають бути виконані на окремому
аркуші  і  додаватися  до  реферату.  Креслень  має  бути  стільки
примірників, скільки примірників містить реферат.
     9.4. Реферат може містити також  деякі  додаткові  відомості,
зокрема  посилання  на  кількість  незалежних  і  залежних пунктів
формули винаходу (корисної моделі), графічних зображень, таблиць.

      10. Особливості змісту заявки на винахід щодо пристрою

     10.1. Для   характеристики   об'єкта   винаходу    "пристрій"
використовують, зокрема, такі ознаки:
     наявність конструктивного      (конструктивних)      елемента
(елементів);
     наявність зв'язків між елементами;
     взаємне розташування елементів;
     форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;
     форму виконання зв'язків між елементами;
     параметри та інші характеристики елемента (елементів)  та  їх
взаємозв'язок;
     матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій
в  цілому,  середовище,  що  виконує  функцію  елемента,  та  інші
характеристики.

     10.2. Особливості викладення опису винаходу
     10.2.1. У   розділі   опису   "Відомості,  які  підтверджують
можливість  здійснення  винаходу"   наводять   опис   пристрою   в
статичному стані. При описуванні конструктивних елементів пристрою
дають   посилання   на   фігури   креслень.   Цифрові   позначення
конструктивних  елементів  в  описі  повинні  відповідати цифровим
позначенням на кресленнях.
     10.2.2. Після описування пристрою в статичному стані описують
дію (роботу) пристрою або спосіб його використання з посиланням на
цифрові   позначення   елементів  конструкції,  які  зображені  на
кресленнях і,  за потреби,  на інші ілюстративні матеріали (епюри,
часові діаграми тощо).
     У деяких випадках для кращого розуміння винаходу та стислості
викладення  опису допускається інша послідовність викладення цього
розділу.
     10.2.3. Якщо  пристрій містить елемент,  охарактеризований на
функціональному  рівні,  і  форма   його   реалізації   передбачає
використання   багатофункціонального   засобу,   що  програмується
(настроюється),   то   наводять   відомості,   які&nb

  На головну сторінку Про торгову марку >>>