Реєстрація торгової марки

Патентный поверенный Яна КОНДРАТЮК: Звоните 063 267 80 37. Напишите мне в Viber или в Telegram. info@uatm.ua www.tm.ua

Судебная защита прав на торговую марку - опытные Патентные поверенные.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку, винахід та об'єкт авторських прав складається з майнових та немайнових прав. Обсяг прав на об'єкти права інтелектуальної власності визначено Цивільним кодексом та відповідно спеціальними законами. Наприклад, Законом "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

ВАЖЛИВО: перш ніж говорити про захист права інтелектуальної власності, таке право треба отримати. І мати документальне підтвердження своїх прав. Тобто - Свідоцтво на товарний знак (торгову марку), патент на винахід, патент на корисну модель, патент на промисловий зразок, ліцензійний договір, договір передачі прав і т. п. Про саме отримання права на торгову маркуотримання патенту на винахід, корисну модель і промисловий зразок ми вже розповіли на відповідних сторінках цього сайту. Детальніше про патенти України на іншому нашому сайті.

Форми захисту прав на торговельну марку:

 • юрисдикційна, тобто така, коли торгова марка, патент або авторське право захищаються з використанням держапарату (кримінальне та цивільне судочинство та провадження у справах про адміністративні порушення). Ця форма захисту права інтелектуальної власності, особливо захист права інтелектуальної власності в суді, - найбільш гостра і ефективна зброя захисту. Але одночасно і недешеве в силу особливостей нашої сьогоднішньої судової системи. Досвід фахівців нашого Агентства з надання судового захисту прав наших клієнтів має приклади, коли відповідач (а іноді - і позивач!) умисно затягували судовий розгляд. І потрібні додаткові ефективні зусилля для прискорення розгляду. Наш підхід - націленість на результат, на найбільш швидке та ефективне вирішення завдання нашого клієнта.
 • неюрисдикційна, тобто та, що охоплює собою дії громадян і організацій (в т.ч. через їх представників - патентних повірених), здійснювану ними самостійно, без звернення до держорганів. Це теж досить ефективний спосіб вирішення нами завдань наших клієнтів. Часто самі дії, що попереджають порушення або розвиток порушення права на об'єкт інтелектуальної власності (наприклад, письмове попередження з вказанням суми збитків при продовженні порушення), бувають достатні для врегулювання ситуації.

Найбільша результативність, виходячи з нашої практики, мають юрисдикційні форми захисту прав: позови до судів, адміністративна відповідальність і кримінальне переслідування.

Способы защиты права интеллектуальной собственности согласно Гражданскому кодексу Украины (п. 2 ст. 16):

1) Признание права (т.е. какого-то конкретного права интеллектуальной собственности на торговую марку;
2) Признание договора недействительным (например, лицензионного договора на торговую марку);
3) Прекращение действия, которое нарушает права на торговую марку;
4) Восстановление положения, которое существовало до нарушению прав на торговую марку;
5) Принудительное выполнение обязательств в натуре (например, выплата неперечисленного лицензионного платежа за использование объекта интеллектуальной собственности);
6) Изменение правоотношений (например, изменение условий лицензионного договора на торговую марку);
7) Прекращение правоотношений (например, прекращение действия лицензионного договора договора на торговую марку);
8) Возмещение убытков и прочие способы возмещения имущественного вреда (например, возмещение убытков, причиненных нарушением права интеллектуальной собственности на торговую марку);
9) Возмещение морального (неимущественного) вреда - для физлица;
10) Признание незаконными решения, действия или бездействия органа государственной власти (например, прекращение действия Свидетельства на торговую марку).

Защита имущественных прав - наиболее распространенная цель защиты права на торговую марку и на другой объект интеллектуальной собственности.

Имущественные права на на торговую марку или другой объект интеллектуальной собственности:

 • право на использование объекта права интеллектуальной собственности;
 • исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности;
 • исключительное право препятствовать неправомерному использованию объекта права интеллектуальной собственности, в том числе запрещать такое использование;
 • иные имущественные права интеллектуальной собственности, установленные Законом;
Услуги Патентного поверенного Услуги Патентного поверенного по защите права интеллектуальной собственности:
 • правовая консультация в отношении всех объектов интеллектуальной собственности;
 • составление и правовая экспертиза документов (исков, претензий, договоров и т.п.) в отношении всех объектов интеллектуальной собственности;
 • составление, регистрация и сопровождение договоров распоряжения правами интеллектуальной собственности, в том числе франчайзинга (коммерческой концессии);
 • ведение дел в суде общей юрисдикции, в хозяйственном суде и в третейском суде;
 • абонентское обслуживание организаций и выполнение разовых работ в отношении объектов интеллектуальной собственности.

Мы способны защитить Ваши торговые марки, права и интересы!

ПРЕТЕНЗИЯ

Порядок предъявления претензии.

В соответствии со ст. 6 Хозяственного процессуального Кодекса Украины предусмотрено, что предприятия и организации, которые нарушили имущественные права, в том числе и права на чужую торговую марку, обязаны прекратить нарушать эти права, не дожидаясь предъявления претензии. Но жизнь, к сожалениию, показывает обратное: пока не потребовать прекращения своих прав - их спокойненько будут нарушать и дальше, раз уже начали.

Поэтому Законодательством и предусмотрено, что предприятия и организации, чьи права и законные интересы нарушены, с целью непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав и интересов обращаются к нему с письменной претензией.

Т.е вы обязаны обратиться письменно, если хотите прекратить нарушение. Позиция "Позвоню, попугаю - прекратят нарушать!" - мало того, что неэффективна, так еще и недальновидна. Ведь говорят же "Praemonitus praemunitus" (латынь) - кто предупрежден, тот вооружен!

Т.е. если вы хотите правильно действовать для защиты Ваших прав - пишите и отправляйте письменную претензию.

В претензии указываются:

а) полное наименование и почтовые реквизиты заявителя претензии;
б)полное наименование и почтовые реквизиты предприятия или организации, которым претензия предъявляется;
в) дата предъявления и номер претензии;
г) обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия;
д) доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
е) ссылки на соответствующие нормативные акты;
ж) требования заявителя;
з) сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
и) платежные реквизиты заявителя претензии;
к) перечень документов, прилагаемых к претензии;
л) а также другие доказательства.

Документы, подтверждающие требования заявителя, прилагаются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях.

Документы, достоверно известно о которых, что они находятся у второй стороны, могут не добавляться к претензии с указанием об этом в претензии.

К претензии об уплате денежных средств может прилагаться платежное требование-поручение на сумму претензии.

Претензия подписывается уполномоченным лицом предприятия, организации или их представителем и присылается адресату заказным или ценным письмом или вручается под расписку.

Мы способны представлять и защитить Ваши права и интересы!